Sök:

Sökresultat:

193 Uppsatser om Beslutsprocess - Sida 1 av 13

Konsumentbeteende gällande tilläggstjänster

Sammanfattning Uppsatsens titel: Konsumentbeteende gällande tilläggstjänste ? reseförsäkring Slutseminarium: 2007-06-05 Ämne/Kurs: SMT 402 Service Management: Examensarbete - Magisterkurs, 10 poäng Författare: Linda Hallqvist Handledare: Carl R Hellberg Erika Andersson Cederholm Nyckelord: Tilläggstjänster, köpbeteende, Beslutsprocess, informationssökning, risktagande samt enga-gemang. Problematisering: Beslutsprocessen ser annorlunda ut vid köp av produkter jämfört med tjänster men också mellan olika situationer och kontexter. Betyder detta att Beslutsprocessen ser annorlunda ut vid köp av tilläggstjänster? Syfte: Syftet med denna uppsats är beskriva och analysera konsumentens Beslutsprocess vid köp av tilläggstjänster som erbjuds vid köptillfället av kärntjänsten.

Den finansiella beslutsprocessen i småföretag

För att förklara varför småföretagare fattar de finansiella beslut de gör, har vi antagit ett processuellt perspektiv. Vi har gjort en kvalitativ studie på fyra småföretag där ägaren även är företagsledare. Detta för att vi förväntade oss att Beslutsprocessen i dessa företag till stor del kretsar kring denna person. Genom att utgå från teorier rörande Beslutsprocesser, risk, osäkerhet, lärande och kapitalstruktur belyser vi vilka överväganden och faktorer som påverkar de finansiella besluten i småföretag. Uppsatsen visar att Beslutsprocess och beslut är beroende av de som medverkar i Beslutsprocessen.

Djurtransporter i Europeiska Unionen-En analys av Eurogroup for Animals påverkan i EU:s beslutsprocess

Our thesis is a single-case study in which we try to answer the question: Why didn?t the lobbygroup Eurogroup for Animals get enough support for their demands in the latest regulation regarding transport of animals? As an example of their cooperation with their memberorganisations, we have chosen the Swedish organisation Djurens Rätt. Through interviews with key-persons involved in the process and with the use of Jeremy Richardson's theory regarding lobbying in the EU, we found that there were many different factors that effected Eurogroup for Animals chances to get an animal friendly legislation. For example by setting too ambitious demands Eurogroup for Animals wasn?t considered to be a serious actor during the legislation process.

Ett spel för galleriet? - Om lobbyingen kring FASBs beslutsprocess vid borttagandet av poolningsmetoden 2001

Syfte: Syftet med denna uppsats är att bidra till klarhet av och förståelse för vilken eller vilka aktörer som påverkar FASB i deras Beslutsprocess vid införandet av en ny eller vid förändringen av en befintlig redovisningsstandard. Metod: Denna uppsats är en dokumentstudie av deskriptiv karaktär. En deduktiv ansats har legat till grund för att uppnå uppsatsens syfte. Urvalstekniken är ett så kallat stratifierat slumpmässigt urval. Teori: I uppsatsens teorikapitel presenterar vi resultat från flera studier som behandlar olika aktörers inflytande över FASB.

Beslutsprocess för sourcingbeslut

Outsourcing verkar ofta inte leva upp till de resultat som förväntas. Det förefaller som om sourcingbeslut oftast har sin utgångspunkt i bristfälliga underlag baserade på kortsiktiga motiv samt att de ofta är oplanerade och improviserade. Detta kan leda till att viktiga faktorer, som kan medföra långsiktiga konsekvenser, inte beaktas i de beslutsunderlag som tas fram.Syftet är att ta fram en strukturerad Beslutsprocess som leder fram till ett väl avvägt sourcingbeslut och att praktiskt tillämpa denna på Husqvarna AB.Metod som använts är en fallstudie som innehåller en teoretisk djupstudie som utmynnar i den teoretiska referensramen. Vidare har en empirisk studie genomförts på Husqvarna AB där ett verkligt fall studeras, analyseras och utvärderas.Beslutsprocessen är baserad på den teoretiska referensramen och är strukturerad som ett antal aktiviteter. Varje aktivitet innehåller i sin tur ett antal frågor som bör besvaras för att på så vis säkerställa ett väl avvägt sourcingbeslut.

Hästägaren som konsument - Beslutsprocessen för högengagerande produkter och tjänster

Syfte: Huvudsyftet med uppsatsen är att öka förståelsen av hästägaren som konsument. Vi har valt att belysa detta genom att titta på Beslutsprocessen för högengamangsprodukter och tjänster. Metod: Två olika metoder har använts som grund till uppsatsen. Den ena metoden består av ett kvantitativt tillvägagångssätt genom ett elektroniskt frågeformulär utlagt på internetsidor för hästägare. Den andra metoden utgörs av intervjuer med kunniga personer inom häst¬branschen.

Manligt köpbeteende - en studie om äldre mäns beslutsprocess

Under många år har shopping betraktats som en kvinnlig aktivitet, men allt fler män har börjat visa intresse för mode. Då målgruppen vuxit har även detaljhandeln fått expandera, och det ses som viktigt att förstå konsumenter och hur de fattar beslut. Konsumentbeteende beskrivs som en process där konsumenter väljer och köper produkter för att tillgodose sina behov. På grund av den traditionella synen på shopping har manligt köpbeteende varit ett bortprioriterat forskningsområde. Den forskning som har bedrivits har främst fokuserat på unga manliga konsumenter utifrån kvantitativa metoder, varav mer djupgående studier saknas på äldre män och deras köpBeslutsprocess.

Bostadsrättsorganisationers svåra beslut: Kvalitativ studie om bostadsrättsorganisationers rekommendation av K-regelverk

Bostadsrättsföreningarnas val mellan K2- och K3-regelverket har fått stor uppmärksamhet i media. Där beskrivs det som att bostadsrättsföreningarna hamnat i kläm på grund av att varken K2- eller K3-regelverket är anpassat för just bostadsrättsföreningar. Bostadsrättsorganisationerna står inför ett stort beslut då dessa ger sina medlemsföreningar rekommendationer i frågan.Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse för bostadsrättsorganisationers Beslutsprocess vid rekommendation av K-regelverk till bostadsrättsföreningarna. Förståelsen kan ökas genom att identifiera centrala aktiviteter, organisatoriska och kognitiva mekanismer samt de kritiska faktorer som påverkat Beslutsprocessen och rekommendationerna. Vidare utvecklas en analysmodell för bostadsrättsorganisationernas Beslutsprocess vid utformning av rekommendationerna.

Nu måste jag välja! : Hur ungdomar i år nio upplever och hanterar sin beslutsprocess inför gymnasievalet

Ungdomar idag står inför en mängd valalternativ. Syftet med studien var att få förståelse för hur ungdomar i ett individperspektiv hanterar och upplever sin Beslutsprocess beträffande sitt gymnasieval. En kvalitativ metod användes och intervjuer genomfördes med åtta elever i år nio från en skola i en medelstor kommun. Resultatet visar att tanken på gymnasievalet initieras främst från personer i ungdomarnas närhet. De har periodvis tänkt väldigt intensivt på gymnasievalet.

Japanskt och svenskt management: kulturens inverkan på
beslutprocessen

Beslut förekommer dagligen och är en pågående process i alla företag världen över. Beslutsprocessen kan ta form på olika sätt och det beror framförallt på hur ett lands kultur ser ut. Vårt syfte med denna uppsats har varit att studera kulturens inverkan på Beslutsprocessen i japanska respektive svenska företag. Undersökningen beskriver respektive lands Beslutsprocess. Utifrån detta har vi sedan studerat fem olika kulturella aspekter som påverkat Beslutsprocessen, samt gjort en jämförelse mellan länderna.

Kan ?Jag? påverka? : En fallstudie om inkludering av medborgaren inför en beslutsprocess i Västerås stad.

Påverkansmöjligheterna i ett representativt system är normalt att rösta, kontakta en politiker samt eget engagemang i ett politiskt parti. Uppsatsens syfte är att precisera hur Västerås stad förhåller sig till två idealtypiska ytterligheter och ifall Beslutsprocessen är att betrakta som ett närmande eller avvikande från Dahls idealtypiska demokratidefinition. De undersökta påverkansmöjligheterna medborgardialog, utökat samråd, allmänhetens frågestund och sociala medier var av olika dignitet. Utökat samråd och allmänhetens frågestund betraktas som meningsfulla och som ett närmande av idealet, medan medborgardialogen och sociala medier betraktas som symboliska och ett närmande av idealtypen oligarki. Uppsatsens huvudsakliga slutsats är att det i princip krävs att medborgaren är berörd av en fråga för att inkluderas inför en Beslutsprocess.

Beslutsprocess vid val av modell för produktkalkylering : en fallstudie vid Gävle Energi

SyfteAtt genom en fallstudie vid Gävle Energi belysa viktiga diskussioner i Beslutsprocessen vid val av produktkalkyleringsmodell. Att ge Gävle Energis affärsområde Kommunikation ett förslag på modell för produktkalkylering, inklusive ett implementeringsförslag.MetodVi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie som baseras på ett flertal intervjuer. Informationen som vi har samlat in under intervjuerna ligger till grund för avsnitten empiri, process och slutdiskussion. Vi har vidare studerat teorier för att få information till teorikapitlet samt till processen där empiri och teori förenas. I processen analyserar vi den information vi samlat in för att i slutet kunna redogöra vilka beslut som har varit avgörande vid valet av modell samt ge företaget ett förslag på lämplig modell.Resultat & slutsatsFöretaget efterfrågade en standardiserad enkel modell för produktkalkylering i en komplex verksamhet.

Samtal och omröstning : hur lärare konstruerar demokrati

Mitt syfte med undersökningen är att undersöka hur lärare förhåller sig till demokratibegreppet och hur de beskriver och konstruerar demokrati i skolan samt hur lärare ser på eleven som "medborgare" i skolan. I min studie har jag valt en kvalitativ undersökningsmetod. För att kunna undersöka lärares förhållningssätt och hur de beskriver och konstruerar en situation använde jag mig av halvstrukturerade intervjuer med intervjuguide. Under bearbetningen och analysen av empirin har jag använt mig av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt och tagit hjälp av meningskoncentrering. De intervjuades svar delade jag in i kategorier utifrån teman och återkommande mönster som uppstod under samtalen.Lärarna beskriver "demokrati" som en formell Beslutsprocess som kombineras med samtal, men utan att koppla det till demokratiprocessen.

Redovisningens roll vid investerings- och beslutsfattande : En studie om hur redovisning, som utformas med Cost Constraint som förhållningssätt, kan påverka investerare och bankers investerings- och beslutsprocess.

Vi lever i en föränderlig värld där aktiemarknaden är en komplex miljö. Att fatta välgrundande beslut på aktiemarknaden är svårt för investerare, som  därmed samlar in all den information som finns tillgänglig. Den redovisning och information som företag lämnar ifrån sig är utformad genom en avvägning mellan kostnader och nytta, som kallas Cost Constraint. Ytterligare en avvägning som företag använder sig av gällande upprättandet av redovisning är att inte ge ut för mycket information och därmed ?skydda? sig från konkurrenter.Studiens huvudsakliga syfte är att kartlägga och jämföra hur investerare och banker tar beslut baserat på den redovisning som företag publicerar, som kan vara påverkad av Cost Constraint.

Beslutet om EU Battle Group : ett trendbrott?

Ovanstående citat ger en bild av hur snabbt förändringarna sker i vår omvärld idag. Förr varframtiden enkel att förutspå och de planer som gjordes sträckte sig över flera år, men idag ärdet en förändrad värld vi lever i och förändringarnas vindar blåser allt starkare även kringFörsvarsmakten. Detta har inneburit ett stort omställningsarbete för Försvarsmakten och detär en process som går framåt om än i långsam takt. Samtidigt kommer allt fler och snabbarekrav på förändring från den politiska nivån. Ett sådant inspel är ovan nämnda EU BattleGroup koncept där Sverige tillsammans med Finland och Norge och Estland skall sättasamman ett förband som skall vara insatsberett 2008.I denna uppsats studeras hur denna Beslutsprocess sett ut och hur den påverkats av de kortatidsförhållandena och den politiska styrningen från EU.Denna Beslutsprocess avviker till stor del från andra typer av beslut eftersom den har varitmycket kort och möjligheterna att analysera tänkbara konsekvenser av beslutet har varit små.Därför är det intressant att se om detta är ett trendbrott för hur den politiska styrningenkommer att se ut för Försvarsmakten i framtiden..

1 Nästa sida ->