Sök:

Sökresultat:

10 Uppsatser om Modeblogg - Sida 1 av 1

Passion for Fashion : En studie om modebloggars påverkan på konsumenters agerande

Denna kandidatuppsats handlar om Modebloggar och deras påverkan på konsumenters agerande. I dagens konsumtionssamhälle står mode högt i kurs och bloggläsare tar dagligen in information om nya produkter och varumärken genom word of mouth. En undersökning som Mahir PR har gjort visar att 58 procent av bloggläsarna faktiskt har köpt en identisk vara som de tidigare sett i en Modeblogg. Vårt syfte är således att från Mahir PRs undersökning vidare beskriva på vilket sätt Modebloggar påverkar konsumenters agerande. Vi har använt oss av teori kring word of mouth, samt Solomons kommunikationsmodell där massmedias information filtreras av olika opinionsledare eller grindvakter innan de når mottagarna/konsumenterna.

Bloggar av vikt: en studie om överviktiga modebloggare

Denna studie fokuserar på att studera fenomenet ?plus-size? Modeblogg, alltså Modebloggar som är skapade av överviktiga personer. Denna studie vill finna svar på vad som driver dessa personer att Modeblogga, hur det kommer sig att de bloggar och hur de upplever interaktionen med sina läsare.Den överviktiga Modebloggaren är en viktig aktör i samhällsdebatten genom att dessa personer vill visa en alternativ kropp gentemot gällande samhällsnormer kring hur en kropp skall se ut för att vara välmående.Resultatet av denna studie visar att dessa personer ser sig själva som en del i grupp av andra överviktiga bloggare och bloggläsare och känner i och med det en tillhörighet, vilket påverkar deras bloggande i en positiv bemärkelse. Det som driver dessa personer är interaktionen med sina läsare ? responsen de får på sina inlägg.

Drop Dead Gorgeous: en analytisk studie av bilder i svenska modebloggar

En studie av vilka kroppsideal som råder i svenska Modebloggar..

Klaedmakarn - en modeblogg för herrar

Ett examensarbete om Modebloggar för herrar/män. Hur ska Modebloggen utformas för att uppfattas som en effektiv informations- och kommunikationskanal? Vilka betydelsefulla säljande argument är särskilt intressanta i Modebloggar för män? Hur skall bloggen kommuniceras för att attrahera många läsare och aktiva deltagare?Vi har studerat om det finns ett behov av Modebloggar hos män.A thesis about fashion blogs for men..

Mode på nätet : En studie om hur nätbutiker marknadsför sig genom bloggar och andra sociala medier

This thesis examines how online fashion retailers utilize blogs and other social media in their marketing process. The study is focused on internet retailer Nelly and how they make use of fashion blogger Kenza in their marketing. Drawing on Kawamura?s fashion-ology theory, the study emphasizes the new role of the fashion bloggers in the fashion system, and illustrates their consumption power vis-a-vis the retailers, the consumers, each other and the whole industry as such.    .

Marknadsföring av herrmodevarumärken

Syftet med studien är att med en explorativ ansats belysa den svenska herrmodemarknaden samt herrmodeföretags användning av publicitet. En kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder i form av en fallstudie, personliga intervjuer, onlineintervjuer, enkäter samt telefonintervjuer utgör studiens metoder.Den teoretiska basen består av teorier om kommunikation, publicitet, opinionsledarskap och konsumentbeteende. Empirin genereras genom intervjuer med representanter från två modeföretag, en modedesigner, en PR-byrå samt en Modeblogg. Det empiriska materialet består även av enkäter samt telefonintervjuer med manliga modekonsumenter. Resultatet utgörs av ett flertal hypoteser som kan studeras vidare i andra mer djupgående fallstudier med andra upplägg.

Du är vad du konsumerar: En kvalitativ innehållsanalys om hur modebloggar kan förstås som en produkt av konsumtionssamhället

Modebloggar ses oftast som en positiv källa till information och inspiration. Unga tjejer är de mest frekventa bloggläsarna och enligt tidigare forskning har bloggläsande en central betydelse för uppbyggnaden av unga kvinnors identitet. Syftet med studien är att undersöka vilka riktlinjer för identitetsskapande som Modebloggarna ger samt på vilket sätt Modebloggarna vägleder individen till konsumtionssamhället. Metoden utgörs av den kvalitativa innehållsanalysen, vilket syftar på att blottlägga hur medietexter omedvetetreproducerar särskilda dominerande normer och föreställningar. Resultatet visar i stora drag att olika konsumtionsbaserade teman som individualitet, karriär, lycka och effektivitet genomsyrar Modebloggarna.

Modebloggars inflytande över konsumtionen inom den textila detaljhandeln

Modebloggar är ett fenomen som har fått både ris och ros. Medans en del avfärdar det så har många företag insett fördelarna med att använda sig utav bloggar. De kan på ett billigt sätt få reklam som träffar exakt rätt målgrupp. Att bloggare även skriver om företag av egen vilja kan ge företag extra marknadsföring, om det är en positiv text. När en stor bloggare rekommenderar ett plagg i sin blogg tar det inte lång tid innan det är slut i butik.

"Modets väktare" och "modets frihetskämpar" : - En kvalitativ studie om modebloggar

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Internet fungerar som arena för alternativ offentlighet och för kommunikativa utövningar om mode- och skönhetsideal. Avsikten är att förstå hur Internet, och i synnerhet bloggen, fungerar som en plats där man kan tillämpa alternativa praktiker på.Undersökningen fokuserar på svenska Modebloggar som skiljer sig från mängden, det vill säga de privata bloggar som innehållsmässigt sticker ut och är nischade. De alternativa Modebloggar som väljs ut för studien jämförs med Sofi Fahrmans (Aftonbladet) och Ebba von Sydows (VeckoRevyn) bloggar. Anledningen till att valet kom att falla på just Fahrman och von Sydow är att båda är välkända moderedaktörer som ofta figurerar i svenska medier; i TV, tidningar och på Internet.Uppsatsen bygger på såväl beskrivande som komparativa innehållsanalyser av sex Modebloggar och kompletteras med en öppen enkät som besvaras av ett antal strategiskt utvalda Modebloggare. Syftet är att, genom att skapa en bakgrundsbild kring fenomenet Modeblogg, få kunskaper om hur Modebloggar upprättade av medieföretag samt privata och alternativa Modebloggar skiljer sig åt.

Placerad produktreklam i modebloggar : - En studie om placerad produktreklam i svenska modebloggar och dess påverkan på bloggläsarna.

Att marknadsföra sig rätt har idag blivit A och O för företag. För att överleva är det av högsta vikt att finna nya forum att placera sin reklam i. Idag finns det dock så mycket reklam som cirkulerar i samhället att företagen måste konkurrera om konsumenternas uppmärksamhet. Det gäller alltså att sticka ut och finna nya marknadsföringskanaler hela tiden. Internet och bloggar har haft en enorm genomslagskraft och i Sverige är det de temabaserade Modebloggarna som står i centrum. Då bloggarna blivit så stora som de är och då bloggerskorna uppfattas som förebilder diskuteras det en hel del kring vad son skrivs i bloggarna.