Sök:

Missbruk-ringar på vattnet

En kvalitativ studie om kvinnor och män med missbruksproblematik, deras uppväxt och eget föräldraskap.


Enligt Socialstyrelsen påverkar missbruk föräldrars förmåga att tillgodose sina barns behov. Barn som växer upp med föräldrar med missbruksproblematik lever under en ökad risk att fara illa på olika sätt. Syftet med denna studie är att undersöka hur kvinnor och män med missbruksproblematik upplevt sin uppväxt och om de tror att den påverkat deras liv och deras uppfostran till deras egna barn. Samtliga intervjupersoner befann sig på ett LVM-hem. Studien inspireras av narrativ metod och fokuserar på intervjupersonernas berättelser och resultaten presenteras i berättande form med citat. Två kvinnor och två män intervjuades för att kunna göra en jämförelse utifrån ett genusperspektiv. Resultatet visar att tre av de fyra intervjupersonernas uppväxt karaktäriserats av missbruk, psykisk ohälsa och försummelse. Tre av fyra intervjupersoner menar att man inte vill att ens egna barn ska behöva ha en sådan uppväxt som man själv hade, samtidigt visar det att man inte kunnat tillgodose sina barns behov till fullo på grund av eget missbruk. Samtliga intervjupersoner anser att deras uppväxt på något sätt påverkat att de hamnat i missbruk. 

Författare

Sara Hellsvik Marie Jakobsson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..