Sök:

Emotioner och livstillfredsställelsens betydelse för lycka

Emotioner och livstillfredsställelse


I den här studien undersöks hur lyckliga människor är och skillnader i livstillfredsställelse, mellan olika nivåer av positiva och negativa emotioner, samt vice versa. Insamling av data kommer från en databas. Frekvens analys, oberoende t-test och envägs ANOVA utfördes för att besvara forskningsfrågorna. Studiens resultat visar att de flesta människor värderar sin lycka (subjektivt välmående) positivt. Det finns signifikanta skillnader i livstillfredsställelse, mellan hög/låg och hög/måttlig/låg nivåer av positiva emotioner och negativa emotioner, samt vice versa. De flesta människor har en mild positiv grad av lycka. Positiva, negativa emotioner och livstillfredsställelse är betydelsefulla delkomponenter som man inte kan försumma, när man studerar lycka. Resultatet är diskuterad i relation  till kognitiva och emotionella komponenter av välmående.

Författare

Tony Loi

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..