Sök:

Sökresultat:

68 Uppsatser om Reklamfilm - Sida 1 av 5

Reklamfilm av nyskapande och kreativ karaktär

This paper consists of a comprehensive look at the advertising industry as a whole and communication mould various guises in the context of technology development. It also describes a production in the form of a commercial for a network of ten companies called The Lodge. The result is discussed based on questions on the subject communications and marketing. The discussions of this work will then be transferred to a proposal for further research..

Reklamvideor för gymnasieskolor

Att producera en Reklamfilm som är anpassad för visning i flera format kan vara problematiskt. De olika presentationsformerna som berörs är webben, teve samt storbildsprojektorer. Ytterligare problem uppstår då man även måste se till att de har en lång livslängd och kan användas under flera terminer. Den här uppsatsen berör de problem som kan uppstå då Reklamfilmer av det här slaget skapas. I uppsatsen ingår Reklamfilmer som skapades för två gymnasieskolor i Osby kommun..

Karaktärspipeline för film- och reklamfilmsproduktion

Rapporten syftar att redovisa det arbete som är involverat i skapandet av digitala karaktärer lämpade för film och Reklamfilmsproduktion. Då Milford Film & Animation i synnerhet producerar Reklamfilm kommer fokus i denna uppsats att ligga på denna typ av produktion. Denna rapport kommer huvudsakligen att fokusera på arbetsprocessen som helhet och förklara dess roll i sammanhanget, det vill säga skapandet av en animerad Reklamfilm. Poängen är att belysa den roll den ansvariga för karaktärsutvecklingen har, med inriktning på modellering och texturering. Under min tid på Milford Film & Animation har jag handgripligen arbetat med alla de steg involverande modellering och texturering som beskrivs i uppsatsen och jag har på så sett beskaffat mig den erfarenhet inom ämnet som jag använt mig av för att komma fram till de slutsatser som beskrivs i denna rapport..

Reklamfilm eller inte?: En studie om innehållskillnad i reklam- och informationsfilm

Syftet med denna uppsats är att, genom filmanalyser, ta reda på hur en Reklamfilm för en hjälporganisation är uppbyggd och även att se om det finns dramaturgiska och bildmässiga drag som är speciella för just denna sorts Reklamfilmer. Studien har utgått från denna frågeställning: Vad är skillnaden på en Reklamfilm för en hjälporganisation och en informationsfilm om hemlösa män i Ryssland? Det har genomförts filmanalyser på fem Reklamfilmer och en opublicerad informationsfilm. Analyserna har utgått ifrån semiotisk filmanalys och bildretorik. Analysresultatet av Reklamfilmerna visar att det används väldigt enkla knep för att föra fram budskapet.

There is something about postmodernism

Förändring och utveckling råder på media - och reklammarknaden. Ökad gränslöshet och tillgänglighet skapar å ena sidan nya kommunikativa vägar, å andra sidan en medveten och kritisk konsument. Aktörerna på marknaden tvingas finna nya sätt att tränga igenom informationsbruset och nå ut med sina budskap. Detta kräver nya kommunikativa uttryck, former och mönster. TV som kommunikationskanal har fler uttrycksmöjligheter.

Populärmusikens roll i reklamfilm- En studie om populärmusikens möjligheter att attrahera konsumenten via reklamfilm

Syfte: Vi vill undersöka hur betydelsefull populärmusik är för att attrahera konsumenten i Reklamfilm. Syftet med vår undersökning är därmed att undersöka hur livsstil påverkar konsumentens preferenser, att förstå vad konsumenten uppmärksammar i Reklamfilmer, hur förebilder påverkar konsumenten samt hur Reklamfilm och populärmusik tillsammans förmedlar ett budskap. Utifrån dessa områden vill vi besvara vår forskningsfråga.Metod: En kvalitativ forskningsansats med ett hermeneutiskt perspektiv. Teoretiska perspektiv: På grund av forskningsfrågans karaktär har vi valt att använda teorier inom följande områden: Livsstilsreklam, Selektiv uppmärksamhet, Referensgrupper, Celebrity endorsement, Musikens inverkan på individen, Reklam och musik.Empiri: En semistrukturerad intervjuguide användes för att genomföra tolv djupintervjuer med möjliga konsumenter. Valet av intervjudeltagare baserades på ett bekvämlighetsurval eftersom det inte var nödvändigt med expertkunskaper.

Storytelling i reklamfilm; Etnografisk innehållsanalys av Ikeas reklamfilm.

Forskning visar att företag idag bör engagera människor emotionellt snarare än rationellt för att förmedla budskap. Storytelling är ett effektfullt verktyg med fördelen att kunna engagera människor på en emotionell nivå samt att det kan nyttjas inom flera användningsområden. För att genomslagskraften ska bli så stor som möjligt måste företagen ha kontroll över vad det är för budskap som sänds ut. Diskussioner förs dock gällande att dagens företag inte anses ha den rätta kunskapen om storytelling samt att det saknas dokumenterad teori om ämnet. Detta gör att fler studier inom området är av betydelse för storytellingens framtida utveckling.

Då zappar de inte vidare : En semiotisk studie kring uppfattningar om kommunikationsstrategier i TV-reklam

Bakgrund: TV-reklam är något som de allra flesta kommer i kontakt meddagligen, och det är ett vanligt samtalsämne. Diskussioner kan fokusera på den roliga Reklamfilmen som du kan se på TV just nu eller hur irriterande det är när en spännande film stannar för ett reklamavbrott. Vad vi kan säga är att de flesta människorna har en uppfattning om TV-reklam och en del människor tycker att reklam är något positivt och en del människor ser det som något negativt. TV är en av de största marknadsföringskanalerna, men samtidigt ett av de reklamformat som uppfattas mest negativt. Detta innebär ett problemför företag som väljer denna reklamkanal då de tilltänkta mottagarna väljer att byta kanal vid reklampauserna.

Att se skogen med hjälp av alla träd: En semiotisk filmanalys av fem reklamfilmer ur ett natursynsperspektiv och ett ekofeministiskt perspektiv

Vårt sätt att se på och uppfatta naturen har stor betydelse för hur vi kommer att värdera och använda den. Vilken naturuppfattning vi utvecklar beror på kulturella och samhälleliga ideal som återspeglas och formas genom media. En av de medieformer som bidrar till detta är Reklamfilm. I den här studien utförde vi en semiotisk filmanalys där vi med hjälp av natursyner och ekofeminism synliggjorde och diskuterade hur naturen gestaltas i fem Reklamfilmer. Vad som framkom var de tecken och symboler som fanns i Reklamfilmerna, vilka ledde oss vidare mot natursyn och ekofeminism.

Filmisk reklam på internet

Denna uppsats har skrivits för att visa läsaren hur ett urval av människor från Internet- och reklambranschen ser på Reklamfilmens framtid på Internet. Kommer det att ske en ökning av användandet av denna reklamform eller inte? Den typ av Reklamfilm som vi talar om här är den typen som är som en kortfilm, inte den typen av Reklamfilm som bara är en bild innehållandes ett rörligt objekt. För att skilja dessa två typer av Reklamfilmer åt, eftersom båda innehåller rörelse, kallar vi dem "filmisk reklam" och "banner-reklam" Resultatet från enkätundersökningen visade att majoriteten av urvalet från reklambranschen tror att det kommer att ske en ökning av efterfrågan av filmisk reklam på Internet. Eftersom svaren från Internetbranschen var så få kan de inte representera Internetbranschen.

Interaktivreklamfilm-en CD-ROM-produktion för Alding Webshop Maker

Denna rapport visar hur en Reklamfilm för en specifik produkt har utvecklats, i form av en CD-ROM-produktion. Företaget Alding AB har efterfrågat Reklamfilmen för sin produkt Alding Webshop Maker 1.3. Flera olika programvaror har använts vid genomförandet, varav ljudredigeringsprogrammet Sonic Foundry Sound Forge 5.0 och bildredigeringsprogrammet Adobe Photoshop 5.5 hör till de mest frekvent använda. Med hjälp av programmet Macromedia Director 7.0 har sammanställningen av Reklamfilmen utförts. Rapporten behandlar de olika problem som uppstått under arbetets gång samt hur de har kunnat undanröjas.

3D-animation i reklamfilm

Study objects: Three different productions companies which the authors have chosen to be anonymous. Purpose: The purpose with this study is to examine why production companies choose to use 3D-animations in television commercials, and what different kind of aspects affects their decisions. Theoretical: The theoretical chapter reviews the history of 3D-animation andtelevision commercials and other fields that will be relevant laterin the analysis and discussion. Method: A case study has been made on three different companies, two of the companies are active in post-production and the other one is active in the consulting area. Data was collected through semistructured interviews with two of the companies.

H&M vs. Roberto Cavalli

En fallstudie har gjorts där kvalitativ metod har använts genom intervjuer och textanalyser. Semiotiska analyser har genomförts på utvalda annonsbilder, en Reklamfilm och en blogg..

H&M vs : Roberto Cavalli

En fallstudie har gjorts där kvalitativ metod har använts genom intervjuer och textanalyser. Semiotiska analyser har genomförts på utvalda annonsbilder, en Reklamfilm och en blogg..

Reklamfilm: InstantPlanner

Denna rapport är en genomgång av arbetet med produktionen av en Reklamfilm åt företaget Configura Systems AB. Arbetet startade med inledande möten med företaget samt utbildning i den programvara som Reklamfilmen sedan skulle göras för.Utförandedelen av rapporten förklarar hur de olika scenerna i filmen är uppbyggda rent bildligt samt att det finns en genomgång av de olika tekniska metoder och programvaror som vi använt oss av i skapandet av filmen. Vidare beskrivs tankebanorna i de olika scenerna för att få tittaren och en potentiell InstantPlanner kund att hålla fokus på filmen.Det finns även med en del om hur kontakten med en röstläggare från England som har lagt allt röstmaterial på filmen gick till.I diskussionsdelen tas olika frågor och val som eventuellt skulle kunna ha gjorts annorlunda upp. Där tas också de problem som har uppkommit längs vägen upp, samt lösningarna, stora som små, och vad som skulle kunna förenkla liknande arbeten i framtiden.Bland bilagorna så finns den röstläggartext som skickades för inspelning samt det första (version.01) och det senaste (version.06) storyboardet..

1 Nästa sida ->