Sök:

Sökresultat:

439 Uppsatser om Det normala ćldrandet - Sida 1 av 30

Att frÀmja normal förlossning : Barnmorskans frÀmsta uppgift

En graviditet och förlossning Àr i de allra flesta fall en normal livshÀndelse. De senaste decennierna har andelen instrumentella- och kejsarsnittsförlossningar ökat pÄ bekostnad av den normala förlossningen. Trots fler interventioner ses ingen skillnad i den maternella och perinatala morbiditeten och mortaliteten. I barnmorskans arbetsomrÄde ingÄr att handlÀgga den normala graviditeten och förlossningen. Syftet med studien var att beskriva hur barnmorskan kan frÀmja en normal förlossning.

UtvÀrdering av rörelseparallax i datorspel

Det har tidigare pÄgÄtt mÄnga experiment och examensarbeten inom ansikts- och ögondetektering och mÄnga Àr medvetna av detekteringsalgoritmernas existens men dÀremot Àr den parallaxeffekten inte lika vÀltalad trots att tredimensionell och djupupplevelse Àr vanlig för oss. Vad Àr parallax? Hur Àr det att implementera och anvÀnda det i datorspel?Syftet med detta projekt Àr att förstÄ den parallaxeffektens pÄverkan i datorspel och hur mÀnniskor upplever det. Den parallaxeffekten som undersöks Àr en djupupplevelse som uppfattas nÀr vi rör oss, till följd av skillnaden pÄ bilden beroende av huvudets rörelse, vilket Àr rörelseparallax. Lösningsförslaget till projektet Àr att anvÀnda sig av webbkamera till att detektera och följa ansiktsrörelse och anpassar grafiken till det.

Alla Àr vi mÀnniskor : RegnbÄgsförÀldrars upplevelse av bemötande i förskola och samhÀlle

Syftet med studien Àr att belysa hur regnbÄgsförÀldrar upplever att de blir bemötta i förskolan, samt deras upplevelser av att vara homosexuella i en heteronormativ förskole- och samhÀllsmiljö. Trots att det idag finns lagar som reglerar alla mÀnniskors rÀtt att leva med och Àlska vem man vill finns det i samhÀllet fortfarande mÄnga hinder att ta sig igenom för dessa familjer. Vi har i vÄr studie utgÄtt frÄn queerteorin som ifrÄgasÀtter det normala och vÀnder upp och ner pÄ antagandet att det finns ett normalt kontra onormalt sÀtt att vara sexuell man eller kvinna. Queer intar ett prövande förhÄllningssÀtt till det normala, och innefattar inte en begrÀnsande identitet. Undersökningen Àr gjord med hjÀlp av kvalitativa intervjuer av tre regnbÄgsfamiljer.  Samtliga uttryckte att de blivit positivt bemötta i kontakten med förskolan.

Bett- och munproblem hos hÀst

Det Àr vanligt med skador i hÀstens mun, inte minst bland ridna hÀstar. I denna litteraturstudie redovisas dÀrför sÄvÀl den normala anatomin och fysiologin i munhÄlan hos hÀst som vilka skador och avvikelser som Àr vanliga i hÀstens munhÄla och om de kommer att pÄverka den ridna hÀsten. Arbetet innehÄller Àven en genomgÄng av hur vÄra vanliga bett fungerar och vilka tand- eller munskador som hÀsten riskerar att fÄ pÄ grund av ridning med bett i munnen samt om det finns andra faktorer som kan pÄverka tandhÀlsan. Till exempel Àr tuggandet en viktig del av tandens normala funktion. Genom att tanden bestÄr av olika starka material, medför tuggprocessen att tanden slipas.

Dopplerultraljudsundersökning av böjsenor och gaffelband i kliniskt normala metakarpalregioner pÄ sju hÀstar

Skador pÄ senor och ligament Àr vanliga och ofta allvarliga pÄ bÄde mÀnniskor och hÀstar. Vid kroniska senskador har det konstaterats, med hjÀlp av bÄde histologi och ultraljudsteknik, en neovaskularisering dvs. en invÀxt av blodkÀrl i den skadade senan pÄ bÄde mÀnniskor och hÀstar. Sedan ultraljud började anvÀndas för att titta pÄ senor i början av 80-talet, har en kontinuerlig förbÀttring av utrustning och kunskap lett till att det idag Àr möjligt att se dessa kÀrl Àven i kliniskt normala senor och ligament pÄ mÀnniskor. Inom humansidan har ett flertal studier gjorts dÀr man tittat pÄ vaskularisering i senor med ultraljuddoppler men pÄ hÀst finns endast ett mindre antal sÄdana studier.

FrÄn det imaginÀra till normala familjer : Analytiska konvergenser

I komplex analys finns det ett antal olika konvergenser varav vi tittar nÀrmare pÄ nÄgra hÀr. Bland annat hur likformig konvergens medför punktvis konvergens men att det omvÀnda ej gÀller. Vi tittar ocksÄ pÄ vad de har för samband med lokal likformig konvergens och normal konvergens dvs. likformig konvergens pÄ kompakta delmÀngder. Slutligen kommer vi att se pÄ vad som gÀller för familjer och kommer dÄ in pÄ lokalt begrÀnsad, ekvikontinuitet, Arzela/Ascoli, Montels och Runges satser.

??Normal?, vad Àr det?? En kvalitativ studie om hur personer med Aspergers syndrom konstruerar ?normalitet?.

Syftet med denna studie Àr att undersöka hur personer med AS- diagnos konstruerar ?normalitet? samt vilka faktorer som har pÄverkan och betydelse i konstruktionen av ?normalitet?. FrÄgestÀllningarna i studien var: ?Hur ser de boende pÄ begreppet ?normalitet? samt vilka faktorer pÄverkar konstruktionen av begreppet?? och ?I vilken utstrÀckning kan de boende leva ett ?normalt? liv utifrÄn sina egna förutsÀttningar?? Metoden jag anvÀnde mig av var kvalitativa intervjuer. Fem intervjuer genomfördes med personer som Àr diagnostiserade med AS och samtliga bor i samma serviceboende.

Smal, smalare, smalast: en jÀmförande studie mellan Pro-ana och det "normala" smalhetsidealet

Syftet med studien Àr att undersöka Pro-anorexia (Pro-ana) bilders pÄverkan pÄ kvinnor jÀmfört med vedertagna modellbilders pÄverkan. Blir kvinnor mer pÄverkade av att titta pÄ extremt smala kvinnor Àn av att titta pÄ "normala" smala modeller? En experimentell mellangruppsdesign, med 42 kvinnor frÄn Lunds universitet anvÀndes. Den pÄverkan som mÀttes var matproblematik, tjockkÀnsla, idealkropp, sjÀlvförtroende och affekter. Pro-anafilmer, modellfilmer och kontrollfilmer anvÀndes som stimulimaterial.

Google Maps som spelmotor för mobila plattformar

Spel kan utvecklas pÄ flera olika sÀtt med flera olika utmaningar. I detta arbete undersökts det hur lÀmpligt det ?ar attutveckla och implementera ett spel tillsammans med Google Maps. Undersökningen testar hur det gÄr att implementera vanliga element som förekommer i spel tillsammansmed Google Maps. Dessutom undersöks hur mycket dataanvÀndning som Google Maps anvÀnder för olika typer av kartor som den erbjuder.

Genusanalys av pedagogiska texter i engelska

Bakgrund:Barn och ungdomar spenderar mycket tid i skolan, och det kan argumenteras för att denna tid pÄverkar deras förstÄelse av kön. För att ge samtliga elever chansen att utvecklas pÄ ett sÀtt de Àr bekvÀma med kan det argumenteras för att en kritisk analys av könskonstruktion i utbildningskontext Àr av godo.Syfte:Uppsatsen syftar till att erbjuda en tolkning av hur kön konstrueras i tre pedagogiska texter i engelskakurserna pÄ gymnasienivÄ. Den syftar till att svara pÄ hur kön konstrueras i dessa texter, vilka identiteter som konstrueras som normala samt om den heterosexuella matrisen utmanas.Metod:Analysen utgÄr frÄn ett innehÄllsanalytiskt perspektiv, med ett analysinstrument baserat pÄ en idéhistorisk genomgÄng av hur kön har konstruerats i en vÀsterlÀndsk kontext. Uppsatsen fokuserar frÀmst pÄ en kvalitativ analys, men en del har en mer kvantitativ inriktning.Resultat:Det framkommer i uppsatsen att kön konstrueras pÄ ett traditionellt och stereotypiskt sÀtt i de analyserade pedagogiska texterna. MÀn beskrivs som maskulina och kvinnor som feminina.

Bransch- & Indexfonder

Följande arbete undersöker den abnormala avvikelsen pÄ olika företags aktiekurser i samband med respektive VD avgÄngar. Undersökningen utförs med syfte att hitta möjliga mönster för VD avgÄngars pÄverkan pÄ aktiekurser, dÀr dagen för ett pressmeddelande angÄende en VD avgÄng nÀmns som hÀndelsedagen. Den normala avvikelsen utgörs av standardavvikelsen mellan aktiekurs utvecklingen för varje bolag och ett generellt branschindex under ett tio dagars hÀndelsefönster. Den abnormala avvikelsen framförs i att forma av skillnaden mellan den normala avvikelsen och standard avvikelsen för samma variabler under hÀndelsedagen. Undersökningen delar upp de observerade företagen i tvÄ kategorier i avgrÀnsnings syfte, dessa tvÄ typer framförs som Typ av AvgÄng samt bransch.

Förlossningsupplevelse hos kvinnor med normal graviditet och graviditetsdiabetes

Bakgrund: Forskning har visat att förlossningsupplevelsen har betydelse för kvinnansframtida instÀllning till barnafödande. Forskningsresultat har huvudsakligen presenterats för normala graviditeter eller dÀr urvalet varit blandat (normala och komplicerade graviditeter). BegrÀnsad forskning finns om hur komplicerad graviditet kan pÄverka förlossningsupplevelsen.Syfte: Att jÀmföra förlossningsupplevelse bland kvinnor som haft normal graviditet respektive graviditetsdiabetes samt studera sambandsfaktorer för förlossningsupplevelsen.Metod: Studien Àr en retrospektiv kohortstudie dÀr data insamlats med hjÀlp av enkÀter. Deltagarna (n=444) Àr slumpmÀssigt valda bland kvinnor i Sverige med normal graviditet och kvinnor med graviditetsdiabetes. Kvinnor som fött tvillingar och som inte angivit barnetsfödelsevikt exkluderades frÄn fördjupningsstudien, vilket innebar att data för 429 kvinnor, 326 med normal graviditet och 103 med graviditetsdiabetes ingick.

Metoder för mÀtning av kroppstemperatur

Inom slutenvÄrden anvÀnds olika typer av termometrar för att bestÀmma om vuxna patienter har feber eller inte. Feber (förhöjd kroppstemperatur) Àr svÄrt att definiera dÄ det mÀts och tolkas pÄ olika sÀtt och frÄn person till person. För att kunna bedöma om patienten har feber bör sjuksköterskan kÀnna till patientens normala kroppstemperatur som pÄverkas av ett flertal faktorer. MÀtning av patientens kroppstemperatur ingÄr i sjuksköterskans arbetsomrÄde och det Àr av vikt att sjuksköterskan har kunskap om olika mÀtmetoder och om hur mÀtvÀrdena tolkas.Syftet med studien Àr att beskriva resultat frÄn kvantitativa studier som undersökt olika mÀtmetoder för kroppstemperatur. Metoden Àr en litteraturstudie, deskriptiv utifrÄn kvantitativ metod.Resultatet visar att oavsett mÀtmetod (rektal, oral, axillÀr, tympanisk) finns det en skillnad pÄ minst 3,5 grader Celsius mellan lÀgsta och högsta uppmÀtta vÀrde.

Kvinnors upplevelse av förlossning som avslutats med vakuumextraktion

Förlossningen Àr en stor hÀndelse i kvinnans och hennes partners liv. Barnmorskan ansvarar för den normala förlossning och skall Àven ha kunskap kring komplicerad förlossning. Komplicerad förlossning innefattar exempelvis vaginal instrumentell förlossning med tÄng eller vakuumextraktion (VE) som hÀr benÀmns sugklocka. Instrumentella förlossningar i Sverige ökar och Är 2011 avslutades ca 9 % av förlossningarna instrumentellt. Forskning har visat att förlossning med VE ökar risken för en traumatisk förlossningsupplevelse och skapar vÄrdlidande hos kvinnorna.

?De starkaste kÀrlekssÄngerna besjunger inte samtidigt Anna, Bodil, Cecilia och Desirée.? : - En diskursanalys om polygami

Syftet med denna uppsats Àr att analysera vad som ses som avvikande respektive normalt inom de rÄdande diskurserna kring polygami samt synliggöra maktordningarna inom dessa diskurser. Uppsatsen bygger pÄ en diskursanalys med poststrukturalistiska och queerteoretiska perspektiv som förstÄelseram. Det empiriska materialet utgörs av 42 texter publicerade i storstads- och landsortspress mellan 2013-01-01 och 2013-03-15. Materialet analyserades i tre steg genom en metod inspirerad av Fairclough vilket mynnade ut i tre rÄdande diskurser och tillhörande motdiskurser. Den första rÄdande diskursen utgörs av den normala synen pÄ polygami som en ojÀmstÀlld samlevnadsform som stÀrker mannens överordning i ett patriarkalt samhÀlle.

1 NĂ€sta sida ->