Sök:

Sökresultat:

14 Uppsatser om Carlsberg - Sida 1 av 1

Balancing packaging complexity by introducing platforms - A study at Carlsberg Breweries

Many consulting firms offer tailor-made solutions within complexity management, but these are not general frameworks built upon theories. Carlsberg are dealing with a large complexity within their one-way glass bottles, as they are growing by acquisitions, and are not attained enough economies of scale. This thesis balances the packaging complexity, with platform theory as a foundation. Twelve platforms were developed at Carlsberg, containing 21 bottles, and the calculated savings potential for applying these are EUR 28,9 million..

Carlsberg Sverige AB : en företagskulturell studie i en fusionstext.

Lot of mergers are not successful, due to several reasons and one reason can be found within the organization. Since organizations consists of people, who are involved in the merger, the importance of cultural aspects must be stressed. Six months before this essay, Carlsberg Sverige AB formed through the merger of Pripps and Falcon. These two companies are in the start up process of the merger, which is the focus of this essay. The awarness of differences and similarities is crucial for the merger.

Probably the best thesis in the world : En fallstudie gjord hos Carlsberg angående de problem som kan uppstå i en nedbrytning från strategin till operationella nyckeltal

Denna uppsats har frågeställningen: Vilka problem kan uppstå vid en nedbrytning från strategin till operationella nyckeltal och vad kan göras för att undvika dem?Syftet med denna studie är att undersöka hur en nedbrytning av strategin till operationella nyckeltal går till. Framtagningen av nyckeltal ska leda till en identifiering av vilka problem som kan uppstå i denna nedbrytning samt förslag på hur de kan undvikas. Studien ska även ha till syfte att designa nyckeltal som underlättar för en uppföljning och för att besvara vad personalen ska göra för att förbättra talet, det vill säga en kommunikation nedifrån och upp och vice versa. För att genomföra denna studie har empirisk data hämtats från Carlsberg Sverige AB (CSAB) där den operationella leveransplaneringsavdelningen idag står utan nyckeltal. .

Förändringens kretslopp - Fyra ledares användning av visioner och mål

Vi har gjort en kvalitativ studie, där vi har genomfört fyra intervjuer med ledare som inom sina organisationer har olika ledarbefattningar. Organisationerna som har deltagit i undersökningen är Barsebäcks kärnkraftverk, Carlsberg, Länsförsäkringar och Scandic. Vi har varit intresserade av att undersöka om ledare använder visioner och mål i sitt förändringsarbete och i så fall på vilket sätt. Syftet har varit att ta reda på hur visioner och mål kommer till och hur dessa kommuniceras till medarbetarna inom organisationen. Vi har även varit intresserade av att se om visioner och mål fungerar som ett verktyg att använda och ha med sig som ledare i förändringsarbete.

Förbättringsåtgärder för Carlsbergs pallhantering

I detta projekt presenteras förbättringsförslag för Carlsbergs pallhantering. Carlsberg har sedan en tid tillbaka haft problem med sin pallhantering. Ca 40 000 pallar som skickas ut returneras aldrig från kund. Detta leder till förluster för företaget då företaget tvingas köpa nya pallar då brist uppstår. Ett annat problem är att det ej finns något tillförlitligt system för att se hur många pallar som egentligen existerar inom företaget eller vilken typ av pallar det är.Uppgiften är att identifiera de största problemområdena och komma med förslag på åtgärder för dessa.Under projektarbetets gång har det framkommit att rutiner för pallhantering finns på de flesta anläggningar men att många av rutinerna ej efterföljs.

Bridge Over Troubled Water : En studie av två svenska bryggeriers bemötande av intressenter med hjälp av CSR

Bakgrund och problem: Corporate Social Responsibility (CSR) är ett ramverk som beskriver företags sociala ansvar och engagemang. Vidare förknippas CSR även med stakeholder management som handlar om företags bemötande och balansering av sina intressenters intressen. Oenigheter i teoretiska definitioner av CSR tyder på att det empiriskt sett kan uppstå missförstånd kring ramverket. Carlsberg Sverige och Spendrups är två företag som tar ställning och socialt ansvar via CSR men kritiseras trots detta på grund av sin produktion och försäljningen av flaskvatten, som även visat sig har en negativ påverkan på företagens försäljning. Detta tyder på att det kan vara av företagens intresse att vilja bemöta och åtgärda de kritiska aspekter vilket görs utifrån CSR.Syfte: Studien syftar till att teoretiskt och empiriskt undersöka förhållandet mellan två bryggerier och dess kritikyttrande intressenter, vilket bidrar till ökad kunskap om komplexiteten av ramverken Corporate Social Responsibility och stakeholder management.Metod: En kvalitativ metod har använts där studien baseras på sekundärkällor för undersökningen av de två fallföretagen Carlsberg Sverige och Spendrups samt en undersökning av kritiken som riktas mot flaskvatten och dess produktion.Analys och slutsats: Produktionen, transporterna samt materialåtervinning och ?förbränning kritiseras för att ha en negativ påverkan på miljön.

"Jag tycker det är en snäll typ av marknadsföring" : - En kritisk diskursanalys om content marketing i podcasts.

The aim of this study was to investigate in what way content marketing can be understood through podcasts as an alternative marketing tool. The material which the study was based on is Ölpodden, a podcast initiated by Carlsberg Sweden. The study intended to shed light on the interdiscursivity that emerges when brands are communicated through podcasts. Another aim was to understand how relationships and identities are constructed through the podcast by examining its intended audience. In order to achieve this a critical discourse analysis was used as both underlining theory and comprehensive method.

Ansvarsfull marknadsföring : En studie av Sveriges största ölproducenter

Den här rapporten söker svar på; ?Tar ölproducenter i Sverige sitt ansvar vid marknadsföring av sina produkter, med avseende på konsumentens ålder och produktens negativa effekter?? Intervjuer med Sveriges två största ölproducenter; Carlsberg och Spendrups, samt en genomgång av relevant litteratur ligger till grund för analysen i denna rapport. Resultatet tyder på att de största ölproducenterna i många avseenden är duktiga på att ta ansvar, men att det finns en hel del att göra när det gäller både sociala medier och tv-reklam. Här nås nämligen både ungdomar och minderåriga allt för lätt av alkoholrelaterad reklam. Facebook är fyllt av alkoholrelaterade sidor utan tydliga åldersrestriktioner, och företagen undviker de svenska lagarna som förbjuder alkoholreklam i tv genom att sända från utlandet..

Förbättringsåtgärder för Carlsbergs pallhantering

I detta projekt presenteras förbättringsförslag för Carlsbergs pallhantering. Carlsberg har sedan en tid tillbaka haft problem med sin pallhantering. Ca 40 000 pallar som skickas ut returneras aldrig från kund. Detta leder till förluster för företaget då företaget tvingas köpa nya pallar då brist uppstår. Ett annat problem är att det ej finns något tillförlitligt system för att se hur många pallar som egentligen existerar inom företaget eller vilken typ av pallar det är. Uppgiften är att identifiera de största problemområdena och komma med förslag på åtgärder för dessa. Under projektarbetets gång har det framkommit att rutiner för pallhantering finns på de flesta anläggningar men att många av rutinerna ej efterföljs.

Ompositionering av varumärken : en strategisk fråga

Background: Brand strategy tends to become an important management issue. It is therefore interesting to reach a greater understanding about how companies work to make their existing brands stronger. The purpose of a brand is to influence the customers? view of the brand image. The literature is insufficient concerning how leaders handle the process of repositioning a brand, in order to change the brand image.

Integrationens betydelse i en värld av brus

Det kommersiella bruset har trappats upp på den svenska ölmarknaden och ett ökat antal aktörer har medfört en ökad konkurrens och tävlan om konsumenternas uppmärksamhet. Minimala skillnader i produktrelaterade attribut gör det svårt för ölbryggerierna att framhäva och differentiera sina varumärken från konkurrenternas. Den ökade gränshandeln har medfört svårigheter för de svenska företagen att konkurrera prismässigt med de nya utländska ölsorterna, något som pressar företagen att prestera inom marknadsföringssammanhang i syfte att motivera konsumtion av det egna varumärket. Skapandet av starka varumärken har därför blivit det moderna kommunikationsverktyget i strävan efter att ta sig igenom det detta brus. Spendrups Bryggerier och Carlsberg AB är två av de främsta företagen inom den svenska ölindustrin och har genom sin marknadsföring etablerat konkurrenskraftiga varumärken som har skapat en hög kännedom på marknaden.

Paradoxen: socialt ansvar och marknadsföring för försäljning, inte tvunget en David mot Goliat : Nya möjligheter för svenska ölproducenter via sociala medier

Bakgrund: Sociala medier ses ha en kraftfull effekt vad det gäller spridning av budskap. Det digitala landskapet skapar nya förutsättningar för företag att interagera med sina intressenter. På senare år har socialt ansvar inom näringslivet kommit att ligga i hetluften och ses alltmer som en skyldighet. För företag i alkoholindustrin ses en motsättning mellan att ta ett socialt ansvar med fokus på ansvarsfull konsumtion och att sända ut budskap för att sälja och ha ett vinstdrivande syfte.Syfte: Syftet med denna studie är att pröva följande tes; Som företag, inom en bransch som säljer produkter som kan vara skadlig för hälsan och skapa ett beroende går det att använda sociala medier som verktyg för att hantera paradoxen; marknadsföring för försäljning och att ta ett aktivt socialt ansvar, avgränsat till ansvarsfull konsumtion.Genomförande: Genom personliga intervjuer kartläggs ölproducenterna Carlsberg Sverige samt Spendrups generella syn på socialt ansvar och sociala medier samt hur de arbetar med dessa idag och ser på framtiden och de möjligheter som ges där.Teori: Med empiriskt material som grund argumenteras det för och emot tesen med hjälp av teorier inom socialt ansvar, paradoxhantering samt kommunikationsteorier för spridning av budskap för att avgöra huruvida den är att anses som styrkt eller ej.Slutsats: Tesen anses som styrkt givet att företaget hanterar paradoxen genom att separera motsättningarna på olika nivåer, ser till det delade värdet mellan företaget och samhället, tillämpar en proaktiv strategi och utnyttjar sin kompetens inom kommersiell marknadsföring. .

Mobila Tjänster i en arbetsrelaterad kontext - En modell för ökad beslutsmedvetenhet.

Det blir mer och mer vanligt att organisationer väljer att tillämpa någon eller några former av mobila lösningar. Ett exempel på den ökade tillämpningen av mobila tjänster i arbetslivet är Carlsberg Group, som introducerade mobila lösningar inom koncernen för att upprätthålla bättre kontroll samt skapa en bättre grund för beslutsfattande.Syftet med denna studie är att skapa bättre förståelse om de förhållanden som råder mellan mobila tjänster och meningsfullt beslutsfattande. Studiens tillvägagångssätt har baserats på litteraturstudier, där en modell samt frågor skapats utefter relevant litteratur för att besvara frågan:?Kan mobila tjänster öka graden av meningsfullt beslutsfattande??Den empiriska undersökning som genomfördes för att testa ovanstående modell och dess relation till de utredningsfrågor som skapats resulterade i tre stycken essentiella svar på ovanstående fråga:? Mobila tjänster kan kategoriseras i två stycken olika grupper, nämligen informativa tjänster samt kommunikativa tjänster. Denna differentiering är essentiell eftersom endast de kommunikativa tjänsterna kan absorbera beslutsfattares osäkerheter samt tvetydigheter.? Flera essentiella egenskaper för mobila tjänster som användbarhet, bärbarhet och anpassningsbarhet är gemensamma för såväl kommunikativa samt informativa tjänster.? I vissa fall där de involverade parterna är spridda ur en geografisk synpunkt, bör mobila tjänster organiseras med hjälp av en arkitektur som SOA (Service Oriented Architecture).

Utveckling av prognosmodeller på Carlsberg Sverige

Denna rapport beskriver ett projekt utfört på Bjurab Sweden AB i Halmstad. Syftet med projektetär att finna och åtgärda de faktorer som sänker tillförlitligheten i affärssystemets saldo, samtskapa bättre kontroll över olika artiklars placering på olika lagerplatser. Anledningen till att företagetvill genomföra detta projekt är att deras inköpsarbete idag blir lidande av att saldot i affärssystemetinte stämmer. Detta i kombination med att de har dålig kontroll på var materialet ärplacerat leder till att de lägger mycket tid på att leta efter material, och att inköp ibland sker såsent att produktionen tvingas stanna upp på grund av materialbrist.Arbetet inleddes med kartläggningar av informations- och materialflödet, och insamling av historiskdata från affärssystemet. Detta kompletterades sedan med intervjuer med de berörda i företaget.Genom detta upplägg studerades situationen först på lite avstånd med syftet att hålla objektivitetenhög, och i den efterföljande intervjun tilläts sedan objektiviteten sjunka något för attkunna komma riktigt nära det undersökta.