Sök:

Utformning av projektmodell för kreativ dokumentation av industriverksamhet


Den här rapporten är ett resultat av ett examensarbete på 30 högskolepoäng, vid Linköpings Universitet. Rapporten behandlar projektmodeller som kan appliceras på projekt vars syfte är att ta fram informationsmaterial för industriverksamhet. Idén till arbetet väcktes då SSAB beställde en informationsfilm som de skulle kunna använda vid upphandling med nya leverantörer. Filmen skulle belysa hur deras produkter ska hanteras. Filmprojektet var mycket omfattande och för att kunna utföra det med ett tillfredsställande resultat krävdes det att arbetet strukturerades upp ordentligt. Ett antal projektmodeller undersöktes och då ingen var tillfredställande nog, skapades en egen modell, EUF-modellen. Modellen byggdes upp och testades sedan skarpt på filmprojektet på SSAB. Därefter kunde modellen utvärderas och förbättras på de punkter som var svaga.Resultatet blev en modell som kan användas vid framställning av informationsmaterial, där modellen anpassas efter det specifika projektet. Modellen testades dock bara för filmprojekt, vilket vinklar resultatet. Förhoppningen är detta till trots att EUF-modellen kan användas vid framtagning av alla slags informationsmaterial, såsom film, foldrar, bildspel och informationssidor på Internet.

Författare

Eva Bartosiewicz Ulrica Hansson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..