Sök:

Storytelling

Vem berättar egentligen storyn?


Detta är en deskriptiv studie som har till syfte att analysera belöningssystemet på Forsmarks Kraftgrupp AB. Det läggs extra vikt på tillämpningen av den resultatbaserade rörliga lönen. Vidare undersöks hur belöningssystemet motiverar de anställda, samt vilken typ av belöning de anställda tycker är mest motiverande. De teorier som ligger till grund för denna uppsats är teorier som rör motivation. Dessa teorier är: Herzbergs tvåfaktorsteori, kognitiva teorier och arbetsmotivation. I den empiriska studien genomfördes både den kvalitativa och den kvantitativa ansatsen. Undersökningen baseras på ett statligt kärnkraftverk ? Forsmarks Kraftgrupp AB.Den generella slutsatsen i denna undersökning är att företaget använder belöningssystem som en motivationsfaktor som innebär att bibehålla kompetent personal och därmed styra fram önskvärda beteenden och styra de anställda mot företagets uppställda mål.

Författare

Charlotte Krüger Anna Bergqvist

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..