Sök:

To be or not to be a leader- Hur utvecklas ledarkompetens


Sammanfattning Titel: To be or not to be a leader! ? Hur utvecklas ledarkompetens?Författare: Ann-Sofie Larsson & Emma StåhlrosNyckelord: Ledarskap, Lärande, Feedback, Reflektion, Supplemental Instruction, Lyssnande, Ledarkompetens, Insikt Syfte och frågeställning: Syftet med denna uppsats är att undersöka om ledarkompetens kan utvecklas genom praktisk tillämpning med hjälp av olika utvecklingsverktyg som använts i kursen Lärande ledarskap. Syftet är vidare att undersöka kursstudenternas utveckling av ledarkompetens. Vi vill fånga upp den process som de genomgått med hjälp av följande frågeställning: Hur utvecklas ledarkompetens med hjälp av praktisk tillämpning? Metod: För forskningsfältet som vi valt att studera lämpar sig ett kvalitativt angreppssätt. Vi utför en fallstudie med hjälp av åtta kvalitativa öppna intervjuer. Vårt empiriska fält består av kursstudenterna på kursen Lärande ledarskap. För att få fram den utveckling som kursstudenterna genomgått använder vi oss av ett hermeneutiskt angreppssätt då vi tolkar vår empiri. Slutsatser: Vår slutsats är att ledarkompetens utvecklas med en kombination av olika utvecklingsverktyg, vilka är feedback, reflektion, Supplemental Instruction samt lyssnande. Pedagogiken som används i detta sammanhang är kritisk för att en utveckling av ledarkompetens ska vara möjlig. För att utveckla ledarkompetens krävs praktisk tillämpning. Denna praktiska tillämpning har kursstudenterna fått genom att använda sig av utvecklingsverktyget Supplemental Instruction. Vilket har gett dem en möjlighet att utöva ledarskap i praktiken och på så sätt har kursstudenternas ledarkompetens utvecklats.

Författare

Ann-Sofie Larsson Emma Ståhlros

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Institutionen för Service Management och tjänstevetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..