Sök:

Effekter av och patienters attityder tillmassage, yoga, KBT och musik som smärtbehandling.


Smärta är ett symtom som sjuksköterskan kontinuerligt möter och patientens smärta bör tas på allvar. Smärta är patientens subjektiva upplevelse. Komplementära och alternativa metoder är termen på mer än 1800 olika behandlingar vilka kompletterar den vanliga sjukvården och kan ges som ett tillägg till en annan behandling. Syftet med denna studie var att belysa effekter av och patienters attityder till massage, yoga, KBT och musik som behandling för långvarig smärta. Studien var en systematisk litteraturstudie som inkluderade 19 resultatartiklar som kritiskt granskades. Resultatet visade att patienterna upplevde massage, yoga, KBT och musik som effektiva behandlingar för att reducera deras smärta. Det belystes att patienter önskade mer information från deras ansvariga sjuksköterska om dessa behandlingsalternativ samt att de patienter som fick information från sin sjuksköterska var mer benägna att använda sig av behandlingarna. Konklusionen visade att sjuksköterskans och närståendes attityder troligtvis kan påverka patientens attityder till massage, yoga, KBT och musik. Det framkom även att ett flertal patienter hade en positiv attityd till massage, yoga, KBT och musik. I framtiden bör mer forskning inrikta sig på vårdpersonalens attityder och hur de använder sig av metoderna i det dagliga arbetet eftersom deras attityd till metoderna troligtvis påverkar patienternas.?

Författare

lina Eriksson Marika Henriksson Emelie Svensson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..