Sök:

Hur finansiella belöningar används för att styra och motivera anställda

En studie utförd på mindre Sparbanker i Sverige

En viktig fråga inom många organisationer är hur ledningen ska agera för att styra och motivera sina anställda till att prestera. Ett sätt att försöka påverka sin personal är att använda sig av finansiella belöningar. Dessa kan se olika ut beroende på hur företaget väljer att använda sig av dem, till exempel kan de vara individuella, kollektiva eller en kombination. De kan även baseras på olika faktorer som till exempel försäljning, antal kundmöten eller antal arbetstimmar. Denna uppsats undersöker hur ledningen på mindre Sparbanker i Sverige använder sig av finansiella belöningar för att styra och motivera sina anställda. Resultaten visar att den viktigaste funktionen relaterat till finansiella belöningar är att informera de anställda om vilka mål som behöver uppfyllas och motivera dem till att försöka uppnå dessa. Vidare visar den att finansiella belöningar påverkar motivationen hos de anställda även om det råder skilda meningar om till vilken grad. Kollektiva och individuella belöningar verkar fungera bäst som kombination då fördelarna med båda system framhävs samtidigt som nackdelarna reduceras. Till sist framgår att synen på finansiella belöningar skiljer sig åt mellan olika individer, delvis beroende på vilken livssituation de befinner sig i.

Författare

Johanna Carlsson Lina Krüger

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..