Sök:

Sökresultat:

78 Uppsatser om Weber - Sida 1 av 6

Puritanismens dygdetik : En jämförande studie mellan Max Webers dygdteori och dygderna i John Bunyans bok Pilgrim´s Progress

The purpose of this study is to find the virtue ethics John Bunyan presents in Pilgrim´s Progress part 1, compared with the virtues Max Weber presents, and then try Weber´s theory on the empirical data, Pilgrim´s Progress. When I compare the virtues in Weber´s theory with the virtues in Pilgrim´s Progress, I interpret Weber´s theory as limited. From Weber´s theory emerges the puritan virtues: fulfillment of duty, struggle, self-control and live simply. He also mentions gratitude to God and helpfulness to other people, but this is shown through work in the society. These virtues can also be found in Pilgrim´s Progress.

De klassiska sekulariseringsteoriernas arv : En kvalitativ, komparativ litteraturstudie om Weber och Durkheims sekulariseringsteorier och deras giltighet idag.

The secularization theses has over the last decade been a central issue within the sociology of religion. The two classic theses has been criticized for being one-sided and only focus on the change from traditional to modern society. The intention of this study is to evaluate this critique and to discuss what is defendable in the early secularization thesis in our contemporary world.This essay?s primary purpose is to compare the secularization theses Weber?s The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism and Durkheim?s The Elementary Forms of Religious Life. I use two analytical models, posing three levels and three categories of secularization, in order to make the comparison explicit.

Staten, religionen och kapitalet : en analys av den europeiska skuldkrisen utifrån Max Webers ?Den protestantiska etiken och kapitalismens anda?.

Previous research regarding the European debt crisis has mostly focused on the purely economic aspects of the crisis. However, there is a strong ?Protestant-Catholic? dimension in Europe, where historically Protestant countries are more prosperous than their Catholic and Orthodox counterparts. This has especially been a fact since early 2010, when several countries within the European Union had their credit ratings downgraded. Is this phenomenon merely a coincidence? Or could the roots of the recent troubles in Europe have a basis in historic religions? To tackle this question, Max Webers ?s 110 year old study The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism is brought back into light and used as a tool for analysis of the crisis.The results show that not only are Protestant countries in general more prosperous, but they also have lower corruption and their citizens have a higher level of trust towards the government.

Myten om det karismatiska ledarskapet

Den här uppsatsen tar en närmare blick på karismatiskt ledarskap vilket ofta sägs vara en personlig egenskap som vissa föds med. Det sägs att personer som Gandhi, Barack Obama och Olof Palme har haft denna egenskap. En egenskap som får folk att följa ledaren oavsett uppoffringen för följaren, och som gör vad än ledaren vill att de skall göra. Arbetet vill problematisera synen på karisma som en personlig egenskap. Med hjälp av karismaforskningens fader, Max Weber, tillsammans med annan forskning om ledarskap och karisma formar denna uppsats en modell för att förstå karismatiskt ledarskap.

Klassrelevans -Föreställningar kring klass på Lunds Socialförvaltning

This thesis is based on the conception that class is relevant. The thesis discussesclass relevance and consciousness of class amongst personal at the department ofsocial welfare in Lund.I have studied different theories of class from Karl Marx, Max Weber and PierreBourdieu. The study´s empirical survey is based on interviews with the personalat the department of social welfare in Lund. Then I have applied their view onclass on models based on the theories mentioned above.Out of my analysis I can draw the conclusion that the consciousness of class ishigh and that the applied models matches the interviewed personal. An importantaspect is that class perspective is bound to class.

Klassteorier : en kritisk jämförelse och vetenskapsteoretisk utvärdering av fyra teorier om klass

Arbetet är en litteraturstudie över fyra olika teorier om klasser, nämligen Marx, Weber, Erikson och Goldthorpe samt Wrights teori om klasser. Teorierna beskrevs, jämfördes med varandra samt utvärderades utifrån deras förmåga att nå upp till den vetenskapsteoretiska läran falsifikationismens ideal. För att förklara materialet användes diskursanalys där avsikten var att se hur senare texter om klass byggde på tidigare ? d.v.s. diskursiva praktiker.

Ka?ndisar i politiken : En ja?mfo?rande analys av Sverige och Finlands anva?ndande av ?ka?ndisar? i Europaparlamentsval

The main purpose of this study is to examine celebrity candidates in the European Parliament election in Sweden and Finland. The theoretical background assumes that candidate voting is beneficial in the election to the European Parliament. Previous research also shows that there are some opponents towards candidate voting, claiming it personalizes politics and it might lead to celebrities getting elected simply because they are well known to the voters.This study is a comparative analysis and analyzes the differences between Sweden and Finland when it comes to celebrity candidates. Furthermore, Max Weber?s theory on leadership will be used to categorize the celebrity candidates further.

Jakten på mänsklighet - Vilket förvaltningsideal styr vid rekryteringen av chefer till kommuner?

Uppsatsen är en studie av hur förvaltningsideal påverkar vid rekrytering av chefer till den offentliga förvaltningen och hur förvaltningsidealet är under förändring. Den ger också en kort genomgång av de två vanligaste förvaltningsidealen, Weber och New Public Management, men presenterar även ett tredje alternativ kallat New Public Service.Genom att studera vilka typer av chefer som kommuner önskar rekrytera har vi härigenom observerat vilket förvaltningsideal som styr vid rekryteringsprocessen och om detta ideal är under förändring.Vår metod är huvudsakligen baserad på kvalitativa intervjuer med personalchefer i den kommunala förvaltningen.I uppsatsen stärks vår hypotes om att den kommunala förvaltningen rör sig ifrån ett New Public Management inriktat ideal, som under 1980-talet och 1990-talet haft stor inverkan på kommuner, och att förvaltningen inte strävar mot ett Weberianskt ideal utan istället söker sig mot ett mera individ- och medborgarcentrerat ideal som kan liknas vid New Public Service..

Försäkringskassan + byråkrati = sant? En studie om Försäkringskassans organisation i förhållande till Webers idealtyp byråkrati.

Max Webers teorier är klassiska inom sociologin. Denna d-uppsats syfte var att undersöka om Webers idealtyp byråkrati går att använda för att analysera en nutida organisation - Försäkringskassan. Kan Försäkringskassan utifrån valda teorier ses som byråkratisk och vad innebär detta för organisationen? För att få information om Försäkringskassan och dess organisation har olika typer av dokument undersökts. Denna information har sedan analyserats i förhållande till Webers byråkratibegrepp och en del kritiska röster om Weber.I uppsatsen framkom att Försäkringskassan är en byråkratisk organisation enligt Webers kriterier och att idealtypen byråkrati fortfarande är användbar - åtminstone på Försäkringskassan.

Alldeles för byråkratisk? : En studie av Djurskyddsmyndighetens organisation

The purpose of this essay is to describe the organization of the Swedish Animal WelfareAgency during the time it was in operation. The Swedish Animal Welfare Agency was established in 2005 by the government who saw it as necessary in order to strengthen the protection of cruelty to animals in Sweden. However, the agency was shut down already in2007 and its responsibilities as an agency was moved back to the government and the department of agriculture. During its time in operation, the Swedish Animal Welfare Agency, received much criticism, among other things because of its interpretations of the law which were seen as too focused on details and thus ?bureaucratic?.

Ska du se på lägenhet!? ? En undersökning om mäklares bemötande av två olika sociokulturella identiteter

Hur kan språksociologi användas för att skildra människors bemötanden mot varandra? Det var frågan jag ställde mig i inledningen av detta arbete. De flesta av oss är omedvetet medvetna om att alla människor i de allra flesta situationer värderar och värderas av sina medmänniskor. Förenklat kan man säga att den som värderas högt har ett stort sociokulturellt kapital. För den som värderas lägre sjunker också det sociokulturella kapitalet.

Byråkratins tidsålder: byråkratisering och fredsprocesser i den westfaliska världsordningen

Max Weber talade om byråkratiseringen av det västerländska samhället som en process tätt sammanknippad med samhällsmoderniseringen och industrialiseringen. Byråkratiserings-processen inkluderar maximeringen av formell effektivitet, rationaliseringen av statligt styre och en betoning av institutionernas betydelse i historiska sammanhang, framför individuella egenskaper (karisma) hos härskarna. Denna process återspeglas mycket tydligt i det normerande fredsskapande som tar vid efter krig. Freden i Nystad 1721 uppvisar hur stor vikt tillmäts individerna som aktörer och hur den byråkratiska processen ännu var relativt outvecklad. Internationella maktstrukturer spelade stor roll för utkomsten av freden, som snarare hade karaktären av ett tillfälligt vapenstillestånd än ett institutionsbyggande internationellt fredsprojekt.

Standardisering och upplevelser i globaliseringens spår: Vad betyder utvecklingen för galleriorna

Some theorist, like George Ritzer and Max Weber, claim that everything has its optimal process and that all companies therefore will strive towards standardization. Researchers like Paco Underhill and Pine & Gilmore on the other hand, claim that an increasingly global competition forces businesses to focus more on consumer demands, experiences and differentiation. This thesis challenges these statements with empirical data by looking at shopping malls and their strategies as well as consumer preferences. It arrives at the conclusion that output is primarily driven by customer demand, and that consumers value a certain part of predictability..

Vi måste prata om legitimitet : En studie om Weber, ethos och socialdemokrater

Ethos har inom retoriken alltid haft en stark aristotelisk prägel, ett arv sprunget ur hur talares karaktär framhölls i rättegångar i antikens Grekland. Eftersom retorikens uttryck och användningsområden har utvecklats enormt sedan dess, inte minst inom den politiska retoriken, finns en risk att vi idag begränsas av den uppfattning av ethos beståndsdelar som lever kvar efter Aristoteles. Genom att enbart se till vad som kan ses som god moral, sunt förnuft och välvilja hos talaren kan vi missa viktiga kontextuella faktorer som talaren kan använda sig av i sitt ethosbyggande, speciellt inom politisk retorik: exempelvis det ämbete som personen besitter, de regler och normer som omger situationen eller partiets värderingar och traditioner. Alla dessa är faktorer som en politiker ofta använder sig av för att inge förtroende för sig själv som politiker idag, vilka en aristotelisk ethosanalys inte ger utrymme för. I denna uppsats prövas, med den teoretiska inspirationen från Kenneth Burkes ?terministic screens?, sociologen Max Webers tre legitimitetstyper på begreppet ethos, vilka sedan appliceras på den socialdemokratiska retoriken, i hopp om att kunna bidra till utvecklingen av ethosbegreppet.

Villkor. En kvalitativ studie om hur enskilda socialsekreterare resonerar kring att villkora det ekonomiska biståndet.

This paper examines how individual social welfare officers argue about the conditions in foreign aid. The paper is a qualitative interview study there nine social welfare officers from four local governments have been interviewed.The results are divided into two areas. First, the client's responsibility over their own lives   and self-determination. These two areas are then analyzed separately.The analysis assumes an aletisk hermeneutics where the basis for the attribution of the result is Max Weber's vocation ethics and the more recent research about foreign aid.The conclusion of the study was that social workers believe that the client's responsibility for their own self-sufficiency outweighs supply. Financial assistance must be justified in order to be paid regardless of whether this causes rejection of application for financial aid..

1 Nästa sida ->