Sök:

Andlighet i missbruksvården

en kvalitativ studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag.


ABSTRAKTLinnéuniversitetetInstitutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskapPedagogik med inriktning mot ungdoms -och missbruksvård, examensarbete.Titel                                   En kvalititav studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag.Engelsk titel                     Spirituality in recovery from alcoholism ? A study of how staff in twelvestep treatment values the spirtual parts of the program.Författare                  Gustav Alnervik, Karin Bernhardson Handledare                Katarina MagnussonDatum                        Mars 2012Antal sidor                 37Nyckelord                  12-stegsbehandling, anonyma alkoholister, andlighet Syftet med den här studien var att belysa ämnet andlighet som del i behandling av missbruk. Vi har inspirerats av en fenomenologisk ansats och intervjuat fyra personer som arbetar inom tolvstegsbehandling. Som intervjuform valde vi semistrukturerade intervjuer. Tidigare forskning visar att andlighet kan fylla en viktig funktion för att personer med missbruksproblem ska vara avhållssamma, men forskningen är oense om det är det andliga inslaget eller gemenskapen och det sociala stödet i AA som leder till ökad nykterhet bland dess deltagare. Forskningen menar att det verkar finnas vissa samband mellan religion och depression. Resultatet tyder på att andlighet är viktigt för den personliga utvecklingen, men också att gruppen är viktig, att man kan lita på varandra och där bli mer öppen och hitta sin andlighet. Studien är liten och resultatet är svårt att generalisera, respondenterna har dock varit samstämmiga i att andlighet är viktigt för den personliga utvecklingen.

Författare

Gustav Alnervik Karin Bernhardson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..