Sök:

Sökresultat:

102 Uppsatser om Tonćringar - Sida 2 av 7

Studie av tillverkning och berÀkning av deformationer i hydrocyklonaggregatet RADICLONE

I hydrocyklonaggregatet RADICLONE anvÀnds kragade hÄl som tÀtningsyta mot cyklonen. HÄlen Àndrar form under tillverkning och i drift med lÀckage som följd. Syftet med arbetet Àr att studera hur de kragade hÄlen deformeras vid tillverkning och med hjÀlp av en FEM-modell berÀkna deformationer vid drift och tillverkning. UtifrÄn resultaten har ÄtgÀrder föreslagits för att reducera hÄlens ovalitet. Det som pÄverkar hÄlen mest vid tillverkning Àr kragning och svetsning av bajonettfÀsten.

Emmy Noether (1882-1935): kollegorna och matematiken

Det hÀr arbetet bestÄr av tvÄ delar, en biografisk och en matematisk, innehÄllsmÀssigt förekommer det dock viss överlappning. Hela Emmy Noethers liv handlade om matematik, i familjen fanns det matematiker, hennes vÀnner var matematiker och det Àr ocksÄ troligt att hennes tankar och kÀnslor kretsade kring matematiken. I alla fall har hon (sÄ vitt jag vet) inte efterlÀmnat nÄgra dagböcker eller brev som skulle tala för motsatsen. Det blir alltsÄ omgivningens bild av henne som fÄr spegla den biografiska delen av uppsatsen. Den matematiska delen Àr i sin tur uppdelad i tvÄ delar.

Formgivarens fotavtryck : -Hur tre formgivare förhÄller sig till hÄllbar utveckling

Syftet med arbetet Àr att söka förstÄ och beskriva hur formgivare förhÄller sig till begreppet hÄllbar utveckling och hur det pÄverkar val och riktningar i formgivningsprocessen. Som formgivare finns det skÀl att ifrÄgasÀtta motiven till nyproduktion i en tid dÄ konsumtion och produktion ökar, samtidigt som miljöhot, ekonomiska och sociala orÀttvisor Àr pÄtagliga. HÄllbar utveckling Àr mÄlsÀttningen för Förenta nationernas globala arbete och handlingsplan Agenda 21. Svensk lagstiftning har sedan 1999 hÄllbar utveckling som mÄlsÀttning i den sÄ kallade Miljöbalken.Genom att intervjua tre formgivare om deras förhÄllningssÀtt till begreppet hÄllbar utveckling och ringa in yttre villkor för hÄllbar utveckling söktes syftet uppnÄs. Resultatet visar att begreppet rör sig i mÄnga olika former och det uppfattas personligt.

Samverkan under ett gemensamt tak : En intervjustudie om professionellas upplevelser av att samverka i ett Barnahus

Den hÀr studien syftar till att undersöka upplevelsen av hur samverkan fungerar i ett Barnahus och vilka faktorer som pÄverkar samverkan. Studien efterstrÀvar ocksÄ att utforska upplevelsen av hur samverkan pÄverkar mÄlet att uppnÄ bÀttre arbetsmetoder kring barn som misstÀnks vara utsatta för allvarliga brott. En kvalitativ intervjustudie med samtliga involverade professioner i ett utvalt Barnahus har genomförts. En tematisk analys resulterade i Ätta stycken teman. De teman som kunde urskiljas Àr: öppet klimat pÄ kort tid, natt och dag, spindlarna i nÀtet, ringar pÄ vattnet, en frÄga om instÀllning, Barnahus Àr allas hus, tydlighet Àr husets vÀggar och nÄgot bra pÄ spÄren.

Missbruk-ringar pÄ vattnet : En kvalitativ studie om kvinnor och mÀn med missbruksproblematik, deras uppvÀxt och eget förÀldraskap.

Enligt Socialstyrelsen pÄverkar missbruk förÀldrars förmÄga att tillgodose sina barns behov. Barn som vÀxer upp med förÀldrar med missbruksproblematik lever under en ökad risk att fara illa pÄ olika sÀtt. Syftet med denna studie Àr att undersöka hur kvinnor och mÀn med missbruksproblematik upplevt sin uppvÀxt och om de tror att den pÄverkat deras liv och deras uppfostran till deras egna barn. Samtliga intervjupersoner befann sig pÄ ett LVM-hem. Studien inspireras av narrativ metod och fokuserar pÄ intervjupersonernas berÀttelser och resultaten presenteras i berÀttande form med citat.

FörÀldrars attityder till skolan- i ett postmodernt samhÀlle?

Undersökningen syftar till att undersöka förÀldrars attityder till skolan. För att göra denna undersökning har vi anvÀnt oss av en kvalitativ metod och sÄledes av en kvalitativ intervjuform. MÄnga menar att vi idag lever i ett postmodernt samhÀlle, dÀr stora förÀnd-ringar har skett. Dessa förÀndringar har pÄverkat hela samhÀllet, hemmen och sko-lan. Genom dessa förÀndringar har Àven lÀrarrollen blivit pÄverkad.

VÄrdpersonalens följsamhet till basala hygienrutiner och klÀdregler pÄ sÀrskilda boenden : En observationsstudie

Syftet med studien var att beskriva i vilken grad vÄrdpersonalen nÀrmast vÄrdtagaren pÄ kommunens sÀrskilda boenden visade följsamhet till basala hygienrutiner och klÀdregler.Studien genomfördes genom icke deltagande observationer efter ett faststÀllt observationsschema. Observationerna genomfördes pÄ 73 vÄrdpersonal vid sex sÀrskilda boenden i tvÄ skilda kommuner i Mellansverige. Datainsamlingen utfördes under perioden juni 2007 ? februari 2008.Huvudresultatet visade att följsamheten gÀllande basala hygienrutiner och klÀdregler var bristfÀllig. Endast 10 av 73 observationer gÀllande basala hygienrutiner visade korrekt följsamhet.

Design och utveckling av IT-verktyg : ger ringar pÄ vattnet i en organisation

This Bachelor Thesis in the area of Computer Science and Work Science describes the process of design and development of an IT-tool between the municipality of Ron-neby and TietoEnator a development and consultancy firm, the Gothenburg office. The thesis focuses mainly on the cooperation between the consultant designer and the local municipal. Through cooperation, the organisation is incorporated into the tool and the tool is incorporated into the organisation. Concepts that are central in this thesis are design, cooperation and tailoring. A question raised is, if distance work and extensive cooperation might be a good way of working in the process of design and development, when the organisation is being incorporated into the tool.

Som ringar pÄ vattnet... : en studie om ansvar i det senmoderna samhÀllet

En av de viktigaste utvecklingstendenserna i det senmoderna samhÀllet Àr en mycket lÄngt gÄngen individualisering. Denna utveckling tycks Ä ena sidan ha medfört en hög grad frihet och sjÀlvbestÀmmande men den har Ä andra sidan ocksÄ kritiserats för att leda till en kollektiv flykt frÄn ansvar. I ljuset av detta har det förts en diskussion kring möjligheten av en ny förstÄelse av fenomenet ansvar. Flera tÀnkare har pÄ olika sÀtt gestaltat en möjlig förstÄelse av ansvar som att `svara anŽ alltsÄ det outtalade kravet av att ta ansvar för sitt upptrÀdande i interaktion med andra dÄ mÀnniskans blotta nÀrvaro ger svar hos den andre. Denna studies syfte Àr att undersöka hur mÀnniska i det senmoderna samhÀllet upplever fenomenet ansvar.

En jÀrnrings förbannelse : en studie i religionshistoria om en ring frÄn GÀstriklands vikingatid

Mitt syfte med denna studie av HÀckelsÀngsringen Àr att ta reda pÄ om den verkligen Àr frÄn vikingatiden samt om den har haft en eds-, rit- eller kultfunktion? Finns det nÄgon vikingatida kult i omrÄdet som kan komma ifrÄga nÀr det gÀller denna ?mystiska ring?? Till min hjÀlp har jag tagit litteratur som talar om ringar och eder till exempel de IslÀndska eddorna. För att se om det finns en vikingatida kult i omrÄdet har jag besökt HamrÄnge socken, bÄde sjÀlv och tillsammans med arkeologer. Jag har studerat lÀnsmuseets faktarum och fornminnesregistret. I fornminnesregistret har jag hittat platser sÄsom en reliklund med mycket gamla lindar, en tÀnkbar offerkÀlla, en stenlagd cirkel som kan vara en tingsring samt att i nÀrheten finns ett omrÄde som pÄ gamla kartor kallas LundÄker, en tydlig odling av hassel.

Design och utveckling av IT-verktyg - ger ringar pÄ vattnet i en organisation

This Bachelor Thesis in the area of Computer Science and Work Science describes the process of design and development of an IT-tool between the municipality of Ron-neby and TietoEnator a development and consultancy firm, the Gothenburg office. The thesis focuses mainly on the cooperation between the consultant designer and the local municipal. Through cooperation, the organisation is incorporated into the tool and the tool is incorporated into the organisation. Concepts that are central in this thesis are design, cooperation and tailoring. A question raised is, if distance work and extensive cooperation might be a good way of working in the process of design and development, when the organisation is being incorporated into the tool. Advan-tages and disadvantages of this way of working are discussed. Our studies show that distance work is a good complement for personal meet-ings between designer and co-developer.

HistorielÀrobokens janusansikte : En diskursteoretisk studie om kvinnor och mÀn, genus och jÀmstÀlldhet i historielÀroböcker

Med spjÀrn i den poststrukturalistiska teoribildningen genus och diskursteori granskar denna uppsats framstÀllningarna av kvinnor och mÀn, genus och jÀmstÀlldhet i gymnasieskolans lÀroböcker med syftet att undersöka hur lÀroböckerna framstÀller kvinnan avseende hur lÀroboken upprÀtthÄller eller motverkar sÀrskiljandets logik mellan mÀn och kvinnor, samt att identifiera dessa mekanismer och hur dessa tar sig uttryck. Undersökning bestÄr av en kvantitativ delstudie vilken ringar in aspekter av representationen av kvinnor och mÀn i lÀroböckerna. Denna utgör sedermera en sprÄngbrÀda Ät en kvalitativ genuskritisk nÀrlÀsningsstudie av lÀroböckerna vilken leder fram till dekonstruktionen av desamma. Samtliga studieobjekt Àr publicerade inom ramen för den nya lÀroplanen, Gymnasieskola 11, under Är 2011 och 2012 och Àr Àmnade att anvÀndas i kursen Historia 1b.Resultatet visar att mannens hegemoni gentemot kvinnan reproduceras genom en rad olika diskurser: att mÀn Àr överrepresenterade gÀllande sÄvÀl historiska aktörer som anonyma mÀnniskor, att kvinnors roll genom historien förbises genom t.ex. utebliven historisk fakta eller styvmoderlig behandling av densamma och att kvinnor ej tillskrivs rollen som subjekt i sin egen historia.

Den vÀltrÀnade medarbetaren. - Ett steg i rÀtt riktning? : En kvalitativ studie om friskvÄrdsaktiviteter hos GÀrdin & Persson AB.

Studien syftar till att undersöka vilka erfarenheter personalen pĂ„ GĂ€rdin & Persson AB har av företagets anordnade friskvĂ„rdsaktiviteter. Aktiviteterna innefattar frĂ€mst tider i en sporthall, interna motionstĂ€vlingar samt ett friskvĂ„rdsbidrag pĂ„ 2000 kronor om Ă„ret per anstĂ€lld. Genom intervjuer med 10 anstĂ€llda pĂ„ företagets varuhus i Östersund och Strömsund sammanstĂ€lldes ett material rörande informanternas uppfattningar av motionsaktiviteter. Detta material har sedan bearbetats och tre omrĂ„den har framtrĂ€tt som vi anser ringar in kĂ€rnan av de framkomna Ă„sikterna. Dessa omrĂ„den Ă€r deltagande, motivation och gemenskap.

Skrota kriterier i idéutvÀrderingsprocesser? : En studie i hur vanliga anvÀndare och experter ut-vÀrderar teknikintensiva idéer.

Mellan 40- 90 % av alla produktlanseringar som görs vĂ€rlden över misslyckas (Gourville 2006) Insikten om att sĂ„ Ă€r fallet kan ge mĂ„nga företag huvudbry inför deras egna nya produktlanse-ringar, Ă€ven om den interna organisationen - eller Ă„tminstone de med ledande befattningar - Ă€r övertygade om att de har en sĂ€ker vinnare pĂ„ gĂ„ng.I uppsatsen som Ă€r uppbyggd kring fem teknikintensiva idĂ©er, studeras vilka urvalskriterier olika anvĂ€ndare och experter utgĂ„r ifrĂ„n nĂ€r de bedömer idĂ©erna. Ett framtrĂ€dande kriterie var enkel-het, dĂ€r enkelhet kan kopplas bĂ„de till det direkta anvĂ€ndandet men Ă€ven till upplevelsen av hur idĂ©n skulle kunna fungera. Även om ett flertal kriterier nĂ€mndes av de intervjuade sĂ„ var det inte kriterierna i sig som vĂ€ckt mest intresse i studien. Resultatet frĂ„n vĂ„r undersökning kan ifrĂ„gasĂ€tta anvĂ€ndandet av begreppet urvalskriterier, speciellt i den begynnande utvecklingsprocessen av framtida innovationer.I studien har det framkommit att flera deltagare i experimentgrupperna simulerar sitt faktiska anvĂ€ndande av idĂ©erna. Det intressanta med denna simulering av idĂ©erna, Ă€r att anvĂ€ndarna skulle kunna anses vara det som von Hippel (1986) kallar för "lead users", utan att idĂ©n ens realiserats.

Samband mellan Egentillverkning och Innovation, en undersökning kring ett outsourcingbeslut.

Syftet med uppsatsen Àr att undersöka om det föreligger ett samband mellan graden av egentillverkning (ET) och innovation samt hur detta samband i sÄ fall ser ut. Metoden Àr en kombination av litteraturstudier och telefonintervjuer med företrÀdare för 24 olika företag i Europa som tillverkar packningar. De flesta av dessa företag ingÄr i Trelleborgskoncernens Sealing Solutions Division men Àven externa, liknande, företag har ingÄtt i undersökningen. Intervjuerna har varit semistrukturerade och syftat till att fÄ reda pÄ de olika företagens innovations- och outsourcingsituation. Informationen som erhÄllits frÄn intervjuerna har analyserats bÄde kvantitativt och kvalitativt för att finna ett samband mellan graden av ET och innovation.

<- FöregÄende sida 2 NÀsta sida ->