Sök:

Sökresultat:

357 Uppsatser om Domare-botgörare - Sida 1 av 24

Individuell lönesÀttning för domare - Om konkurrerande vÀrden och konflikt

I denna uppsats sÄ tar vi upp frÄgan om individuell lönesÀttning för domare. Detta blev nyligen implementerat för Sveriges domare pÄ initiativ av Domstolsverket. FrÄgan blev en konflikt dÄ domarna ansÄg att det var ett hot mot deras sjÀlvstÀndighet i den dömande verksamheten dÄ individuell lönesÀttning skulle kunna vara ett verktyg för styrning. Vi har intervjuat domare och Domstolsverket och vi har gjort en argumentationsanalys av det som skrivits om frÄgan och jÀmfört parternas argumentation. Vi har Àven belyst frÄgan genom att anvÀnda Lennart Lundquists teori om demokratins vÀktare samt ett ramverk utvecklat av Björn Johnson om policyöversÀttning.

Kvinnor i domstolsvÀsendet: En studie utifrÄn ett genusperspektiv om kvinnliga domare inom rÀttsvÀsendet med fokus pÄ Högsta Domstolen

Högsta domstolen i Sverige upprĂ€ttades 1789 men det skulle dröja 179 Ă„r innan den fick sin första kvinnliga justitierĂ„d och 221 Ă„r innan den fick sin första kvinnliga ordförande. Kvinnor i majoritet pĂ„ juristutbildningarna med de bĂ€sta betygen, och de Ă€r hĂ€lften eller fler av de jurister som anstĂ€lls vid advokatbyrĂ„er, domstolar och hos Ă„klagarmyndigheten. ÄndĂ„ utgör kvinnor en minoritet bland domare med chefstjĂ€nster, och sĂ€rskilt i Högsta Domstolen trots en ökning de senaste Ă„ren. Faktorerna bakom detta fenomen utgör en högst intressant frĂ„ga utifrĂ„n ett genusperspektiv..

Stökigt pÄ musiken?

Syftet med uppsatsen a?r att underso?ka om musikla?rare och klassla?rare i a?r 1 ? 3 reagerar pa? och agerar mot olika eller liknande ordningsproblem. Metoden som anva?nts a?r observation och urvalet av deltagare a?r la?rare och elever i fem olika klasser.Min uppfattning var till en bo?rjan att skillnaden i vad musikla?rare och klassla?rare korrigerade, var stor. Resultaten av observationerna visade dock att likheterna var fler a?n skillnaderna.

TillgÀngliggörande och bevarande av raritetssamlingar : En diskursanalys av uppfattningar hos ledande företrÀdare vid Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek

In this thesis, rare book collections in university libraries are studied. University libraries function primarily as service institutions for students and researchers. Rare book collections may to some extent be seen as a part of this service. Stockholm and Uppsala University Libraries are the focus in this thesis. They participate because of their difference regarding their rare book collections.

Stress inom rÀttsvÀsendet : Sex svenska tingsrÀttsdomare om pÄfrestningar i arbetet

Tidigare forskning om stress inom rÀttsvÀsendet och hos domare Àr i huvudsak amerikansk och fokuserar pÄ hot och vÄld. Men Àven andra faktorer har visat sig orsaka stress hos domare. Sex svenska domare intervjuades om den pÄfrestning de upplevde i arbetet för att ta reda pÄ hur det ser ut inom det svenska rÀttssystemet. En halvstrukturerad intervjuguide utarbetades, och ett exempel pÄ en frÄga Àr: ?Beskriv tvÄ situationer dÄ du har kÀnt dig verkligt stressad i arbetet?.

Ett begripligt domssprÄk, en utopi eller möjlighet? : En studie om ordinarie och blivande domares syn pÄ anvÀndningen av svÄrbegripliga ord i skrivna domar.

Syftet med denna intervjustudie var att undersöka vad ett antal domare och blivande domare anser om de svÄrbegripliga ord som anvÀnds i skrivna domskÀl och domslut. Fem personer intervjuades; tvÄ fiskaler, tvÄ ordinarie domare och en pensionerad domare som fortfarande var aktiv. De fick i samband med intervjuerna Àven formulera om svÄrbegripliga meningar frÄn autentiska domar. Forskningsansatsen var dels inspirerad av fenomenologin med avseende att beskriva intervjupersonernas upplevelser av de svÄra orden pÄ ett objektivt sÀtt, men ocksÄ av hermeneutiken dÄ viss tolkning görs i diskussionsdelen. Intervjupersonerna var medvetna om att vissa ord som anvÀnds Àr svÄrbegripliga för allmÀnheten, och majoriteten av dem uppgav att de försökte undvika att anvÀnda Älderdomliga ord.

Fotbollsdomares upplevelser och hantering av kritik samt vad som motiverar dem

Fotbollsdomare utsÀtts för en mÀngd olika stressorer. De anvÀnder sig av olika copingstrategier för att klara av dessa. Domare fÄr utstÄ bÄde knuffar, sparkar, slag och dödshot. Motivationen till att trots allt fortsÀtta döma har visat sig ligga i kÀrleken till sporten. Det saknas dock kvalitativ forskning inom omrÄdet.

Den kompetenta yrkesla?raren - hur yrkesla?rare pÄ Restaurang- och livsmedelsprogrammet ser pÄ yrkeskompetens

Anledningen till att jag valde att go?ra en studie om yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? kompetens, bottnade i en nyfikenhet i hur dessa la?rare kombinerade yrkeskunskap med pedagogik. Ansa?g dessa yrkesla?rare att yrkeskunskap var det centrala eller skulle fo?rdelningen mellan pedagogik och yrkeskunskap vara mer ja?mnt fo?rdelad? Syftet med denna studie var att underso?ka yrkesla?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammets syn pa? sin yrkeskompetens. Anledningen till begra?nsningen att endast anva?nda mig av la?rare pa? Restaurang- och livsmedelsprogrammet beror pa? att det a?r inom detta omra?de jag sja?lv a?r verksam, och da?rmed a?ven intresserad av.

BlÄs bort dammet frÄn de Àldre boksamlingarna! : En studie om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv

The aim of this study is to examine Swedish public libraries preservation of rare book collections. In this study a rare book is rare when it become over a hundred years. I will investigate if libraries have any written policies or plans when it comes to preservation and also what the librarians? opinion about rare book collections are. This is of interest because public libraries have a lack of responsibility when it comes to preservation.

PÄföljdsval vid smuggling av skjutvapen. Domares beaktande vid beslut om pÄföljd.

Bakgrund: Illegala skjutvapen anses vara ett vÀxande problem och dÀrför har politiker och myndigheter vidtagit olika ÄtgÀrder för att minska mÀngden av dessa vapen i samhÀllet. Bland annat gav Justitiedepartementet Rikspolisstyrelsen och Tullverket i uppdrag att minska införseln av illegala skjutvapen till Sverige. Tullverket har lagt ner stora resurser för att lyckas med det tilldelade uppdraget och det har skapats en kÀnsla av frustration hos myndighetens anstÀllda nÀr deras hÄrda arbete inte ger det utfall som efterstrÀvas. Tullverket upplever att domare vÀljer pÄföljder som ligger i den nedre delen av straffskalan eller avskrivs. Syfte: Syftet med denna uppsats Àr att undersöka domslut som rör smuggling av skjutvapen och konstatera vilka faktorer som domare lÀgger störst vikt vid nÀr val av pÄföljd görs. Metod: Metoden som anvÀnts för att uppnÄ syftet Àr en kvantitativ innehÄllsanalys. Resultat: Det framkomna resultatet visar pÄ att de faktorer som domare frÀmst beaktar vid val av pÄföljd för smuggling av skjutvapen Àr den Ätalades Älder, vilken typ av vapen det rör sig om, vilken mÀngd vapen det rör sig om, vapnets farlighet, sociala omstÀndigheter och den Ätalades kriminella vÀrderingar. Dock Àr pÄverkansnivÄn av dessa faktorer fortfarande okÀnda och bör studeras nÀrmre.

RÀtt skall vara rÀtt : En undersökning av hur könet pÄ domare pÄverkar domslut i sexualbrottsmÄl

Professor Christian Diesen tycker sig se ett samband mellan dom i vÄldtÀktsmÄl och kön pÄ den verkstÀllande domaren. Tidigare forskning i USA har visat statistiskt signifikanta resultat för att domarens personliga karakteristika pÄverkar utfallet i bland annat fall av dödsstraff. Syftet med denna studie Àr att testa med hjÀlp av en logistisk modell om könet pÄ domaren pÄverkar domen i sexualbrottsmÄl frÄn Uppsala, Stockholm och Södra Roslags tingsrÀtt. Inga signifikanta resultat erhÄlls alltsÄ finner teorin om ett samband mellan domarens kön och utfall i sexualbrottsmÄl inget stöd inom ramen för denna studie..

Uppdrag: Dans : En kvalitativ intervjustudie om förskollÀrares syn pÄ dans i förskola och förskoleklass.

Denna studie har som syfte att utreda hur fo?rskolla?rare ser pa? dans inom fo?rskolans och fo?rskoleklassens verksamhet, att o?ka kunskapen om vilka fo?rutsa?ttningar som skapas fo?r dansen inom ramen fo?r fo?rskolans och skolans pedagogiska verksamhet. Studien har a?ven avsikt att utreda om flickor respektive pojkar ges lika fo?rutsa?ttningar och mo?jligheter fo?r att dansa. Vi har anva?nt oss av intervjuer fo?r att uppna? detta syfte, och har intervjuat 11 fo?rskolla?rare verksamma i fo?rskola och fem fo?rskolla?rare verksamma i fo?rskoleklass.

SVA-verksamheten verksamheten i teori och praktik pa? tva? ho?gstadieskolor. : En fallstudie om hur studiens resultat kan pa?verka skolframgÄngen för flersprÄkiga elever.

Det finns en del forskning kring att flerspra?kiga elever inte na?r samma skolframga?ng som enspra?kiga elever. Syftena med studien var att studera om, och i sa? fall hur, sva- verksamheten skiljer sig a?t i teori och praktik pa? tva? ho?gstadieskolor, analysera skillnaderna i kursplanerna svenska och svenska som andraspra?k samt att studien ger en fingervisning om vilka mo?jligheter de flerspra?kiga eleverna pa? ovan na?mnda skolor har att na? samma skolframga?ng som elever som har svenska som modersma?l. Kvalitativ intervjumetod med semistrukturerade fra?gor har anva?nts fo?r att ta reda pa? sva-verksamhetens utformning.

Ett digitalt hjÀlpmedel? : En studie i geografiska informationssystems roll i undervisningen

Syftet med denna uppsats har varit att underso?ka hur geografiska informationssystem (GIS) uppfattas av elever och la?rare och hur dessa implementerats i geografiundervisningen pa? gymnasieskolor i Uppsala. Tva? separata studier har genomfo?rts, en med tydligare fokus pa? la?rares undervisning med GIS samt en elevstudie da?r deras erfarenheter, kunskaper och uppfattningar kring geografiska informationssystem belysts.Resultaten har samlats in fra?n semistrukturerade intervjuer da?r elever och la?rare pa? fyra gymnasieskolor deltagit i studien. Intervjuerna har gett exempel pa? hur la?rare och elever arbetar med GIS och vilka kunskaper och uppfattningar detta har genererat.

LÀrarkompetens : GrundskollÀrares och grundsÀrskollÀrares Äsikter om vad som utmÀrker en bra lÀrare

Fo?ljande underso?kning handlar om hur la?rare och blivande la?rare ser pa? a?mnet musik och estetiska la?rprocesser i fo?rha?llande till den nya la?roplanen Lgr11. Fokus fo?r underso?kningen ligger pa? de som undervisar eller ska undervisa i ka?rna?mnen det vill sa?ga svenska, engelska eller matematik i grundskolan a?rskurs 3?6. Metoden har varit intervjuer av tre kategorier: la?rare, la?rarstudenter och la?rarutbildare.

1 NĂ€sta sida ->