Sök:

Sökresultat:

147 Uppsatser om Lycka - Sida 1 av 10

Bilden av lycka : En kvalitativ bild- och diskursanalys av reklam

Syfte: Syftet med studien var att undersöka reklamvärldens konstruktion av Lycka samt att undersöka om det finns eventuella skillnader i den manliga respektive kvinnliga "lyckokonstruktionen".

Happiness not Included : En kvalitativ undersökning av myter om lycka i svenska reklamfilmer

?If we consume the product as a product, we consume its meaning through advertising? ? Jean BaudrillardSyftet med denna studie är att identifiera och analysera bakomliggande myter om Lycka i kommersiella reklamfilmer, utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Analysmodellen, som bygger på semiotik och neoformalism, genererade kunskap om de olika berättarstrukturerna kring Lycka i de undersökta reklamfilmerna. Resultaten indikerade framförallt att berättarstrukturerna om Lycka grundar sig i myter som är starkt kopplade till den kapitalistiska ideologin. Studien avser därmed att blottlägga och analysera myter om Lycka i reklamfilmer ur ett kritiskt konstruktionistiskt perspektiv..

Lycka lämnar avtryck i minnet : en empirisk studie om sjuksköterskestudenters upplevelser av lycka

Bakgrund: Som sjuksköterskestudent rustas man inför sitt kommande yrke. En del av utbildningen handlar om att vidga sin världsbild genom att sätta sig in i fenomen som exempelvis Lycka för att kunna förstå patientens livsvärld. Lycka visar sig trots sjukdom och lidande vara ett centralt fenomen i patientens värld. Om sjuksköterskestudenter har kunskaper om sin egen livsvärld och förstår upplevelsen om fenomenet Lycka möjliggör detta att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Syfte: Att få en djupare förståelse för fenomenet Lycka ur sjuksköterskestudenters perspektiv.

Är lyckan annorlunda i Guinea? : En studie om lycka och olika livsvärldar

Med hjälp av tidigare forskning från västvärlden om Lycka och kunskapen om vad tre guineaner finner värdefullt i vardagen kommer resonemang föras om vilka komponenter som kan vara viktigast i sökandet efter tillfredsställelse och Lycka. Syftet är att identifiera dessa aspekter och tillföra något till den tidigare forskningen och att synliggöra hur de tre guineanernas syn på Lycka kan vidga vårt (svenskarnas) perspektiv Lycka. En kritisk jämförelse kommer göras mellan den tidigare forskningen och tolkningar av intervjuerna. För att undersöka området bör några frågeställningar besvaras:Vad prioriteras i vardagen, värdesätts som viktigast, för de tre  intervjuadeguineanerna?Hur är deras syn på Lycka och tillfredsställelse?Vilka komponenter tycks för de intervjuade vara de viktigaste för eftersträvan avtillfredsställelse?Hur kan detta sättas i relation till västvärldens tidigare forskning och få en ny mening?.

Examenskonsert

?If we consume the product as a product, we consume its meaning through advertising? ? Jean BaudrillardSyftet med denna studie är att identifiera och analysera bakomliggande myter om Lycka i kommersiella reklamfilmer, utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Analysmodellen, som bygger på semiotik och neoformalism, genererade kunskap om de olika berättarstrukturerna kring Lycka i de undersökta reklamfilmerna. Resultaten indikerade framförallt att berättarstrukturerna om Lycka grundar sig i myter som är starkt kopplade till den kapitalistiska ideologin. Studien avser därmed att blottlägga och analysera myter om Lycka i reklamfilmer ur ett kritiskt konstruktionistiskt perspektiv..

Världens Garderob : Om hur Emmaus Björkå kan stärka sin insamlingsverksamhet och nå ut med sitt budskap

?If we consume the product as a product, we consume its meaning through advertising? ? Jean BaudrillardSyftet med denna studie är att identifiera och analysera bakomliggande myter om Lycka i kommersiella reklamfilmer, utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv. Analysmodellen, som bygger på semiotik och neoformalism, genererade kunskap om de olika berättarstrukturerna kring Lycka i de undersökta reklamfilmerna. Resultaten indikerade framförallt att berättarstrukturerna om Lycka grundar sig i myter som är starkt kopplade till den kapitalistiska ideologin. Studien avser därmed att blottlägga och analysera myter om Lycka i reklamfilmer ur ett kritiskt konstruktionistiskt perspektiv..

Vårdpersonalens samt patienternas upplevelser av den palliativa omvårdnaden vid svår KOL

Bakgrund: Som sjuksköterskestudent rustas man inför sitt kommande yrke. En del av utbildningen handlar om att vidga sin världsbild genom att sätta sig in i fenomen som exempelvis Lycka för att kunna förstå patientens livsvärld. Lycka visar sig trots sjukdom och lidande vara ett centralt fenomen i patientens värld. Om sjuksköterskestudenter har kunskaper om sin egen livsvärld och förstår upplevelsen om fenomenet Lycka möjliggör detta att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Syfte: Att få en djupare förståelse för fenomenet Lycka ur sjuksköterskestudenters perspektiv.

Bidrar aktiv religiös tro till upplevelsen av lycka? : en enkätstudie

Amerikanska studier har funnit positiva samband mellan tro och Lycka och mellan tro och subjektivt välmående. Föreliggande studie undersöker om dessa resultat även kan gälla i Sverige. Tre frågor undersöktes: 1) Skattar sig troende som lyckligare än andra, på den enskilda variabeln Lycka? 2) Vilka variabler förklarar variationen i den självskattade variabeln Lycka, för troende samt för en kontrollgrupp? 3) Bidrar aktiv tro till en högre upplevelse av subjektivt välmående? En grupp på 51 troende och en kontrollgrupp bestående av 50 körsångare deltog i en enkätstudie. Troende skattade sig signifikant högre i variabeln Lycka än kontrollgruppen, och Lycka för troende förklarades bäst av variablerna: känsla av mening, personlig styrka och optimism.

Liksom regnbågen, en gnista, ett hopp och en verklighet som inte går att undfly. Äldres erfarenheter av cytostatikabehandling. : En litteraturöversikt

Bakgrund: Som sjuksköterskestudent rustas man inför sitt kommande yrke. En del av utbildningen handlar om att vidga sin världsbild genom att sätta sig in i fenomen som exempelvis Lycka för att kunna förstå patientens livsvärld. Lycka visar sig trots sjukdom och lidande vara ett centralt fenomen i patientens värld. Om sjuksköterskestudenter har kunskaper om sin egen livsvärld och förstår upplevelsen om fenomenet Lycka möjliggör detta att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Syfte: Att få en djupare förståelse för fenomenet Lycka ur sjuksköterskestudenters perspektiv.

Emotioner och livstillfredsställelsens betydelse för lycka : Emotioner och livstillfredsställelse

I den här studien undersöks hur lyckliga människor är och skillnader i livstillfredsställelse, mellan olika nivåer av positiva och negativa emotioner, samt vice versa. Insamling av data kommer från en databas. Frekvens analys, oberoende t-test och envägs ANOVA utfördes för att besvara forskningsfrågorna. Studiens resultat visar att de flesta människor värderar sin Lycka (subjektivt välmående) positivt. Det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/låg och hög/måttlig/låg nivåer av positiva emotioner och negativa emotioner, samt vice versa.

upplevelse av lycka i parförhållande

Detta är en kvalitativ undersökning som handlar om när man upplever Lycka i ett parförhållande. Undersökningens huvudsyfte är att skapa förståelse för Lycka och när man upplever det. Författaren har med hjälp av intervjuer försökt besvara frågeställningen: När upplever man Lycka i ett parförhållande? 5 par intervjuades och totalt spelades 10 intervjuer in och transkriberades. Intervjuerna varade 5 - 10 minuter och författaren ställde sammanlagt 8 frågor.

"Lyckan finns ju!" : - en kvalitativ studie om upplevelser av lycka

Den här studien syftar till att försöka uppnå en ökad förståelse och en fördjupad inblick i vad Lycka betyder och innebär för den enskilda människan. Tolv personer har intervjuats för att besvara studiens frågeställning. Informanterna var personer som i sina yrken möter människor med psykisk ohälsa. Intervjuerna analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys och resulterade i tre delar: Individens uppfattning om Lycka, konkreta erfarenheter och upplevelser av Lycka samt individens inställning och agerande. Resultatet bekräftar till stor del tidigare forskning.

upplevelse av lycka i parförhållande

Detta är en kvalitativ undersökning som handlar om när man upplever Lycka i ett parförhållande. Undersökningens huvudsyfte är att skapa förståelse för Lycka och när man upplever det. Författaren har med hjälp av intervjuer försökt besvara frågeställningen: När upplever man Lycka i ett parförhållande? 5 par intervjuades och totalt spelades 10 intervjuer in och transkriberades. Intervjuerna varade 5 - 10 minuter och författaren ställde sammanlagt 8 frågor.

Vad innebär lycka för arbetslösa i orten Bengtsfors?

Vad innebär Lycka för de arbetslösa boende på orten Bengtsfors som under många års tid kantats av negativa händelser i form av nedläggningar av industrier? Hur ser livet ut för dessa människor, vilka förändringar i vardagen sker när man förlorar sitt arbete? Kan dessa individer känna Lycka och uppnå lyckoeffekter under andra förhållanden, utan ett arbete?Syftet med denna uppsats är att få en inblick i hur arbetslösa individer på en nedläggningsdrabbad ort ser på sitt liv, sin Lycka och sin framtidstro. Upplevs Lyckan annorlunda beroende på kön, ålder, utbildning eller familjesituation?Jag kommer att diskutera begreppen arbetslöshet, motivation, tillfredställelse, identitet och Lycka utifrån de utvalda intervjupersonernas vardag och utifrån Abraham Maslows motivations- och behovsteori, Anthony Giddens teorier om identitet, tillfredställelseteorin, den affektiva teorin samt hybridteorin.Sammanfattningsvis visar min undersökning på att kön och ålder inte har någon betydelse för en persons Lycka och tillfredställelse. Utbildning och civilstånd visade sig ha betydelse för Lycka och tillfredställelse men det verkar vara grundinställningen till själva livet som är den avgörande faktorn.

Lycka : Kvinnor behöver uppskattas, män prestera

Inom lyckoforskningen finns kvantitativa studier däribland Veenhoven (2008) som via sin studie belyser hur Lycka påverkar hälsa. Denna studies syfte är att genom en kvalitativ analys identifiera essensen i detta mångtydiga begrepp och belysa dess komplexitet. Ett antagande finns om att kvinnor tenderar att behöva mer uppskattning än män. Deltagarna var 79 kvinnor och 40 män. De beskrev en händelse då de upplevt Lycka.

1 Nästa sida ->