Sök:

Varför avstår kvinnor från mammografi screening?


Bröstcancer är den vanligaste dödsorsaken hos medelålders kvinnor i Sverige. Det går att upptäcka sjukdomen genom hälsoundersökningar med mammografi (screening) och påbörja behandling i tidigt skede för att förbättra prognosen och bibehålla livskvalitet. Cirka 600 000 kvinnor undersöks årligen med mammografi screening inom det nationella programmet. Dock är det mellan 13 % och 31 % kvinnor, som inte deltar i mammografiscreening. Effekten på dödligheten beror på deltagarfrekvensen, så därför är det viktigt att sträva efter att uppnå hög deltagande grad inom screening. Syfte med denna studie är att undersöka och beskriva anledningar till varför kvinnor avstår från mammografi screening. En kvalitativ metod valdes och datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer som analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Tre kategorier identifierades: att ha kunskap med underkategorier tidigare erfarenhet och kommunikation, att kunna påverka med underkategorier beslut om deltagande, påminnelse och tillgänglighet och att få individuellt anpassad vård med underkategorier individuellt anpassad kallelse och hjälp och stöd. Begränsat antal respondenter påverkade studiens överförbarhet. Från resultatet framkommer att det går att öka antaldeltagare i mammografi screening om kvinnor som har positiv inställning till deltagande i denna hälsokontroll får möjlighet att påverka sin vård.

Författare

Tatiana Sterlingova

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..