Sök:

"...det har gjort mig till den jag är idag"

- en kvalitativ studie om barn till alkoholister


Denna studie syftar till att undersöka hur ett barns förhållningssätt gentemot alkohol påverkas av att en eller båda föräldrarna är missbrukare. För detta ändamål användes stämplingsteori samt rollteori vid tolkning av resultatet. För att en förståelse för barnens uppväxt skall möjliggöras användes det i denna studie en kvalitativ metod. Urvalet har inriktats mot ungdomar samt unga vuxna. Vid bearbetningen av resultatet urskiljer sig ett antal teman, några av dessa är familjesituation, relationer mellan vuxna och barn, ansvar, gränser samt eget bruk av alkohol. Författaren uppger att denne själv är barn till alkoholist, vilket framställs som något positivt för denna studie. Resultatet visar att samtliga ungdomar har i tidig ålder konsumerat alkohol, dels då detta normaliserats i hemmet och dels i syfte att dämpa negativa känslor inom sig själv. Resultatet visar även på en bristfällig relation mellan barn och missbrukande förälder där relationerna har inslag av rädsla, svek och en ansvarskänsla för föräldern. Samtliga respondenter uppger att de i dag lever nyktra. Vid analysen framkommer det tydliga kopplingar med den stämplingsteori samt rollteori som återfinns i tolkningsramen. Studien visar att en uppväxt med missbrukande föräldrar har en klar påverkan över hur barnet ställer sig inför att själv konsumera alkohol.

Författare

Steven Karlsson Hill

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..