Sök:

Sökresultat:

675 Uppsatser om Invandrare - Sida 1 av 45

Är det någon skillnad? - en jämförande studie över sex gymnasieungdomars syn på invandrare och den bild medierna ger.

Invandrare, svensk, medier,identitet, kultur, religion, nationalitet, tillhörighet..

Mediebilden av invandrare - en kvantitativ innehållsanalys av morgon- och kvällstidningar.

Titel Mediebilden av Invandrare ? en kvantitativ innehållanalys av morgon- och kvällstidningar.Författare Rubi NilssonKurs Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskapTermin Hösttermin 2011Syfte Studiens syfte är att undersöka hur media behandlar Invandrare.Metod Kvantitativ innehållsanalysMaterial Artiklar där ordet ?Invandrare? förekommer och som publicerades i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Kvällsposten ochSydsvenskan mellan 1 mars 2011 och 31 maj 2011.Resultat Denna studies resultat visar att artiklar som behandlar ordet?Invandrare? förekommer oftare i tidningar utgivna i Stockholm jämfört med skånska tidningarna. Vidare visar resultaten att morgontidningar i större utsträckning änkvällstidningar rapporterar om frågor som berör Invandrare. Frågor som rör Invandrare behandlas ofta som åsiktsmaterial i de undersökta kvällstidningarna. I de undersöktamorgontidningarna behandlas det frågor som rör Invandrare i nyhetsmaterial snarare än i åsiktsmaterial.

Att skapa en invandrare : Hjältar, offer och förbrytare

Studien bygger på en analys av svenska tidningars skrivelser kring verksamheten Sharaf Hjältar, en verksamhet tillsatt av den feministiska organisationen Elektra. I denna studie visar jag på hur bland annat Invandrare, kultur samt kvinnoförtryck som sker bland svenska Invandrare gestaltas i svensk media. Fokus har legat på att visa hur media, genom att stereotypifiera och stigmatisera kulturer, beteenden och identiteter skapar en bild av Invandrare i det svenska samhället. Studien visar hur Invandrare framställs som bland annat en homogen grupp som fungerar i kollektiva former samt hur Invandrare sätts i en stark motsatsbild till ?svenskar? och ?svenskhet?.

Vilka får synas i lokalpressen?: hur framställs invandrare?

En undersökning av hur stort utrymme och i vilka sammanhang som Invandrare respektive svenskar får synas i lokalpressen. Tidningarna Sundsvalls Tidning och NSD jämfördes under en veckas tid och resultatet sammanställdes..

Konstruktionen av invandrare : En diskursanalys av diskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället.

Syftet med uppsatsen är att med diskursanalys undersöka hur det dalgliga talet om Invandrare ser ut på diskussionsforumet Passagen.se underkategorin svenska samhället. Dessutom vill vi ta reda på hur Invandrare konstrueras som problem och hur det är legitimt att tala om Invandrare på forumet.Tidigare forskning inom ämnet har gjorts med diskursanalys på talet om Invandrare i media, intervjuer och dagligt tal, men främst i andra länder och inte på internet. Vid diskursanalys går teori och metod hand i hand, vilket innebär att de begrepp som vi presenterar i teorin använder vi till stor del i analysmetoden. I analysen fann vi en mängd diskurser i talet om Invandrare, vilket resulterade i en dominerande kritisk inställning och en underrepresenterad liberal inställning till Invandrare. Invandrare konstrueras som problem genom att ?de? begår brott, luras, hotar vår kultur, konspirerar mot oss, är kostsamma och på det hela taget är alltför många.

Äldre invandrare och det svenska språket : En studie om hur äldre invandrare i Sverige upplever sin språkliga förmåga efter pensioneringen

Den här studien beskriver hur det har varit och hur livet är idag för tre grupper av äldre Invandrare med annat modermål än det svenska och hur det svenska språket har påverkat deras liv. I Sverige förväntas populationen av äldre Invandrare öka i de närmaste åren därför är det viktigt att försöka få en ökad kunskap om deras liv ? hur det har varit ? hur det är och vilka eventuella hinder och förväntningar de ser inför sitt åldrande i relation till det svenska språket. Studien är baserad på empirin som kommit från tre fokusgruppintervjuer med äldre Invandrare. De tre grupper har besvarat intervjufrågor och därmed har de varit fria att berätta om sina erfarenheter, tankar och egna liv.


Lära Sverige[ska] : En intervjustudie av lärare på gymnasiets introduktionsprogram för invandrare (IVIK) om religion och religionsförmedlande

This work deals with the introductory course for immigrants (Introduktionskurs för Invandrare ? IVIK) in the Swedish municipalities. I have studied how the participants in this education are brought into a Swedish understanding of religion, both in the formal SO (social studies) and when it comes to informal transferring of values.I have interviewed teachers and school leaders, interviews which I have then analysed.To understand the educational environment, I have used Antonio Gramsci´s theory of hegemony, as I perceive it, as well as Michel Foucault´s ideas of power and knowledge.I have found that fostering into a ?Swedish? view on religion appears in the education, implicitly as well as explicitly, though the informants tend to have an ambivalent opinion as to how this should be carried out, and to which extent..

Attityder till invandring och invandrare : En kvantitativ uppsats om individens utbildningsnivå och arbetssituations samband med attityder till invandring och invandrare

Syftet med uppsatsen är undersöka huruvida utbildningsnivå och arbetssituation har ett samband med attityder till invandring i Sverige idag. I litteraturen finns det förklaringar som menar att lägre utbildade individer hyser mer negativa attityder mot Invandrare och invandring jämfört med högre utbildade individer som genom sin utbildning får ett mer upplyst perspektiv som hämmar de negativa attityderna. Det förekommer även förklaringar som menar att arbetslöshet och en upplevd konkurrens från Invandrare leder till negativa attityder mot Invandrare och invandring. I den här uppsatsen används material från European Social Survey 2012 för att se hur attityderna mot invandring och Invandrare ser ut i Sverige idag. Uppsatsen utgår från två hypoteser.

Välkommen till Sverige :  en studie om mottagandet av äldre invandrare i en medelstor svensk kommun

Denna studie syftade till att öka förståelsen för hur mottagandet av äldre Invandrare kan upplevas i en svensk medelstor kommun. Frågeställningarna rörde hur företrädare för invandrades egna organisationer och yrkesverksamma uppfattar att mottagandet fungerar. För att undersöka detta har dokument rörande mottagandet av Invandrare i kommunen undersökts. Företrädare för tre olika invandrarorganisationer har intervjuats enskilt och tre yrkesverksamma kommunala tjänstemän har deltagit i en fokusgruppsintervju i ämnet. Med hjälp av Aaron Antonovskys individteori känsla av sammanhang (KASAM), Roine Johanssons organisationsteori och Berth Danermarks tankar om samverkan har materialet analyserats hermeneutiskt.

Välkommen till Sverige : En studie om mottagandet av äldre invandrare i en medelstor svensk kommun

Denna studie syftade till att öka förståelsen för hur mottagandet av äldre Invandrare kan upplevas i en svensk medelstor kommun. Frågeställningarna rörde hur företrädare för invandrades egna organisationer och yrkesverksamma uppfattar att mottagandet fungerar. För att undersöka detta har dokument rörande mottagandet av Invandrare i kommunen undersökts. Företrädare för tre olika invandrarorganisationer har intervjuats enskilt och tre yrkesverksamma kommunala tjänstemän har deltagit i en fokusgruppsintervju i ämnet. Med hjälp av Aaron Antonovskys individteori känsla av sammanhang (KASAM), Roine Johanssons organisationsteori och Berth Danermarks tankar om samverkan har materialet analyserats hermeneutiskt.

Dunkers Kulturhus - för alla? Hur man marknadsför ett kulturhus till en invandrarpublik.

För etthundrafjorton år sedan sa en man vid namn Oskar Trapp att Helsingborg behöver ett museum. Etthundratolv år senare invigdes Dunkers Kulturhus, ett efterlängtat tillskott tillkulturutbudet i staden. Under de två år som huset har funnits har vissa grupper lyst med sin frånvaro. En av de grupperna är Invandrare. Eftersom Dunkers Kulturhus ska finnas där för allaså behövdes det en plan för att locka Invandrare till huset.

Service för alla? - En studie om Försäkringskassans service för invandrare

Vi lever i ett mångfaldssamhälle där alla medborgare ska ha rätt till lika service från förvaltningen. När förvaltningen utformar sin lagstadgade serviceskyldighet måste man beakta mångfalden som ska genomsyra hela verksamheten. Men frågan är om det skett en anpassning för Invandrare för att servicen ska omfatta denna grupp ? vilket vi undersöker. Kan man i anpassningen se att demokrativärden fått stå tillbaka för ekonomiska värden?I en normativ och empirisk studie undersöker vi vilka anpassningar förvaltningen, specifikt Försäkringskassan, gjort för att möta Invandrare.

Lönediskriminering av invandrare: en empirisk undersökning av invandrares samt invandrarkvinnors förhållanden på den svenska arbetsmarknaden 2005.

I denna uppsats undersöker vi huruvida Invandrare diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Vi undersöker även om förhållandet skiljer sig när vi endast tittar på gruppen kvinnor, och gör en jämförelse mellan svenskfödda kvinnor och invandrarkvinnor. Vi använder oss av två modeller för att estimera löneskillnader, dummyvariabel modellen och Blinder-Oaxaca modellen. Våra resultat ger tydliga indikationer på lönediskriminering gentemot Invandrare, kvinnor och en ännu tydligare lönediskriminering gentemot invandrarkvinnor. Vi anser att invandrarkvinnor drabbas av en så kallad dubbel diskriminering, där den övriga populationen i genomsnitt ges 28,4% högre lön än invandrarkvinnor..

Nyanlända invandrare och deras medievanor ? Hur myndigheter och organisationer kan kommunicera med nyanlända invandrare

Titel: Nyanlända Invandrare och deras medievanorFörfattare: Joel AbrahamssonUppdragsgivare: Hadda Konsult ABKurs: MK1500, Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet.Termin: Höstterminen 2012Handledare: Mathias FärdighSidantal/antal ord: 38 exklusive bilagor/ 14 900 ord exklusive bilagorSyfte: Att undersöka hur nyanlända Invandrares medievanor ser ut, utifrån tre aspekter; medieanvändning, hur aktiv man är vad gäller införskaffande av samhällsinformation och faktorer som påverkar val av tillvägagångssätt för att tillskansa sig information.Metod: Enkätundersökning med 47 frågor och sex svarsalternativ på de flesta frågorna.Urvalsgrupp: Drygt 180 nyanlända Invandrare som genomförde samhällsorientering vid Göteborgs enhet för samhällsorientering för nyanlända Invandrare, ett obligatoriskt moment för alla som får uppehållstillstånd av asylskäl eller är anhörig till någon med uppehållstillstånd av asylskäl.Huvudresultat: Nyanlända Invandrares medievanor är till stor del precis lik den svenska befolkningens medievanor. Detta innebär att tidigare forskning och teorier till stor del går att tillämpa på gruppen. Endast vad gäller sociala medier och nyheter via Internet går det att se någon skillnad. Där är nyanlända Invandrare betydligt aktivare. Nyanlända Invandrare är aktiva också vad gäller sökandet efter samhällsinformation.Vid kommunikation med nyanlända Invandrare är språket en viktig faktor att ta hänsyn till.

1 Nästa sida ->