Sök:

Ha?llbara alternativ inom sjo?farten

En utva?rdering av metanol och va?gkraft som marina drivmedel


Fo?rbra?nning av traditionellt fartygsbra?nsle medfo?r utsla?pp av a?mnen som har negativa effekter pa? miljo?n. Uppkomsten av stra?ngare internationella regler ga?llande utsla?pp fra?n sjo?fartstrafiken kra?ver ett skifte fra?n det konventionella marina bra?nslet tjockolja till alternativ med la?gre utsla?pp. Va?gkraft och metanol a?r tva? mo?jliga alternativ inom sjo?farten som kan uppfylla de internationella regleringarna fo?r utsla?pp, och har i denna studie ja?mfo?rts med tjockolja. Bera?kningar av emissioner, kostnad och den mo?jliga producerade effekten utfo?rdes med hja?lp av referensfartyget M/V Fidelio som underlag. Studien visar att metanol och va?gkraft bidrar med signifikant la?gre utsla?pp, vilket tyder pa? stora mo?jligheter att uppfylla de uppsatta internationella utsla?ppskraven. Da?remot uppfyller de inte referensfartygets effektbehov och a?r kostsamma i relation till deras mo?jliga effektuttag. Fo?r att minska fartygens miljo?pa?verkan, la?mpar det sig i dagsla?get ba?ttre att anva?nda metanol och va?gkraft som komplement till andra drivmedel. 

Författare

Nevin Gürsoy Ivan Khudur

Lärosäte och institution

KTH/Industriell ekologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..