Sök:

Liksom regnbågen, en gnista, ett hopp och en verklighet som inte går att undfly. Äldres erfarenheter av cytostatikabehandling.

En litteraturöversikt


Bakgrund: Som sjuksköterskestudent rustas man inför sitt kommande yrke. En del av utbildningen handlar om att vidga sin världsbild genom att sätta sig in i fenomen som exempelvis lycka för att kunna förstå patientens livsvärld. Lycka visar sig trots sjukdom och lidande vara ett centralt fenomen i patientens värld. Om sjuksköterskestudenter har kunskaper om sin egen livsvärld och förstår upplevelsen om fenomenet lycka möjliggör detta att kunna sätta sig in i patientens livsvärld. Syfte: Att få en djupare förståelse för fenomenet lycka ur sjuksköterskestudenters perspektiv. Metod: Studien baserades på 39 berättelser om lycka skrivna av sjuksköterskestudenter. En kvalitativ innehållsanalys låg till grund för analysen. Resultat: Situationer då lyckan utlöstes var individuella men upplevelsen var densamma. Stunderna av lycka var korta och något som de tänkte tillbaka på. De upplevde känslor som de inte ville skulle ta slut. Diskussion: Om sjuksköterskestudenter har en förståelse för fenomenet lycka, hur det upplevs, kan detta bidra till att hjälpa patienter minnas och dela med sig av upplevelser vilket kan bidra till stunder av lycka. Slutsats: Om sjuksköterskestudenter har en djupare förståelse för lycka kan de använda det inför sitt kommande yrke.

Författare

Åsa Andersson Petra Hedenqvist

Lärosäte och institution

Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..