Sök:

Sökresultat:

58 Uppsatser om Malmberget - Sida 2 av 4

Dunder och flak : ett gestaltningsförslag för Vassara torg och park i Gällivare

Gestaltningsförslaget ?Dunder och flak? presenterar en ny utformning av Vassara torg och park som tar avstamp i Gällivares befintliga identitet. Förslaget är en del av ett examensarbete inom ämnet landskapsarkitektur. I Gällivare pågår en omfattande samhällsomvandling till följd av att gruvan i Malmberget expanderar och orten rasar samman. Bostäder och viktiga samhällsfunktioner som går förlorade måste ersättas inom kommunen, vilket kommer ske genom förtätning av Gällivare centralort. När staden förtätas försvinner publika ytor samtidigt som de som blir kvar får ett högre användartryck.

Nulägesanalys av Printzsköld malmkropp i Malmberget

Syftet med denna rapport är att ge en nulägesanalys av Printzsköld malmkropp i LKAB:s gruva i Malmberget. Nulägesanalysen omfattar tillståndsbedömning av ortar, utförda omförstärkningar samt utlastningsgrader. För att upprätthålla en säker arbetsmiljö för underjordspersonalen samt göra det möjligt att uppnå den planerade produktionskapaciteten krävs att det finns en fungerande bergförstärkning. Stabilitetsproblem i Printzsköld malmkropp har från år 2000 fram till dagsläget orsakat ett förlorat tonnage på 900kton. Trots att stabilitetsproblemen funnits ett antal år så saknas fortfarande information om uppkomsten till och omfattningen av dessa.

Inventering av förorenad mark på LKAB´s industriområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget :

The county administration asked LKAB to make an inventory of possibly contaminated sites caused by their mining activity. The inventory should be performed according to the MIFO model, a method from SEPA which is used to assess a contaminated site. The first phase involves collection of information through interviews and site inspections and in phase 2 a general survey with field sampling is conducted. LKAB started the work with the first phase of the survey during 2003. During this project the information collected in Phase 1 was evaluated and 16 of the sites were chosen to proceed to MIFO Phase 2 (six sites in Kiruna, and 5 sites respectively in Svappavaara and Malmberget). The sampling of these 16 sites was performed during week 27 2004.

Inventering av förorenad mark på LKAB's industriområden i Kiruna, Svappavaara och Malmberget

The county administration asked LKAB to make an inventory of possibly contaminated sites caused by their mining activity. The inventory should be performed according to the MIFO model, a method from SEPA which is used to assess a contaminated site. The first phase involves collection of information through interviews and site inspections and in phase 2 a general survey with field sampling is conducted.LKAB started the work with the first phase of the survey during 2003. During this project the information collected in Phase 1 was evaluated and 16 of the sites were chosen to proceed to MIFO Phase 2 (six sites in Kiruna, and 5 sites respectively in Svappavaara and Malmberget). The sampling of these 16 sites was performed during week 27 2004.

Dolomitkalk som slaggbildare i LD-konvertern och dess inverkan på fosforreningen

På SSAB EMEA i Luleå tillverkas stål baserat på pellets från LKAB i Malmberget och i mindre utsträckning LKAB i Kiruna. I framtiden ändras förhållandet och Kiruna blir den större leverantören. Pellets från Kiruna skiljer sig från motsvarigheten i Malmberget genom en högre fosforhalt, även kolpulver och koks som används vid nedsmältning av pellets kommer att ha en högre fosforhalt. Detta kommer att leda till en stigande fosforhalt i råjärn vilket i sin tur medför ett försvårande av fosforreningen på SSAB. Verket har för närvarande ingen praxis för hantering av de ökade mängderna fosfor.

Funktionellt och attraktivt boende i Gällivare: Bostadstyper, funktioner och attraktivitet

Malmberget som är en ort i Gällivare kommun står inför ett läge som innebär att i stort sett hela de centrala delarna måste rivas eller flyttas på grund av gruvbrytningen. I dagsläget råder en brist på lediga bostäder i samhället och på grund av situationen i Malmberget kommer fler nya bostäder att behövas i kommunen. Syftet med detta examensarbete är att ta fram ett underlag som ska vara ett stöd för Gällivare kommun i deras fortsatta arbete med den pågående samhällsomvandlingen och för den framtida bostadsplaneringen i kommunen. Arbetet kartlägger vilka bostadstyper och upplåtelseformer som efterfrågas av invånarna i tätorten. Utredningen behandlar även vilka funktioner som efterfrågas gällande nya bostäder och vilka egenskaper som kännetecknar ett attraktivt bostadsområde i Gällivare.

Sjöundersökning av Naalojärvi

LKAB is an international high tech mineral corporation and a world leading manufacturer of refined ironore products for steal manufacturing and other mineral products destined other industries. LKAB is an international corporation with companies world wide, with it?s main location in the north of Sweden, which is where the iron ore mines and the refining works are located. LKAB?s iron refining process in Vitåfors, Malmberget, is a source of great amounts of waste-rock.

Samhällsomvandlingen i Malmberget : En analys av de bosattas skydd för hem och egendom

Syftet med denna studie är att undersöka kommunikativt samspel i förskolan mellan de yngsta barnen (1-2 år) och pedagoger. Genom detta vill jag uppmärksamma pedagogens roll i barns kommunikationsutveckling. För att besvara syftet har min studie utgått från följande forskningsfrågor. Hur kommunicerar små barn? Hur kan det kommunikativa samspelet se ut mellan barn och pedagog i förskolan? Genom en kvalitativ undersökningsmetod har jag, med videokameran som verktyg, observerat kommunikativa möten mellan barn som befinner sig i den förverbala fasen och pedagoger.

Analys av seismisk aktivitet vid malmkroppen Fabian

I Malmberget har LKAB ett 20-tal malmkroppar där gruvbrytning bedrivs ellerhar bedrivits. Med tiden går brytningen mot allt större djup och risken förbergmekaniska problem kan tänkas öka pga ökade spänningar. Närbergmassans hållfasthet överskrids frigörs potentiell eller lagrad energi i formav seismisk energi och benämns seismisk händelse. Gruvbrytningen påverkarett allt större område runt malmkroppen och de sekundära spänningarna kanpåverka normalspänningen över befintliga strukturer och således även utlösaglidningar som frigör seismisk energi pga av minskad skjuvhållfasthet.De seismiska händelserna delas på så sätt in i två olika huvudtyper, delstryckspänningsinducerade händelser och dels strukturrelaterade händelser. Denförstnämnda kategorin omfattar olika typer av smällberg medan den andrakategorin omfattar olika typer av skjuvbrott.För att övervaka de seismiska händelserna i en bergmassa används samma typav instrumentering som används för övervakning av jordbävningar.

Luftutsläpp från järnmalmsproduktion : - Strategier för systematisk luftkvalitetsmätning

The mining company LKAB extracts iron ore in three areas in the north of Sweden, Kiruna, Malmberget and Svappavaara. The iron ore is refined and in the pelletizing plants the material is rolled to finished pellet product. The different steps of pelletizing plants causes among other things emissions to the air. It occurs occasionally stops in the production and the emissions are vented via an emergency chimney without purification. The aim for this work is to look into how LKAB may improve their monitoring of air emissions and control of ambient air quality and the analysis methods which are suitable for measuring.

Reglering och stabilisering av malmflöde

Vid anrikningsverket hematitsektionen i LKAB Malmberget är viktiga delar av processen pumpsump 100 och samtliga floatex-tankar för utvinningen av hematit ur malmen. Pumpsumpen sitter efter primärkvarnen och har till uppgift att jämna till flödet. Efter pumpsumpen sitter tre floatex tankar. Dessa har i uppgift att separera och utvinna hematiten ur malmen. Floatex tankarna hamnar titt som tätt i självsvängning.

Utveckling av bandrensare: spillminskning i LKAB:s
pelletsverk i Malmberget

Denna rapport är resultatet av det examensarbete som har genomförts för LKAB på Malmbergets två kulsinterverk, MK3 och BUV, där bandrensarna har granskats. Bandrensarna har till uppgift att ta bort krossad järnmalm från bandtransportörernas retur. Problemet med bandrensarna är att de inte fungerar tillfredställande eftersom mycket krossad järnmalm kommer förbi och hamnar på icke önskvärd plats. Examensarbetet går ut på att utvärdera de befintliga bandrensarna samt att utveckla en ny för att minska spillet. Även ett verktyg för markering av drivtrummans horisontella centrumlinje ska tas fram.

Pellets hållfasthet i EBF samt inverkan av kolsort och injektionsmängd

Vid LKAB´s experimentmasugn har försök med att minska behovet av styckeformigt reduktionsmedel samt att minska variationerna i råjärnskvalitet från masugnen undersökts. Försöket genomfördes under kampanj 15 våren 2005 som en del i ett Jernkontorsprojekt (Closed loop styrning av masugn) med en ökad andel injicerat reduktionsmedel i form av pulveriserat kol. För att kunna upprätthålla en stabil drift av masugnen trots en ökad andel injicerat kolpulver måste finesgenereringen till följd av materialsönderfall minimeras. I examensarbetet har det undersökts hur den ökande andelen injicerat reduktionsmedel i form av två olika sorters kolpulver påverkat pelleten och dess hållfasthet. Materialet som studerats vid försöket är uttaget kontinuerligt under försökets gång via schaktsonder.

Sprutbetongförstärkning: förslag till förbättringar i
produktionskedjan

NCC Construction Sverige AB har i uppdrag att driva ort i LKAB:s gruva i Malmberget. Ortdrivningen omfattar år 2006 cirka 8200 meter ort vilket innebär att 135 000 m2 bergyta ska förstärkas med sprutbetong. KGS anlitas som underentreprenör för utförande av sprutbetongförstärkning. Sprutbetong som bergförstärkning är en viktig del i salvcykeln eftersom den tillsammans med bergbultning utgör ett skydd för fortsatt drivning och permanent skydd vid utnyttjande av den färdiga anläggningen. Rapporten beskriver sprutbetongförstärkningens verkningssätt och viktiga mekaniska egenskaper.

Termogravimetrisk analys av olika magnetitsliger från LKAB

LKAB arbetar med att komplettera de befintliga underjordsfyndigheterna i Kiruna och Malmberget med flera mindre dagbrottsfyndigheter. Detta arbete består av en lång kedja av aktiviteter från prospektering till att slutligen integrera de nya materialen i produktionsflödet. En viktig del i denna kedja är att undersöka och bedöma materialens mineraltekniska och metallurgiska egenskaper samt vilken effekt materialen har på process och produkt. Detta arbete kan bedrivas i olika skalor från mikrostudier via laboratorie- och pilotskala till försök i verk. Normalt är att det initialt finns mycket små mängder av ett visst material, kanske endast några enstaka kilogram från borrkärnor, som finns tillgängliga för analys.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->