Sök:

Sökresultat:

40 Uppsatser om Livsmedelsbutik - Sida 1 av 3

Energibesparande åtgärder i livsmedelsbutiker

Underlaget till rapporten är att KF fastigheter arbetar aktivt med att minska energiförbrukningen i sina Livsmedelsbutiker. För att underlätta beslutstagande och utvärdera olika nyinvesteringar har vi utformat en lathund för energibesparande åtgärder. Lathunden levereras som Excelfiler med förprogrammerade formler.Rapporten inriktar sig på kyl- och frysdiskar samt belysning eftersom dessa står för merparten (76 %) av den totala elförbrukningen i en Livsmedelsbutik.Nyckelord: Energibesparing, Livsmedelsbutik, belysning, ljuskällor, Kyldisk, frysdisk, kylsystem, köldmedier, LCC, pay off, KF-fastigheter, kylsystem, köldmedier, lathund, beräkningsmall.       .

Min livsmedelsbutik - vilka faktorer påverkar konsumenters val?

Hur kommer det sig att vissa väljer att handla mat på exempelvis Konsum medan andra väljer ICA? Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka faktorer som styr val av livs­medels­­butik när läge, pris och sortiment är liknande. Genom telefonintervjuer med boende i Tierp har uppsatsen visat på att trots att de tre faktorerna läge, pris och sortiment är liknande på orten är det ändå dessa faktorer som styr konsumenters val av Livsmedelsbutik. Butiks­miljö, det vill säga hur en butik uppfattas, anses också vara en faktor som påverkar varför en viss butik föredras men uppsatsen har visat på att butikens läge är den enskilt viktigaste faktorn, även om de konkurrerande butikerna bara ligger några meter bort..

Val av livsmedelsbutik : En studie om faktorer som påverkar valet av livsmedelsbutik hos studenter

Livsmedelsindustrin är en av de största industrierna i Sverige och konsumtionen av livsmedel har under en längre tid kontinuerligt ökat. Under en tioårsperiod från 2002- 2012 har konsumtionsvolymen av varor och tjänster ökat med 25 % där livsmedel utgör den tredje största konsumtionsutgiften inom hushållen. Konkurrensen mellan butiker är således hög och enbart i Umeå finns det arton butiker som slåss om de tillgängliga konsumenterna.På Ålidhem Centrum som har en relativt liten yta finns det idag tre Livsmedelsbutiker; ICA- supermarket, Coop Konsum och Lidl. På grund av denna konkurrens var det intressant att undersöka vad som avgör när en person väljer att handla på en av dessa butiker. Vi bestämde oss för att vi ville undersöka faktorer som påverkar konsumenter vid val av Livsmedelsbutik och efter att ha sökt efter tidigare forskning inom området kunde vi inte finna några studier som var inriktade på hur studenter gör detta val.

Maten vi alla har en relation till : en studie av hur det är att driva en livsmedelsbutik i Uppsala

Denna kandidatuppsats på 15 hp är skriven inom ämnet landsbygdsutveckling. Uppsatsen bygger på tre intervjuer och observationer med ägare till små Livsmedelsbutiker i Uppsala. Butikerna säljer bland annat lokalproducerad mat, regional mat, mat från andra länder, kläder och annat smått och gott. Dessa små butiker har nischat in sig på olika områden och jag har undersökt hur det är att driva en sådan liten Livsmedelsbutik i Uppsala. I analysen har jag försökt förstå varför vissa väljer att gå och handla i mindre butiker och vilka det är som gör det.

Hälsofrämjande budskap i en livsmedelsbutik : - kunders uppfattningar

ABSTRACTWångdahl, J. (2006). Hälsofrämjande budskap i en Livsmedelsbutik- kunders uppfattningar. C-uppsats i Folkhälsovetenskap. Örebro, Hälsovetenskapliga institutionen.Obesity and being overweight are on the increase in Sweden which makes work in the area of health promotion very important.

Exponera mera : marknadsföringsknep i livsmedelsbutik

Titel: Exponera mera ? marknadsföringsknep i LivsmedelsbutikNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Therese Eriksson och Madelene OlofssonHandledare: Lars-Johan ÅgeDatum: 2011-01Syfte: Syftet med studien är att se hur butiker inom dagligvaruhandeln exponerar sina varor och om det skiljer sig mellan små och stora butiker.Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie och de företag som undersökts är Livsmedelsbutiker i olika storlekar. Alla är de dock del i livsmedelskedjor. Studien har genomförts med hjälp av fyra personliga intervjuer med personer i någon form av ansvarsställning i Livsmedelsbutikerna.Resultat & slutsats: Marknadsföringsmixen (fyra p:n) det vill säga plats, påverkan, produkt och pris, är ett marknadsföringsverktyg som handlare använder sig av inne i butikerna. Exponering i olika former är påverkansmetoder som är väsentliga för att få kundernas uppmärksamhet.I studien har det framgått att marknadsföringsverktyg används i stor utsträckning av livsmedelskedjorna.

Påverkansteknik i en livsmedelsbutik : En fallstudie av påverkansteknik på PA:s Kvantum

Varje dag exponeras man som konsument för en mängd reklam av olika slag. Stora summor läggs varje år på reklam och konkurrensen blir allt hårdare för företagen att synas och märkas på marknaden. Det är viktigt för företag att förstå kundens inköpsbeteende och eftersom flertalet beslut tas på plats i butiken satsar företag allt mer på påverkan av kunden och dess beslut i butiken.Problemformulering i denna studie: Vad gör en Livsmedelsbutik för att påverka kundens inköpsbeteende?Syftet med detta examensarbete är att identifiera och fördjupa vår förståelse för vilka faktorer som påverkar kundens inköpsbeslut och vilka metoder en Livsmedelsbutik använder sig utav. Uppsatsen baseras på en fallstudie där intervjuer har genomförts med två personer på PA:s Kvantum i Falköping.Den teoretiska referensramen utgår från en modell av köpbeteende av Kotler (2006) som har bearbetats för att passa vår studie och vårt syfte.

Sinnesmarknadsföring i livsmedelsbutik : Ett experiment i samarbete med ICA Group

Context: In cooperation with ICA, we chose to investigate how much the auditory and visual stimuli in combination affects consumer behavior in grocery store. There are few studies in the area, which gives good practical and theoretical implications.Research question: How much influenced consumers' purchasing, movement and inspection behavior during exposure to auditory and visual stimuli in the fruit and vegetable department of a grocery store?Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze how much the auditory and visual stimuli affect consumer behavior in the grocery store. We do this through a quantitative experiment of our partner?s fruit and vegetable section, where we observe customer behavior in stores.

HUR KAN LIVSMEDELSBUTIKER OMPRODUCERA SITT MATSVINN? : Hur kan svinnet inom frukt och grönt tillvaratas på ett lönsamt sätt?

Matsvinn förekommer i alla steg i produktionskedjan. En del av det onödiga matsvinnet uppkommer i Livsmedelsbutikerna när en stor mängd ätbara livsmedel av olika anledningar slängs. Någon form av svinn kommer troligtvis alltid finnas i en Livsmedelsbutik varför syftet med detta examensarbete har varit att undersöka möjligheter att ta tillvara detta svinn genom omproduktion. Omproduktion har vi valt att definiera som att befintliga produkter förädlas eller på annat sätt omvandlas till en ny produkt. De metoder för omproduktion som framkommit i fallstudier har sedan analyserats utifrån ett lönsamhetsperspektiv.

Strävan efter hållbar utveckling ? En nödvändig strategi för morgondagens livsmedelsbutik?

Uppsatsens syfte var att ge ett svar på huruvida en Livsmedelsbutik kan överleva kommersiellt genom en strategi som gynnar hållbar utveckling. Dessutom ämnade vi skapa förutsättningar kring en fortsatt diskussion om vilket ansvar detaljister bör ta, gentemot stat och konsumenter, för att livsmedelskonsumtionen ska ske på ett så miljövänligt sätt som möjligt. Vi genomförde en kvalitativ fallstudie av två olika Livsmedelsbutiker med den gemensamma nämnaren att båda uppfattas som miljövänliga. Coop Konsum Avenyn som är en stor och välsorterad butik tillhörande en riksomfattande kedja och butiken Kooperativ Handel-FRAM vilken är en mindre butik med ett litet sortiment. Studien grundar sig i första hand på omfattande intervjuer med de båda butikernas chefer men även på observationer samt olika typer av dokument rörande Livsmedelsbutikerna.

Hur CSR kan bidra till skapandet av motivation hos anställda : en fallstudie av livsmedelsbutiken ICA Torgkassen i Uppsala

En ökad miljömedvetenhet har bidragit till en ökad efterfrågan på företag som tar miljöansvar. Studier visar att företag som gör detta kan dra nytta av miljöarbete i sin kommunikation mot marknaden. Samtidigt visar allt mer forskning olika fördelar som företag kan skapa internt genom miljöarbe. Denna studie syftar till att undersöka hur motivation kan skapas hos anställda i en Livsmedelsbutik med tydlig CSR-inriktning för att identifiera vilken roll CSR-inriktningen spelar i skapandet av motivation. Studien har en induktiv ansats och utförs i fallstudieformat där ICA Torgkassen i Uppsala står som fallföretag. Detta eftersom företaget har en historik av framgångsrika CSR-initiativ.

Svinn i charken

Det finns idag många studier och mycket forskning som behandlar ämnet livsmedelssvinn på olika sätt. Jobbet mot svinn i samhället har tydliggjorts men flera studier visar på att problemet kvarstår. Denna studie har som mål att undersöka arbetet mot svinn och lyfta fram rutiner samt utvecklingsmöjligheter utifrån en specifik Livsmedelsbutiks dagliga arbete.Denna kvalitativa fallstudie är utformad genom ett antal semi-strukturerade intervjuer och dessa intervjuers respondenter representerar olika yrkesroller och nivåer i en Livsmedelsbutik.I resultatet av dessa intervjuer visas det att många av grundtankarna är lika och att det finns färdiga rutiner för efterarbetet mot svinn. Det kom även fram att det finns många olika angreppspunkter för att komma åt problemet svinn. Ett flertal metoder för att komma åt svinnet, som användes av respondenterna, pressenteras därför i denna studie.

Upplevelser i livsmedelsbutik : ett sätt att överleva i den tuffa konkurrensen?

I en allt starkare och påtagligare konkurrens är det viktigt för organisationer att få tillgång till väsentlig och korrekt information. Således ligger det en stor vikt vid att kunna urskilja sanningshalten i informationen för att de ska kunna ta väl underbyggda beslut. Av den orsaken har allt fler organisationer börjat implementera en enhet som samlar in, analyserar och sprider informationen. Denna enhet brukar betecknas som omvärldsbevakningsfunktion eller Business Intelligencefunktion. Syftet med uppsatsen är därför att se i vilken utsträckning konkurrensutsatta organisationer uppfyller kriterierna i vår teoretiska syntes för en väl fungerande omvärldsbevakningsfunktion.

"Lite Svinn får man räkna med" : En kvalitativ studie om upplevelser och tankar om matsvinn hos chefer och personal i livsmedelsbutik

SammanfattningBakgrund Att minska matsvinnet är en viktig del i arbetet mot att nå en hållbar utveckling. Utsläpp av växthusgaser och övergödning sker i alla produktionsled i livsmedelskedjan från producent till konsument och utgör en negativ klimatpåverkan. Livsmedelsbutiker har en betydelsefull roll eftersom de hanterar stora mängder varor och tillhandahåller mat till många hushåll. Forskning finns om typ och omfattning av matsvinn slänger men få studier har belyst hur chefer och personal i Livsmedelsbutik upplever och tänker kring ämnet.Syfte Syftet var att undersöka upplevelser och tankar kring matsvinn hos butikschefer samt anställda i Livsmedelsbutiker.Metod Studien genomfördes som en kvalitativ studie där butikschefer och anställda vid åtta Livsmedelsbutiker intervjuades. Datamaterialet transkriberades och analyserades därefter med kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman.Resultat ?Matsvinn sågs som ett problemområde som deltagarna upplevde svårt att motverka.

De mentala hygienriskerna i en livsmedelsbutik

Almost all people in Sweden have to visit a grocery store at some point, which are facing plenty of different kind of hygiene risks. They will face both employees and other customer - all of them are possible to give the innocent customer some kind of infection. Does the shopkeeper know this Maybe, maybe not. Nevertheless, there's a lot of work to do for a shopkeeper who wants to understand his customers. The shopkeeper needs to understand how to decrease the customers' risk perception, as well as how risk and media fits together.

1 Nästa sida ->