Sök:

Lycka

Kvinnor behöver uppskattas, män prestera


Inom lyckoforskningen finns kvantitativa studier däribland Veenhoven (2008) som via sin studie belyser hur lycka påverkar hälsa. Denna studies syfte är att genom en kvalitativ analys identifiera essensen i detta mångtydiga begrepp och belysa dess komplexitet. Ett antagande finns om att kvinnor tenderar att behöva mer uppskattning än män. Deltagarna var 79 kvinnor och 40 män. De beskrev en händelse då de upplevt lycka. Meningskoncentrering, tolkning och strukturering av materialet utifrån en narrativ fenomenologisk ansats resulterade i fem aspekter som visade sig vara centrala i människors upplevelser av lycka: (1) nära relationer, (2) socialt nätverk, (3) prestation, (4) uppskattning och (5) optimism. Fler män än kvinnor nämnde prestation medan fler kvinnor än män nämnde uppskattning. Samtidigt som vissa komponenter är allmänmänskliga, behövs olika komponenter för att män och kvinnor ska uppleva lycka. Denna insikt kan användas för att förhoppningsvis främja hälsa och motverka olycka.

Författare

Birgitta Eriksson Emma Norling

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..