Sök:

Sökresultat:

2900 Uppsatser om Ledarskap - Sida 2 av 194

Ledarskap i idrottssalen : Åländska idrottslärares syn på ledarskap

Ledarskap är en huvudfaktor i dagens samhälle och i skolan. Ledarskap handlar om hur läraren hanterar den socialpedagogiska situationen i klassrummet, d.v.s. lärarens sociala relation till klassen och elevernas relationer till varandra i undervisnings- och lärprocessenSyftet med det arbetet är att undersöka idrottslärares syn på Ledarskap i de åländska skolorna samt att undersöka vilka faktorer som kan påverka deras Ledarskap.Det som idrottslärarna anser vara goda ledaregenskaper hos en lärare är bland annat att de är trygga i sig själva som person, organiserade, målmedvetna och ärliga. De anser att faktorer som ekonomi, material, normer och tid kan påverka deras Ledarskap och undervisning.Ledarskap kan ofta vara krävande och som ledare kan du få ta itu med mycket problem som kan uppstå under vägen som till exempel konflikthantering. Att leda andra är roligt men också väldigt utmanande många gånger och framför allt ska man komma ihåg att det ger otroligt mycket tillbaka. .

Formellt ledarskap i ett kunskapsföretag - en fallstudie

Anställda i det studerade kunskapsföretaget verkar undervärdera vikten av det Ledarskap den formelle ledaren utövar. Detta har vi illustrerat med en egenhändigt konstruerad ?tonåringsmetafor?. Vidare har vi kommit till slutsatsen att informella ledare och en stark företagskultur är faktorer som på ett framgångsrikt sätt kan komplettera ovan nämnda Ledarskap..

Lärares syn på ledarskap

Det övergripande syftet med detta examensarbete är att studera vad lärare och då specifikt lärare som också är idrottsledare har för uppfattningar när det gäller Ledarskap. Det kommer ständigt nya teorier inom Ledarskapsbegreppet så därför behöver man kontinuerlig utbildning i detta område. Arbetet består av litteraturstudie och en empirisk studie i form av intervjuer med sex lärare där jag söker svaren till mina frågeställningar. Min litteraturgenomgång delar jag upp i tre delar, lärares Ledarskap, Ledarskap inom idrotten och fyra perspektiv på Ledarskap. I diskussionen har jag utgått ifrån mina frågeställningar och det övergripande syftet med arbetet.

Framgångsrikt ledarskap i klassrummet : - En kvalitativ studie om ledarskap i grundskolans tidigare år.

Syftet med denna studie är, att utifrån ett lärarperspektiv beskriva och analysera vad som kan ingå i ett framgångsrikt Ledarskap i klassrummet. Genom kvalitativa intervjuer och observationer framkom vilka olika faktorer i skolan som påverkar lärares Ledarskap såväl som lärarskap. Resultatet visar att goda lärar-elev-relationer är en förutsättning för att undervisning ska kunna bedrivas och även att elevinflytande och ett tydligt Ledarskap utgör navet i ett framgångsrikt Ledarskap i klassrummet. Vår slutsats blev att lärare behöver besitta didaktisk kompetens, ämneskompetens, ledarkompetens och även en social kompetens för att kunna hantera den yrkesroll som lärare ställs inför idag..

Chefers inställningar och attityder till delat ledarskap

Denna studie belyser vad ett delat Ledarskap kan innebära för vård och omsorgsverksamheten i Nyköpings kommun. Tanken med uppsatsen är att få fram mer kunskap om begreppet delat Ledarskap och om Nyköpings kommuns chefer är positivt eller negativt inställda till att dela Ledarskap.Frågeställningarna är:Vilken syn har divisionschef/områdeschefer och enhetschefer på delat Ledarskap?Vad lägger divisionschef/områdeschefer och enhetschefer in i begreppet delat Ledarskap?Vad anser divisionschef/områdeschefer att enhetschefer ska kunna dela på och vad anser enhetscheferna själva?Undersökningen bygger på en kvantitativ och en kvalitativ metod med en hermeneutisk ansats. I undersökningen ingår en enkät- och intervjuundersökning för att få ett bredare och djupare resultat..

Personalchefers uppfattningar om ledarskap och kommunikation

Denna studie är en kvalitativ undersökning om personalchefers uppfattningar om kommunikation och Ledarskap. Undersökningens syfte var att undersöka, beskriva och analysera personalansvariga chefers uppfattningar kring kommunikativa aspekter av Ledarskap. Datamaterialet samlades in genom åtta stycken semistrukturerade intervjuer samt tidigare forskning. Undersökningens slutsatser handlade i stort om att det finns liknande åsikter bland chefer huruvida Ledarskap är ett mandat och chefskap en titel. Kommunikation används för att ge medarbetare medbestämmande.

Delat ledarskap framtidens ledarskap - En kvalitativ studie om för och nackdelar med delat ledarskap gentemot ensamt ledarskap för enhetschefer inom äldreomsorgen

Syftet med uppsatsen var att jämföra för och nackdelar med delat respektive ensamt Ledarskap för enhetschefer inom äldreomsorgen, med avseende på effektivitet, kompetens och stress. Min hypotes som jag utgick ifrån var att delat Ledarskap har förutsättningar att öka effektiviteten, minska stressen och bredda kompetensen för enhetschefer inom äldreomsorgen. Jag har använt mig av enkomparativ design. Jag har jämfört två organisationsformer med varandra, delat Ledarskap samt ensamt Ledarskap. Uppsatsen bygger på intervjuer med nio enhetschefer inom äldreomsorgen.

Två chefer med samma jobb ? Om chefers och anställdas erfarenheter och upplevelser av dualt ledarskap

Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka en form av delat Ledarskap vilkenbenämns dualt Ledarskap. Problemområdet är intressant eftersom dagens arbetsmarknadbehöver nya ledningsmodeller och det tidigare funnits begränsat med undersökningar inomområdet, svenska såväl som internationella. Undersökningens syfte är att analysera dualtLedarskap för att kunna ge en bild av det och dess effekter, vilket gjordes med hjälp av trefrågeställningar. De teorier som det relateras till i uppsatsen är Alvessons och Sveningssonsteori om Ledarskap, Döös med fleras teori om delat Ledarskap samt Wengléns teori omchefers identitetsarbete. För att genomföra undersökningen användes en induktiv, kvalitativmetod med semistrukturerade intervjuer.

Fem kvinnor om sitt ledarskap

Denna uppsats handlar om vilka föreställningar fem kvinnor inom de människoförändrande organisationerna har om sitt Ledarskap. Organisationerna som jag har valt är socialtjänst, kriminalvård samt skola. Kriterierna för de kvinnor som valdes till studien, var att de skulle ha en ledande roll inom den organisation som de är verksamma. De centrala frågeställningar handlar om vilka upplevelser kvinnorna har av sitt Ledarskap och Ledarskap generellt, men även vad det var som gjorde att de valde att bli ledare. Andra aspekter som tas upp är anledningar till varför det finns så få kvinnor som är ledare, samt hur de ser på denna maktaspekt som ett Ledarskap medför..

Rektors ledarskap i skolförändring

Föreliggande uppsats behandlar rektors Ledarskap i ett skolutvecklingsarbete. Syftet är att undersöka hur rektors pedagogiska Ledarskap blir synligt i ett skolutvecklingsarbete samt hur lärarna upplever rektors pedagogiska Ledarskap. Som struktur för resultatredovisningen och som analysverktyg har de fyra inslagen i Alvessons och Ydéns Ledarskapsteori använts. Studien har gjorts med hjälp av intervjuer med en rektor och fyra av hennes medarbetare. Utskrifterna av intervjuerna har reducerats och genom meningsstrukturering har olika berättelser förts samman till en sammanhängande historia..

Autentiskt ledarskap på Militärhögskolan Karlberg : En kvalitativ och kvantitativ studie av föredöme

Vissa forskare anser att autentiskt Ledarskap är grunden för alla positiva former av Ledarskap. Andra forskare menar på att det är en fördjupning av delen föredöme i den svenska modellen, utvecklande Ledarskap, vilken används av svenska Försvarsmakten.Syftet med denna studie har varit att undersöka kadetterna vid Försvarshögskolan Karlbergs syn på de ingående delarna i föredöme och applicera teorin autentiskt Ledarskap på detta. Förhoppningen var att genom detta identifiera skillnader och likheter mellan teorin och kadettens syn på föredöme och därigenom tydliggöra de teoretiska perspektivens relation till varandra. Utöver detta skulle studien även kunna ge en bild av i vilken utsträckning kadetternas Ledarskap kännetecknas av ett autentiskt Ledarskap samt föredöme.För att svara på detta har studien genomfört en kvantitativ enkätundersökning samt en kvalitativ intervjustudie. Dessa har visat att kadetterna kännetecknas av en hög grad av autentiskt Ledarskap samt att kadetternas syn på föredöme till en viss del är likvärdig gentemot autentiskt Ledarskap, men att en svaghet råder i de två perspektiven..

Ledarskap och dess påverkan på arbetsförhållanden och välbefinnande

Syftet med föreliggande studie är att få kunskap om hur medarbetarna uppfattar sina arbetsförhållanden, sitt välbefinnande i relation till arbetet och Ledarskapet. Vidare syftar studien till att få kunskap om hur Ledarskap påverkar medarbetarnas uppfattning om arbetsförhållanden och medarbetarnas välbefinnande. 85 deltagare (N=85) kompletterade ett webbaserad frågeformulär som bestod av 48 frågor med frågerubrikerna krav, kontroll, stöd, rättvisa, mobbing och trakasseri, hälsa och välbefinnande samt Ledarskap. Resultatet visar att medarbetarna upplever sig ha delvis bra arbetsförhållanden och delvis bra välbefinnande. Vidare visar resultatet att arbetsförhållanden, välbefinnande och Ledarskap korrelerar signifikant positivt med varandra där starkaste korrelationen finns mellan välbefinnande och Ledarskap.

Delat ledarskap ? ett prestigelöst ledarskap

En undersökning som har gjorts visade att unga inte finner det attraktivt att arbeta som chefer, med anledning av att de anser att det är för tidskrävande. Undersökningen uppmärksammades och resultatet av det lede in på delat Ledarskap som en alternativ lösning, ett Ledarskap som delas av två eller flera chefer. Den här varianten av Ledarskap utövas i större utsträckningen än vad som kan förmodas. Men kan vara diffust att förstå sig på. Utifrån uppsatsens målsättning i att skildra delat Ledarskap utifrån ledarnas perspektiv.

Det nya ledarskapet gör entré : blivande civilingenjörers uppfattning om chefskap och ledarskapsstil

Förändringar inom arbetslivet i riktning mot ett mer så kallat gränslöst arbete och ett kommande generationsskifte både möjliggör och ställer krav på företag att införa ett nytt Ledarskap. Studiens syfte var att undersöka blivande civilingenjörers syn på Ledarskap och vad ett gott chefskap innebär för dem som snart ska ut på arbetsmarknaden. Sex semistrukturerade intervjuer, som analyserades utifrån tematisk analys, visade att det önskade Ledarskapet är en kombination av ett personligt, närvarande, öppet och tydligt Ledarskap. Föreliggande studies resultat har diskuterats i förhållande till två aktuella teorier inom Ledarskapsforskningen: transformativt/transaktionellt Ledarskap samt delat Ledarskap. Resultatet från föreliggande studie motsvaras till stor del av ett delat Ledarskap samt en kombination av de två begreppen transformativt respektive transaktionellt Ledarskap.

Kvinnligt ledarskap i Katolska kyrkan i Sverige : en undersökning i tre utvalda församlingar hösten 2004

Mitt syfte med denna uppsats är att undersöka hur ett kvinnligt Ledarskap på lekmannanivå ser ut i Katolska kyrkan i Sverige idag. För att få reda på detta ställer jag följande frågor:Vilka verksamheter finns i församlingarna som lekmän i olika former av Ledarskap är engagerade i?Finns det likheter/skillnader mellan män och kvinnor när det gäller vilken verksamhet man engagerar sig i?Finns det likheter/skillnader i lekmannaengagemanget och i kvinnligt Ledarskap mellan de olika församlingarna och vad kan dessa bero på?Hur uppfattar och vad berättar de aktiva kvinnorna själva om sitt Ledarskap?.

<- Föregående sida 2 Nästa sida ->