Sök:

Sökresultat:

8699 Uppsatser om Kommunikation - Sida 2 av 580

Att mäta betydelsen av formell och informell kommunikation vid beslutsprocesser

Att mäta betydelsen av Kommunikation och hur viktigt de olika Kommunikationstyperna är vid beslutsfattande. Organisationens struktur och formella språk samt krav på formalitet påverkar Kommunikationen..

Försvarsmaktens organisation 2013 : En studie av kommunikationens betydelse under en organisationsförändring

Ledningens Kommunikation är viktig för att förankra organisationsförändringen och minska risken att skapa förvirring och irritation hos medarbetarna. Den är också viktig för att arbetet skall fortlöpa och inte dra ut på tiden eller riskera att bli fel. Kommunikation bör därför vara högt prioriterat hos cheferna under ett förändringsarbete..

Förskollärares arbete med att främja utvecklingen av barns kommunikation i förskolan

Syftet med vår studie var att beskriva förskollärares arbete med att främja utvecklingen av barns Kommunikation i förskolan. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vårt urval bestod av fyra verksamma förskollärare vid tre olika förskolor. Resultatet visar att förskollärarna arbetar med att främja barns utveckling och lärande genom att stödja och stimulera barns Kommunikation på olika sätt. Förskollärarna beskriver sin egen pedagogroll som en viktig del i barns Kommunikationsutveckling.

En studie i kommunikation

Kommunikation är en viktig del i en organisation, kanske en av de viktigaste. Denna undersökning syftar till att undersöka hur Kommunikationen fungerar vid ett medelstort svenskt produktionsföretag. Det som undersökts är hur Kommunikationen ser ut från produktionsledning via mellanchefer till produktionspersonal och vice versa. Undersökningens primära syfte är att tydliggöra vilka olika former av Kommunikation som bedrivs och vilka problem som kan uppstå. En kvalitativ undersökning genom intervjuer har genomförts med hjälp av anställda i organisationen.

Destinationsutveckling : Lågprisflygbolags påverkan på destinationer

Denna uppsats fokuserar på mellanchefer som centralfigurer för meningsskapande Kommunikation inom organisationer. Syftet är att beskriva hur mellanchefer resonerar och reflekterar kring intern Kommunikation och hur de ser på sina förutsättningar till meningsskapande i sina verksamheter. Studien är genomförd med en kvalitativ metod. Åtta intervjuer är genomförda med fyra mellanchefer från två olika organisationer. Studiens resultat visar att Kommunikation har blivit en viktigare men svårare uppgift för mellanchefer.

Negativ icke verbal kommunikation i klassrummet

En av de viktigaste uppgifterna för en pedagog är att förmå elever att respektera varandras olikheter och att motverka trakasserier och mobbning. Detta kan uppstå i olika former. Ett exempel är den icke verbala Kommunikationen mellan eleverna, något som vi bör vara rustade för att förhindra. Denna studie undersöker vilken negativ icke verbal Kommunikation som förekommer mellan elever i klassrummet och hur ofta detta sker, samt skillnader mellan en år 4 och en år 8. Detta har skett genom sex observationstillfällen och en enkätundersökning.

Försvarsmaktens organisation 2013 - En studie av kommunikationens betydelse under en organisationsförändring

Ledningens Kommunikation är viktig för att förankra organisationsförändringen och minska risken att skapa förvirring och irritation hos medarbetarna. Den är också viktig för att arbetet skall fortlöpa och inte dra ut på tiden eller riskera att bli fel. Kommunikation bör därför vara högt prioriterat hos cheferna under ett förändringsarbete..

Visuell kommunikation- säljfrämjande åtgärd för ökad försäljning av miljövänliga plagg i butik

I denna uppsats om visuell Kommunikation kommer olika teorier att tas upp, vi har genomfört intervjuer med kunder, gjort observationer i butiker och sammanställt fakta för att ta reda på hur en förbättrad visuell Kommunikation av de miljövänliga plaggen kan påverka konsumenter att handla mer miljövänligt. Engelsk titel: Visual communication- sales promotion of eco-friendly garments in storesEngelska nyckelord: Visual communication, Sustainability, Environmental clothing, Consumer behaviorSammanfattning på engelska:.

Verbal och icke verbal kommunikation mellan sjuksköterska och patient

Bakgrund: Verbal och icke verbal Kommunikation är ett utbyte av information eller känslor mellan två personer. Inom omvårdnadsarbetet är Kommunikation ett viktigt redskap att använda sig av som sjuksköterska. Syfte: Att belysa verbal och icke verbal Kommunikation mellan sjuksköterska och patient vid det akuta omhändertagandet av patienten. Metod: En allmän litteraturstudie med systematisk artikelsökning samt innehållsanalys av artiklarna. Resultat: Det finns både positiva och negativa sätt att kommunicera.

Effektiv visuell kommunikation : En studie om framtagandet av ett säljmaterial

Detta examensarbete undersöker vad som utgör effektiv visuell Kommunikation. Litteraturstudier om Kommunikation och designprinciper har utförts. För att få fördjupad kunskap har ett säljmaterial i form av en broschyr tagits fram åt ett företag där kunskap om effektiv visuell Kommunikation applicerats. Detta har utgjort examensarbetets praktiska del. Arbetet har utförts efter Petterssons (2002) modell och resulterat i en broschyr med pop up- funktioner.

Kommunikation och smärta ur sjuksköterskans perspektiv: en litteraturstudie

Bakgrund. Omvårdnadsarbetet handlar om Kommunikation och bemötande. Kommunikation innehåller så mycket mer än bara de ord som sägs. I relationen mellan sjuksköterska och patient är ord och kroppsspråk integrerat. Smärta är ett komplicerat fenomen och ingen annan än den drabbade vet hur smärtan känns.

Upplevelsen av kommunikation på arbetsplatsen : Formell/informell samt verbal/icke verbal kommunikation efter en omorganisation -

Det är allt mer vanligt idag att organisationer arbetar innovativt i olika avseenden och omorganiserar så att medarbetare får flytta fysiskt, det innebär även en mental förändring. Medarbetarna befinner sig i olika dimensioner och processer, som kan upplevas positiva eller negativa efter en omorganisation. I studien låg fokus på hur Kommunikation fungerar efter en omorganisation och hur den upplevs av medarbetarna. Påverkas formell/informell samt verbal/icke verbal Kommunikation efter en omorganisation? Studien är kvalitativ med en fenomenologisk utgångspunkt samt EPP-modellen för dataanalys.

Förutsättningar för intern kommunikation- En empirisk studie om medarbetares upplevelse av kommunikationen med sin närmsta chef

Syftet med studien är att undersöka vad som upplevs som förutsättningarna för intern Kommunikation uppåt i en organisation, från medarbetare till närmsta chef, samt på vilka olika sätt medarbetarna själva kommunicerar med sin chef.  I studien söks svaren på frågeställningarna; Hur ser förutsättningarna ut för Kommunikation från medarbetare till chef? Vilka kanaler använder medarbetarna för att kommunicera till chefen? En kvalitativ metod har används, där det empiriska materialet samlats in med hjälp av sex stycken semistrukturerade intervjuer. Genom arbetsprocessen har en hermeneutisk tolkning gjorts av empirin. Resultatet visar på att en liten organisation, samt en lyhörd och synlig chef, är förutsättningar för en god intern Kommunikation, från medarbetare till närmsta chef. Kommunikationskanaler som används för en Kommunikation till chefen är bland annat mejl, möten, personliga samtal och medarbetarsamtal..

Kommunikation och organisationsengagemang : Om sambandet mellan vertikal samt horisontell kommunikation och organisationsengagemang

Syftet med studien var att ta reda på om det går att predicera medarbetares organisationsengagemang utifrån organisationsKommunikation, såväl mellan chef och medarbetare som medarbetare emellan. Detta gjordes genom att 118 medarbetare fick besvara en enkät bestående av delar från Communication Satisfaction Questionnaire (Downs & Adrian, 2004). Studiens huvudresultat visade att organisationsKommunikation delvis kunde förklara variansen i organisationsengagemang. Resultaten diskuteras i termer av hur och varför organisationer som har en upplevd god organisationsKommunikation, både mellan medarbetare och chefer och medarbetare emellan, skapar ett starkare organisationsengagemang hos sina medarbetare..

Giraffspråket ? Framtidens språk?

BAKGRUND: Vi blev inspirerade att göra denna studie då vi under ett flertal föreläsningarunder vår utbildning kom i kontakt med empatisk Kommunikation(giraffspråket). Det var Marshall B. Rosenberg?s Nonviolent communication(NVC) som fångade vårt intresse och vi ville undersöka om pedagogeranvänder sig av empatisk Kommunikation i förskolan. Vi valde att göra vårstudie i en förskola där pedagogerna hade gått en mindre fortbildning inomNVC.SYFTE: Syftet med denna studie är att undersöka sex pedagogers uppfattningar omanvändningen av empatisk Kommunikation i förskolan.- På vilket sätt uppfattar pedagogerna empatisk Kommunikation?- På vilket sätt uppfattar pedagogerna betydelsen av empatiskKommunikation?- Upplever pedagogerna en förändring i arbetet med empatiskKommunikation efter genomförd fortbildning?METOD: En intervjustudie inspirerad av fenomenografi.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->