Sök:

Bilden av lycka

En kvalitativ bild- och diskursanalys av reklam


Syfte: Syftet med studien var att undersöka reklamvärldens konstruktion av lycka samt att undersöka om det finns eventuella skillnader i den manliga respektive kvinnliga "lyckokonstruktionen"

Författare

Anna Björner

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)Medie- och kommunikationsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..