Sök:

Sökresultat:

1366 Uppsatser om Styra lek - Sida 1 av 92

Styra med budget eller balanserat styrkort?

Uppsatsen handlar om vad som är avgörande till varför företag väljer att styra med budget eller balanserat styrkort. Den behandlar respektive metod och tar bland annat upp fördelar och nackdelar samt anledningar till byte av styrsystem..

Styrsystem för fordon med hjälp av artificiella neurala nätverk

Denna rapport jämför två nätverksarkitekturer för artificiella neurala nätverk vars uppgift är att realisera ett styrsystem för ett fordon som det även skall lära sig att styra. Jämförelsen bygger på utförda experiment där de båda nätverken fick lära sig att styra ett fordon längs en slumpgenererad väg. Båda nätverken bygger på belöningsbaserad inlärning för att lära sig lösa uppgiften.Resultatet av utvärderingen visar både att nätverken inte hade några problem med att lära sig att styra fordonet och att de inte krävde lång tid för att kunna lära sig hur fordonet skulle styras. Resultaten visar inte heller att någon skillnad fanns i vare sig tillförlitlighet eller generaliseringsförmåga hos de båda nätverksarkitekturerna..

Bedömning för att forma och styra? : En kritisk analys av formativ bedömning.

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilket synsätt som råder bland lärare i de lägre årskurserna gällande begreppet bedömning. Studiens metodologiska - och teoretiska utgångspunkter grundar sig i Foucaultiansk teoribildning. Empirin har samlats in genom två stycken fokusgruppintervjuer och materialet har analyserats med utgångspunkt i begrepp som governmentality och disciplinär makt. Resultatet visar att lärarna använder sig av flera styrtekniker som inryms av en dold maktutövning, vars primära mål är att forma och styra subjektet..

Skapar styrning av intellektuellt kapital med styrverktyget Dolphin ett mervärde för företagets anställda?

Vårt syfte med denna uppsats är att beskriva och analysera hur styrverktyget Dolphin kan användas för att styra intellektuellt kapital samt att analysera om Dolphins styrning av det intellektuella kapitalet kan skapa ett mervärde för de anställda. Vår analys grundar sig på littersturstudier samt en kvalitativ studie av två företag. Vi har använt oss av en abduktiv metod. Vår slutsats är att styrning av intellektuellt kapital skapar ett mervärde för företagets anställda. Det behöver dock nödvändigtvis inte ske med styrverktyget Dolphin.

"Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig"

?Jag vill ta en bild på det som jag önskar mig? En fallstudie om barns möjlighet att styra dokumentationstillfällen på en förskola. Under de senaste åren har det skett stora förändringar i den Svenska förskolan. Läroplanen för förskolan reviderades år 2010 där strävansmål och riktlinjer togs bort respektive lades till. I samband med detta betonade utbildningsdepartementet (2010) syftet med användning av dokumentation, uppföljning och utvärdering, även känt som pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation ska synliggöra händelser samt hjälpa pedagoger att få en förståelse för vad som sker i en verksamhet.

Processoperatörens mobilitet -teknikstöd för mobil larmhantering

Processindustrin har möjligheten att ta steget in i en ny utvecklingsfas där teknik kommer att spela stor roll. I och med att teknik allt mer stödjer mobilitet öppnas möjligheten för processoperatörer att på valfri plats kunna övervaka och styra tillverkningsprocessen. Med denna rapport presenterar författaren sin empiriska studie på en högteknologisk fabrik. Studiens fokus ligger i betydelsen av processoperatörernas mobilitet och hur den framträder i deras arbete. Studien visar att mobilitet för operatörerna på fabriken är en del av deras yrkesutövande och väsentlig för att kunna styra tillverkningsprocessen.

Fjärrstyrt kamerafäste : HE Remote

Vid tillfällen då det inte lämpar sig att stå vid en videokamera kan det lösas med ett fjärrstyrt kamerafäste. Exempel på tillfällen är på grund av platsbrist på en konsert, en högtidsceremoni där någon måste stå konstigt till för att få bra bild, ute i naturen där djur ska filmas utan att bli ivägskrämda eller vid personalbrist, en tight budget och måste styra flera kameror samtidigt. De system som finns tillgängliga på amatörmarknaden idag har antingen annan funktionalitet och passar sig inte för ovanstående problem eller har väldigt begränsad räckvidd och går inte att sammankoppla med en mobilapplikation.Detta projekt går ut på att ta fram en kostnadseffektiv och skräddarsydd lösning för ovanstående problem genom att utveckla ett fjärrstyrt kamerafäste i semiproffssegmentet där det via en handkontroll och vid senare skede med en mobilapplikation styr kamerans lutning och rotation även kallad tiltning och panorering.Skillnaderna mellan denna och befintliga lösningar är att med hjälp av Bluetooth-tekniken kan styra både med handkontroll och senare även med en mobilapplikation, anledningen till att det skall kunna styra med båda är att det inte alltid är tillåtet att använda sig av mobiltelefoner i alla miljöer där man vill filma och därför får ett bredare användningsområde för kamerafästet..

Information som styrmedel : en studie på Nordea

Avsikten med denna uppsats är att ta reda på vilken information som används i ett företag. Frågan är om hur den informationen fungerar som hjälpmedel till att styra detta företag. Medarbetarna på Nordeas lokala kontorsblock Säffle-Åmål intervjuades. Frågorna rörde deras tankar och åsikter angående informationen, som används i det aktuella företaget.Nordeas verksamhet är baserad på mycket siffror. Därför är det logiskt att uppföljning av den finansiella informationen blir en stor del i det dagliga arbetet för medarbetarna.

Vad avgjorde utgången vid slagen vid Narva och Poltava : Fältherrens styrning eller andra faktorer?

Tesen att en fältherre hade små möjligheter att styra ett slag när det väl hade börjat har framförts av författaren Peter Englund. Denna tes delar forskare i två läger där det andra lägret menar att fältherren hade mycket stor betydelse för utgången av ett slag. Syftet med denna uppsats är tvådelat. Den första delen i syftet är att undersöka om det fanns faktorer andra än fältherrens styrning som kunde avgöra ett dåtida slag och den andra delen i syftet är att se om det går att applicera moderna doktriner i analysen av dåtida fall. Resultatet av undersökningen visar att fältherren hade små möjligheter att styra slaget men det fanns med ett energiskt och karismatiskt föregångsmannaskap möjlighet att påverka slaget. Det framgår tydligt faktorer i slagen som fältherren inte kunde styra över. Svaret är att en kombination av fältherrens påverkan och andra faktorer avgör ett slag, ingendera står ensam.Syftet uppfylls med att det finns andra faktorer identifierade och en modern doktrin går att använda vid analysen..

Belöningssystem inom Forsmarks Kraftgrupp AB

Detta är en deskriptiv studie som har till syfte att analysera belöningssystemet på Forsmarks Kraftgrupp AB. Det läggs extra vikt på tillämpningen av den resultatbaserade rörliga lönen. Vidare undersöks hur belöningssystemet motiverar de anställda, samt vilken typ av belöning de anställda tycker är mest motiverande. De teorier som ligger till grund för denna uppsats är teorier som rör motivation. Dessa teorier är: Herzbergs tvåfaktorsteori, kognitiva teorier och arbetsmotivation.

Lansen Alarm System with Raspberry Pi

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp av en alternativ centralenhet till Lansen SystemsAB:s larmsystem. Prototypen skall möjliggöraen vidareutveckling av systemet,internetanslutning och låta sig styras från ettanvändargränssnitt. Hårdvaran som haranväntsi projektet är en Raspberry Pi vilken är en välkänd ?minidator? som skall tillåta vidareutveckling.Med hjälp utav en avUSB-portarna på Raspberry Pi:n kopplas Lansens radiomodul in och används för att styra larmsystemets olika enheter över ett radioprotokoll. Kommunikationen mellan Raspberry Pi:n och radiomodulen skermed UART och följersamma protokoll som den microprocessor somi vanliga fall styr systemet.För att kunna styra larmsystemet från en mobilapplikation krävs det att information om systemet lagras.

Processoperatörens mobilitet -teknikstöd för mobil larmhantering

Processindustrin har möjligheten att ta steget in i en ny utvecklingsfas där teknik kommer att spela stor roll. I och med att teknik allt mer stödjer mobilitet öppnas möjligheten för processoperatörer att på valfri plats kunna övervaka och styra tillverkningsprocessen. Med denna rapport presenterar författaren sin empiriska studie på en högteknologisk fabrik. Studiens fokus ligger i betydelsen av processoperatörernas mobilitet och hur den framträder i deras arbete. Studien visar att mobilitet för operatörerna på fabriken är en del av deras yrkesutövande och väsentlig för att kunna styra tillverkningsprocessen.

Hur finansiella belöningar används för att styra och motivera anställda : En studie utförd på mindre Sparbanker i Sverige

En viktig fråga inom många organisationer är hur ledningen ska agera för att styra och motivera sina anställda till att prestera. Ett sätt att försöka påverka sin personal är att använda sig av finansiella belöningar. Dessa kan se olika ut beroende på hur företaget väljer att använda sig av dem, till exempel kan de vara individuella, kollektiva eller en kombination. De kan även baseras på olika faktorer som till exempel försäljning, antal kundmöten eller antal arbetstimmar. Denna uppsats undersöker hur ledningen på mindre Sparbanker i Sverige använder sig av finansiella belöningar för att styra och motivera sina anställda.

Styrning och kontroll av konsulter med spetskompetens

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva vilka problem som finns med att styra och kontrollera konsulter med spetskompetens utifrån klientens synvinkel. Vidare avser vi att beskriva hur dessa problem kan minimeras. Studien är en induktiv, kvalitativ metod. Vi har använt oss av öppna semistrukturerade intervjuer med fyra fallföretag. Personen som är ansvarig för att anlita konsulter är intervjuad.

Storytelling : Vem berättar egentligen storyn?

Detta är en deskriptiv studie som har till syfte att analysera belöningssystemet på Forsmarks Kraftgrupp AB. Det läggs extra vikt på tillämpningen av den resultatbaserade rörliga lönen. Vidare undersöks hur belöningssystemet motiverar de anställda, samt vilken typ av belöning de anställda tycker är mest motiverande. De teorier som ligger till grund för denna uppsats är teorier som rör motivation. Dessa teorier är: Herzbergs tvåfaktorsteori, kognitiva teorier och arbetsmotivation.

1 Nästa sida ->