Sök:

Upplevelsen av hanterbarhet i dagligt liv hos kvinnor med fibromyalgi


Kvinnor med kronisk sjukdom upplevde en förändrad relation till sin kropp som innebar svårigheter i det dagliga livet. Kroppen upplevdes som en motståndare i livet. Fibromyalgi är en sjukdom som oftast drabbar kvinnor, där problem i det dagliga livet främst handlar om värk i muskler, ömhet och trötthet. För de kvinnor som lever med fibromyalgi är påverkan på det dagliga livet stor, då det ger allvarliga konsekvenser på vardagliga aktiviteter. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelsen av hanterbarhet i dagligt liv hos kvinnor med fibromyalgi. Elva vetenskapliga studier analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. Analysen genomfördes med en deduktiv ansats där utgångspunkten var Antonovskys beskrivning av begreppet hanterbarhet. Resultatet visade att bekräftelse och stöd, att lära sig kroppens reaktioner, att söka lindring på olika sätt och att lära sig att planera och prioritera i sitt liv efter kroppens förutsättningar var viktiga resurser för att leva med fibromyalgi. Resultat kan ge sjuksköterskor en ökad förståelse om hur kvinnor med fibromyalgi hanterar sin vardag. Denna kunskap kan leda till hur de kan stödja, bekräfta och därmed berika mötet i deras kontakt med vården. Nyckelord: Fibromyalgi, kvinnor, hanterbarhet, dagligt liv, upplevelser.

Författare

Anna Krantz Camilla Stolt

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..