Sök:

Jakten på mänsklighet - Vilket förvaltningsideal styr vid rekryteringen av chefer till kommuner?


Uppsatsen är en studie av hur förvaltningsideal påverkar vid rekrytering av chefer till den offentliga förvaltningen och hur förvaltningsidealet är under förändring. Den ger också en kort genomgång av de två vanligaste förvaltningsidealen, Weber och New Public Management, men presenterar även ett tredje alternativ kallat New Public Service.Genom att studera vilka typer av chefer som kommuner önskar rekrytera har vi härigenom observerat vilket förvaltningsideal som styr vid rekryteringsprocessen och om detta ideal är under förändring.Vår metod är huvudsakligen baserad på kvalitativa intervjuer med personalchefer i den kommunala förvaltningen.I uppsatsen stärks vår hypotes om att den kommunala förvaltningen rör sig ifrån ett New Public Management inriktat ideal, som under 1980-talet och 1990-talet haft stor inverkan på kommuner, och att förvaltningen inte strävar mot ett weberianskt ideal utan istället söker sig mot ett mera individ- och medborgarcentrerat ideal som kan liknas vid New Public Service.

Författare

Håkan Jakobsson Jonas Hellberg Fredriksson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..