Sök:

Kristnas attityder till sekularisering

En studie av attityder till sekularisering och modern andlighet hos kristna församlingsmedlemmar


Syftet med denna studie var att undersöka kristna personers attityder gentemot sekularisering och modern andlighet. För att undersöka detta intervjuades medlemmar ur frikyrkliga svenska samfund; en intervju i fokusgrupp (med fyra deltagare) samt tre individuella intervjuer. Intervjumaterialet bestod av ett case uppdelat i fem sektioner, där respondenterna fick resonera fritt kring olika religiösa dilemman. Deltagarna uppvisade främst negativa emotionella attityder gentemot sekularisering och modern andlighet, främst riktat mot sambandet till individualiseringen av samhället. Respondenterna uppvisade förståelse för den subjektiva aspekten av tro, samt religionens brister och hur dessa står i samband till vissa sekulära yttringar. Respondenternas personliga tro upplevdes som oförändrad. Det kan därmed tolkas att kristnas attityder har påverkats av samhällets individualisering, men att detta inte står i samband till en eventuell förlust av tro och minskad religiös makt. Resultaten visade även att respondenternas attityder till modern andlighet generellt sett var negativa, även om en viss förståelse för fenomenet var inarbetad i deras attityder.

Författare

Filip Lönnqvist

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..