Sök:

Sökresultat:

683 Uppsatser om Alkohol - Sida 1 av 46

Skolungdomars användande av och inställning till alkohol

Syftet med examensarbetet var att kartlägga vår målgrupps Alkoholvanor och deras inställning till Alkohol, samt att undersöka om deras syn på Alkohol kan påverkas genom diskussioner och värderingsövningar. Undersökningen genomfördes i en nionde klass i Luleå kommun. För att kunna mäta om påverkan skett användes enkäter före och efter utvecklingsarbetet som bestod av gruppdiskussioner och värderingsövningar. Undersökningen visade att Alkohol förekom i stor utsträckning i undersökningsgruppen och att de hade liberala åsikter gällande åldersgränser, langning och drickande i allmänhet. Undersökningen visade även att åsikter och attityder till Alkohol går att påverka..

Ungdomars vanor och kunskaper om alkohol, tobak och narkotika

En enkätundersökning gjord på en högstadieskola syftar till att få kännedom om ungdomars vanor och kunskaper om Alkohol, tobak och narkotika. 119 pojkar och 99 flickor deltog. Resultatet visar att ett stort antal av ungdomarna i undersökningen dricker Alkohol och ingen av ungdomarna använder narkotika. Många ungdomar använder tobak. Ungdomarna började dricka Alkohol och använda tobak vid 13-14-årsåldern.

"Om det nu är farligt som alla säger, varför dricker de då?" : En studie om hur barn uppfattar alkohol.

Syftet med min uppsats är att beskriva hur barn uppfattar Alkohol i vardagslivet och hur deras föräldrar tänker kring ämnet. Jag har intervjuat fyra barn och fyra föräldrar för att se hur barn uppfattar Alkohol och hur de socialiseras in i vuxnas tankar kring Alkohol. Jag har använt mig utav kvalitativ och fenomenografisk metod, samt Alfred Schutz, Peter L. Bergers, Thomas Luckmanns och George Herbert Meads teorier och begrepp för att analysera mitt material. Mitt resultat visade att barnen uppfattade Alkohol negativt och med en viss oro och rädsla.

Frågan om alkohol : En kvalitativ studie om distriktssköterskors interventioner vid riskbruk av alkohol

Syftet med studien är att belysa vilken erfarenhet personalen inom primärvården har av att fånga upp patienter med ett riskbruk av Alkohol. Syftet innefattar även att undersöka deras erfarenheter av att ställa frågor kring Alkohol samt vilka insatser patienter med Alkoholproblem kan erbjudas. Studien har en kvalitativ metod med hermeneutiken som utgångspunkt. Vid insamling av data användes semistrukturerade intervjuer. Fem distriktssköterskor har intervjuats på fem olika vårdcentraler.

Föräldraskap, ungdomar och alkohol. Föräldrars strategier för att hantera sina tonåringars möte med alkohol.

Forskning tyder på ett ökat Alkoholintag hos ungdomar. Det är inte frågan om utan när tonåringar börjar intressera sig för Alkohol. Tillgängligheten till Alkohol ökar hela tiden. Många tonåringar vet hur de snabbt, billigt och lätt ska få tag i Alkoholen som aldrig tycks sina. Frågan är hur föräldrar ska förhålla sig till detta.

Identifiering och omvårdnad av patienter som överkonsumerar alkohol : Faktorer som kan påverka sjuksköterskans arbete

Överkonsumtion av Alkohol är ett växande problem i samhället och i Sverige har nästan var tionde person ett riskbruk av Alkohol. Mer än 60 sjukdomstillstånd kan kopplas till bruk av Alkohol. I sjuksköterskans kompetensområde ingår det att ha förmåga att identifiera hälsorisker och aktivt förebygga dessa. Syftet med litteraturstudien var att beskriva faktorer som kan påverka sjuksköterskans identifiering och omvårdnad av patienter med överkonsumtion av Alkohol. Metoden som användes var en litteraturstudie som utfördes enligt Polit och Becks (2008) niostegs metod.

Meningen med alkohol och droger för ungdomar : en selektiv kunskapsöversikt

Studiens syfte har varit att beskriva och analysera kunskapen kring meningen med ungdomars användning av Alkohol och droger så som den beskrivs i ett urval av forskningslitteraturen. De frågor som har varit i fokus är; hur beskrivs och diskuteras ungdomars Alkohol och droganvändning i forskningslitteraturen samt vilka preventiva strategier diskuteras i forskningslitteraturen för att förebygga ungdomars användning av Alkohol och droger. Studien har utförts i form av en selektiv kunskapsöversikt och bygger på ett urval av svenskspråkig forskningslitteratur. Huvudinriktningen har varit att diskutera betydelsen av Alkohol och droger för ungdomar samt att föra en diskussion kring olika preventiva strategier. Resultaten visade på ett samband mellan personlighet, identitet samt Alkohol- och drogbruk.

Studenters attityder till användande av alkohol och narkotika

Bakgrund/syfte: Det har visats att studenters Alkohol-och narkotikakonsumtion ökat de senaste åren. Studenter har visats ha en större potential till att få ett Alkohol- och narkotikamissbruk. Syftet med denna studie var att belysa studenters attityder till användandet av Alkohol och narkotika. Metod: En kvalitativ metod användes och fem intervjuer genomfördes med studenter på en högskola i sydvästra Sverige. Intervjuerna transkriberades och materialet analyserades sedan genom en temaanalys.

?Om inte alla andra drack alkohol så skulle inte jag heller göra det? : En fokusgruppsstudie om några gymnasieungdomars attityder kring alkohol

Denna uppsats belyser och diskuterar några gymnasieungdomars tankar och funderingar om hur Alkoholen påverkar deras liv samt i vilka situationer den förekommer. Undersökningen består av två fokusgruppintervjuer med elever i årskurs ett på ett gymnasium i Mellansverige. Resultatet visar att ungdomars Alkoholdrickande och föräldrarnas dryckesmönster hänger ihop. Undersökningen och dess analys visar också att ungdomarnas Alkoholdebut är starkt relaterad till ungdomarnas umgängeskrets och den nyfikenheten att testa Alkoholen som kan ses påverkas av kompisar, syskon och föräldrarnas inställning till Alkoholen. Ungdomarna har lätt att få tag i Alkohol och det kan ses som en påverkansfaktor av den mer liberala Alkoholpolitiken som existerar, främst gällande införsel av Alkohol..

Nej, tack! Varför vissa ungdomar väljer att inte dricka alkohol : En litteraturstudie.

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att kartlägga vilka faktorer som har betydelse för att ungdomar väljer att inte dricka Alkohol. Metoden som användes för studien var en litteraturstudie som byggde på tio vetenskapliga artiklar. Dessa artiklar söktes i sju databaser. De viktigaste slutsatserna var att de mest framträdande faktorerna för att ungdomar ska avstå från Alkohol är de har en bra kontakt med föräldrarna och nätverk med vänner som också tar avstånd från Alkohol. Dessutom visar sig lägre socioekonomiska förhållanden och psykologiska faktorer som locus of control och self-efficacy ha betydelse för en lägre Alkoholkonsumtion.

Skillnaden mellan nykteristers egna skäl till att inte dricka alkohol och icke-nykteristers tro om dessa skäl

Denna rapport redovisar en studie av skillnader mellan nykteristers faktiska skäl till att inte dricka och icke-nykteristers tro om nykteristers skäl till att inte dricka Alkohol. Studien utfördes i enkätform bland 19-25 åringar på Högskolan Dalarna samt medlemmar i Ungdomens Nykterhetsförbund. Studien visar att det finns signifikanta skillnader mellan de faktiska skäl nykterister anger till att inte dricka Alkohol och vad icke-nykterister tror att nykterister har för skäl till att inte dricka Alkohol..

Att dricka eller inte dricka ? det är frågan - en kvalitativ studie om ungdomar i Öckerö kommun

Syftet med studien är att söka ökad förståelse om vad det är som påverkar ungdomars syn på Alkohol och narkotika och därmed deras handlande genom att beskriva och analysera ungdomars berättelser. Studiens frågeställningar är; Hur beskriver ungdomarna sin inställning till Alkohol respektive narkotika, Hur beskriver ungdomarna sina föräldrars inställning till Alkohol respektive narkotika, Hur beskriver ungdomarna kommunikationen om Alkohol och narkotika mellan dem och deras föräldrar samt, Hur beskriver ungdomarna att föräldrarna förmedlar regler och normer kring Alkohol och narkotika. En kvalitativ metod har använts och studien bygger på empiriskt material från elva intervjuer med högstadieungdomar i Öckerö kommun. Resultatet visar att ungdomar har en negativ inställning till narkotika men att inställningen till Alkohol skiftar. Många ungdomar menar att det är upp till var och en om man dricker Alkohol eller inte och man talar om ett eget ansvar.

Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkohol- och/eller narkotikaproblem : - En litteraturstudie

Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med Alkohol- och/eller narkotikaproblem. Studien genomfördes som en litteraturstudie där sökorden nurs* och attitudes kombinerades med alcohol, misus* och drug abuse i databaserna Cinahl och PubMed. Resultatet visade att sjuksköterskor hade fördomar gentemot patienter med Alkohol- och/eller narkotikaproblem. Sjuksköterskor ansåg att dessa patienter var oförutsägbara och farliga för andra och sjuksköterskor beskrev även en rädsla för dessa patienter. Även positiva attityder hos sjuksköterskor framkom, då vissa sjuksköterskor ville hjälpa patienter med Alkohol- och/eller narkotikaproblem.

Ungas alkohol- och drogvanor : En kvantitativ studie

Kunskap om ungdomars Alkohol- och drogvanor är en viktig aspekt i förhållande till socialt arbete. Kunskaperna kan bidra till verktyg för att kunna göra rätt bedömningar och insatser. Med detta som utgångspunkt har denna studie utförts med syftet att undersöka uppfattningar om Alkohol och droger hos ungdomar mellan 13-15 år. Studien är utförd med en kvantitativ ansats. Ett utskick av 164 enkäter gick ut till högstadieelever på en skola i Mellansverige.

Tonåringars alkoholvanor : En kvalitativ studie av föräldrars syn på tonåringarnas alkoholvanor och att köpa och bjuda alkohol till tonåringar

Bakgrund: I Sverige är det ett problem att tonåringar dricker Alkohol. Det är otillräckligt belyst vad föräldrar anser vara en "lagom" ålder för Alkoholdebut. Det är viktigt att få kunskap om hur föräldrar ser på tonåringars Alkoholdebut och Alkoholvanor samt hur de förhåller sig till att förse ungdomar med Alkohol. Syftet: med studien var att beskriva föräldrar syn på tonåringars Alkoholvanor och att köpa och bjuda Alkohol till tonåringar. Metod: Studien är kvalitativ och sju föräldrar intervjuades.

1 Nästa sida ->