Sök:

Sökresultat:

146 Uppsatser om Andlighet - Sida 1 av 10

Andlig konst?

Vad är Andlighet? Många av oss blandar ihop Andligheten med religion, men det är viktigt att skilja på Andlighet och religion. Religion är något som vi får lära oss från andra medan Andlighet är någonting vi finner djupt inom oss själva.Andlighet hos en människa är ett bejakande av själen. Andlighet är ett uttryck för den del av oss människor som inte har någon fysisk form. I mitt arbete behandlar jag temat Andlighet utifrån en personlig utgångspunkt där jag, som människa mellan andligt och jordligt, hyllar min plats i den sistnämnda. För mig är ofta den fysiska och materiella upplevelsen en förutsättning för just den andliga upplevelsen. Ingen utesluter den andra men för mig är perspektivet på Andlighet omvänt. En av uppgifterna i mitt magisterarbete blev således att lyckas förmedla Andlighet genom just en materiell skapelse. Jag blev tvungen att ställa mig frågor om detta överhuvudtaget är möjligt? Andlighet är ju på många sätt motsatsen till att bli materialiserad..

Att ta inkarnationen på allvar : Carter Heyward's view on spirituality and sexuality

En undersökning av den amerikanska feminist- och befrielseteologen Carter Heywards syn på Andlighet och sexualitet. Undersökningen visar att Heyward med utgångspunkt i en relationell teologi ser både Andlighet och sexualitet som lika viktiga aspekter av en autentiskt ömsesidig relation mellan människor..

Konstnär eller medium? Andlighet och konst i receptionen av Hilma af Klint.

Uppsatsen handlar om hur receptionen av Hilma af Klints konst sett ut från 1986 fram till 2012 utifrån diskussionen om Andlighet. Genom att se på olika konstskribenters texter lyfts mönster av värderingar fram som visar på inställningen till Andligheten i Hilma af Klints konst.  Konsthistorikerna James Elkins och Suzi Gablik exemplifieras som två motpoler och värderingarna länkas samman med deras teorier om Andlighet och religion i samtida konst..

Andlighet : en fenomenologisk studie av fenomenet andlighet och dess betydelse för meningsskapand i livsvärlden

Fler människor anser sig vara andliga men inte religiösa samtidigt som Andlighet förknippas med psykiskt och fysiskt välbefinnande. Denna uppsats har som syfte att belysa Andlighet som fenomen för att förstå vad Andlighet egentligen är och vad den andliga upplevelsen har för betydelse för meningsskapande i livsvärlden. En fenomenologisk ansats används för detta ändamål. För att förstå fenomenet djupare används teori hämtad från fenomenologi, kognitiv teori samt utvecklingsteoretiska perspektiv. Analysen har skett utifrån den fenomenologiska EPP-metoden.

Andlighetens och religionens betydelse när bröstcancern är ett faktum

Att drabbas av bröstcancer är en omtumlande händelse i livet. Religion och Andlighet har visat sig spela en viktig roll hos dessa kvinnor. Det är viktigt att förstå skillnader mellan religion och Andlighet och att de båda inte hör ihop, utan kan upplevas fria från varandra. Syftet var att belysa betydelsen av Andlighet och religion hos kvinnor med bröstcancer. Studien är gjord som en litteraturstudie baserad på empiriska studier där totalt elva vetenskapliga artiklar har granskats.

Andlighet? : En översikt av hur svårt sjuka patienter uttrycker sin andlighet.

Bakgrund: Ett omvårdnadsvetenskapligt synsätt är att se människan som en enhet av kropp, själ och ande. Omvårdnad ska, enligt sjuksköterskans kompetensbeskrivning, utgå från en helhetssyn på människan. Trots detta försummas Andlighet hos patienter på grund av bristande utbildning och förståelse av begreppet Andlighet samt organisatoriska begränsningar. En vanlig uppfattning är att religion och Andlighet ses som synonymer, trots att Andlighet är ett vidare begrepp. Syfte: Att beskriva hur svårt sjuka patienter uttrycker sin Andlighet.

Religion till salu! En studie om försäljning av indiansk andlighet inom New Age-rörelsen

Syftet med uppsatsen är att belysa de problem som har uppstått då indiansk Andlighet har blivit en vara som produceras och konsumeras inom New Age rörelsen. Studien har genom-förts genom att tillämpa kvalitativ textanalys på insamlat material mestadels från Internet. Det insamlade materialet består av annonser där man säljer olika former av indiansk andlig-het. Material som berör indianernas motstånd mot försäljningen av deras Andlighet har också insamlats från Internet. Analysen av texterna visar att det framkommer stereotyper i annonse-ringen inom New Age, vilket blir ett problem för indianerna i form av tillskriven identitet.

Andlighet i missbruksvården : en kvalitativ studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag.

ABSTRAKTLinnéuniversitetetInstitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskapPedagogik med inriktning mot ungdoms -och missbruksvård, examensarbete.Titel                                   En kvalititav studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag.Engelsk titel                     Spirituality in recovery from alcoholism ? A study of how staff in twelvestep treatment values the spirtual parts of the program.Författare                  Gustav Alnervik, Karin Bernhardson Handledare                Katarina MagnussonDatum                        Mars 2012Antal sidor                 37Nyckelord                  12-stegsbehandling, anonyma alkoholister, Andlighet Syftet med den här studien var att belysa ämnet Andlighet som del i behandling av missbruk. Vi har inspirerats av en fenomenologisk ansats och intervjuat fyra personer som arbetar inom tolvstegsbehandling. Som intervjuform valde vi semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning visar att Andlighet kan fylla en viktig funktion för att personer med missbruksproblem ska vara avhållssamma, men forskningen är oense om det är det andliga inslaget eller gemenskapen och det sociala stödet i AA som leder till ökad nykterhet bland dess deltagare.

Sambandet mellan andlighet och utbrändhet - en jämförande studie av beroendebehandlare i kriminal- och beroendevård

Religiositet och Andlighet tycks ha samband med fysisk och psykisk hälsa. I uppsatsen undersöks sambandet mellan Andlighet och utbrändhet, två grupper behandlare jämförs och mätegenskaper hos skalorna Spirituality, Religiousness and Personal Beliefs Field-Test Instrument (WHOQOL-SRPB), Spiritual Involvement and Beliefs Scale (SIBS), Maslach Burnout Inventory ? Human Service Survey (MBI-HSS) och Utbrändhet i arbetet (UA) undersöks. Studiedeltagarna var 38 programledare för kriminalvårdens tolvstegsprogram och 39 behandlare i ett psykoterapinätverk inom beroendevården (svarsfrekvens 61,5%). Andlighet korrelerade med personlig prestation (personal accomplishment; r = 0,315, p < 0,05).

Kristnas attityder till sekularisering : En studie av attityder till sekularisering och modern andlighet hos kristna församlingsmedlemmar

Syftet med denna studie var att undersöka kristna personers attityder gentemot sekularisering och modern Andlighet. För att undersöka detta intervjuades medlemmar ur frikyrkliga svenska samfund; en intervju i fokusgrupp (med fyra deltagare) samt tre individuella intervjuer. Intervjumaterialet bestod av ett case uppdelat i fem sektioner, där respondenterna fick resonera fritt kring olika religiösa dilemman. Deltagarna uppvisade främst negativa emotionella attityder gentemot sekularisering och modern Andlighet, främst riktat mot sambandet till individualiseringen av samhället. Respondenterna uppvisade förståelse för den subjektiva aspekten av tro, samt religionens brister och hur dessa står i samband till vissa sekulära yttringar.

Andlighet och religion som copingstrategier hos patienter med en cancersjukdom : En litteraturöversikt

Bakgrund: Att drabbas av en cancersjukdom kan leda till rädsla och osäkerhet men även till livsförändringar som patienten kan behöva anpassa sig till. Förmågan att anpassa sig kan ske hos patienter med en cancersjukdom genom copingstrategierna religion och Andlighet. Dessa copingstrategier kan hjälpa patienterna att hantera situationen och därmed också finna en tröst och ett stöd.Syfte: Var att beskriva religion och Andlighet som copingstrategier hos patienter med en cancersjukdom.Metod: Denna litteraturöversikt grundar sig på tio stycken vårdvetenskapliga artiklar som är utgivna mellan åren 2007-2013. Artiklarna är hämtade från databaserna CINAHL plus with full text och MEDLINE with full text. Artiklarna har bearbetats och analyserats stegvis.Resultat: Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudteman; Gud och Andlighet, Positiv och negativ religiös coping och Religiöst och andligt stöd.

Fo?rlust av prima?ra cilier under hja?rntumo?rutveckling

BakgrundMänniskors trosföreställningar, religiositet och Andlighet kan ha stor betydelse för deras önskningar om bemötande och behandling i en vårdsituation. Det finns omvårdnadsteoretiker som anser att det också ingår i sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att leva i enlighet med sina trosuppfattningar. Möjligheten att fritt få utöva religion kan ses som en mänsklig rättighet men finns det ytterligare anledningar till att vi bör beakta religiositet och Andlighet inom vården? Kan det vara så att religiöst engagemang kan vara bra för hälsan?SyfteSyftet var att beskriva hur religiösa och andliga trosföreställningar kan påverka människors hälsotillstånd samt beskriva vad detta kan innebära för människor som drabbats av sjukdom.MetodMetoden som användes var en systematisk litteraturstudie av kvantitativa engelskspråkiga vetenskapliga studier som var publicerade inom de tio senaste åren.ResultatArtiklarna berörde religion och/eller Andlighet samt dessa variablers samband med olika hälsoaspekter och olika sjukdomstillstånd. I de nitton artiklarna gick det att utläsa trettiotvå olika resultat, då Andlighet och religiositet ofta undersöktes separat fick många studier fler än ett resultat.

Tro, hälsa och sjukdom : en forskningsöversikt om andliga och religiösa trosföreställningars inverkan på hälsa och sjukdom

BakgrundMänniskors trosföreställningar, religiositet och Andlighet kan ha stor betydelse för deras önskningar om bemötande och behandling i en vårdsituation. Det finns omvårdnadsteoretiker som anser att det också ingår i sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att leva i enlighet med sina trosuppfattningar. Möjligheten att fritt få utöva religion kan ses som en mänsklig rättighet men finns det ytterligare anledningar till att vi bör beakta religiositet och Andlighet inom vården? Kan det vara så att religiöst engagemang kan vara bra för hälsan?SyfteSyftet var att beskriva hur religiösa och andliga trosföreställningar kan påverka människors hälsotillstånd samt beskriva vad detta kan innebära för människor som drabbats av sjukdom.MetodMetoden som användes var en systematisk litteraturstudie av kvantitativa engelskspråkiga vetenskapliga studier som var publicerade inom de tio senaste åren.ResultatArtiklarna berörde religion och/eller Andlighet samt dessa variablers samband med olika hälsoaspekter och olika sjukdomstillstånd. I de nitton artiklarna gick det att utläsa trettiotvå olika resultat, då Andlighet och religiositet ofta undersöktes separat fick många studier fler än ett resultat.

Detektering och kartla?ggning av endogena retrovirus i Bos taurus (BtERV)

BakgrundMänniskors trosföreställningar, religiositet och Andlighet kan ha stor betydelse för deras önskningar om bemötande och behandling i en vårdsituation. Det finns omvårdnadsteoretiker som anser att det också ingår i sjuksköterskans uppgift att hjälpa patienten att leva i enlighet med sina trosuppfattningar. Möjligheten att fritt få utöva religion kan ses som en mänsklig rättighet men finns det ytterligare anledningar till att vi bör beakta religiositet och Andlighet inom vården? Kan det vara så att religiöst engagemang kan vara bra för hälsan?SyfteSyftet var att beskriva hur religiösa och andliga trosföreställningar kan påverka människors hälsotillstånd samt beskriva vad detta kan innebära för människor som drabbats av sjukdom.MetodMetoden som användes var en systematisk litteraturstudie av kvantitativa engelskspråkiga vetenskapliga studier som var publicerade inom de tio senaste åren.ResultatArtiklarna berörde religion och/eller Andlighet samt dessa variablers samband med olika hälsoaspekter och olika sjukdomstillstånd. I de nitton artiklarna gick det att utläsa trettiotvå olika resultat, då Andlighet och religiositet ofta undersöktes separat fick många studier fler än ett resultat.

Andlighetens betydelse i livets slutskede

Bakgrund: Sjuksko?terskor ka?nner sig osa?kra i mo?tet med patienter i livets slutskede och saknar kunskap i andliga och existentiella fra?gor. Da? patienter i livets slutskede befinner sig pa? vanliga va?rdavdelningar beho?ver allma?nsjuksko?terskan kunskap om Andlighet i livets slutskede, sa?rskilt da? patienter inte fa?r sto?ttningen som o?nskas fra?n sjukva?rdspersonal i andliga fra?gor. Syfte: Beskriva Andlighetens betydelse fo?r patienter i livets slutskede Metod: En litteraturstudie baserad pa? vetenskapliga artiklar.

1 Nästa sida ->