Sök:

Andlighet och religion som copingstrategier hos patienter med en cancersjukdom

En litteraturöversikt


Bakgrund: Att drabbas av en cancersjukdom kan leda till rädsla och osäkerhet men även till livsförändringar som patienten kan behöva anpassa sig till. Förmågan att anpassa sig kan ske hos patienter med en cancersjukdom genom copingstrategierna religion och andlighet. Dessa copingstrategier kan hjälpa patienterna att hantera situationen och därmed också finna en tröst och ett stöd.Syfte: Var att beskriva religion och andlighet som copingstrategier hos patienter med en cancersjukdom.Metod: Denna litteraturöversikt grundar sig på tio stycken vårdvetenskapliga artiklar som är utgivna mellan åren 2007-2013. Artiklarna är hämtade från databaserna CINAHL plus with full text och MEDLINE with full text. Artiklarna har bearbetats och analyserats stegvis.Resultat: Resultatet presenteras med hjälp av tre huvudteman; Gud och andlighet, Positiv och negativ religiös coping och Religiöst och andligt stöd. Alla dessa huvudteman innehåller även underteman. Gud och andlighet innebar att många patienter förlitade sig till Gud och sin andlighet samt att Gud kunde beskrivas och ses på olika sätt. Positiv och negativ religiös coping användes mer av kvinnor medan män använde sig mera utav en negativ religiös coping. Religiöst och andligt stöd visades vara något som inte togs upp av vårdgivare trots att nästan alla patienter önskade någon typ av andlig vård.Diskussion: Omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson menar att alla människor på något sätt är andliga eller religiösa och att det inom vården måste uppmärksammas mer för att minska lidandet. Att använda religion och andlighet som en copingstrategi har kommit att bli ett verktyg för patienterna att kunna hantera deras cancersjukdom. De eventuella existentiella frågorna kunde enligt många patienter och Katie Eriksson endast bli besvarade genom religion och andlighet.

Författare

Linnea Nikander Ralitsa Zoteva

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..