Sök:

Sökresultat:

1379 Uppsatser om Reflektion - Sida 1 av 92

Reflektion - ett verktyg för säkrare omvårdnad

Reflektion kan vara ett betydelsefullt redskap i omvårdnadsarbetet för att skapa en god och säker vård. Det är av stor betydelse att sjuksköterskor tar sig tid att stanna upp och ge tid för Reflektion kring situationer och handlingar. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa betydelsen av Reflektion inom ramen för sjuksköterskeprofessionen. Studier söktes i databaser och bearbetades. Resultatet visar att sjuksköterskor växer i sin profession genom att Reflektion används som ett instrument till utveckling.

Betydelsen av reflektion i flexibla arbeten

Syftet med den föreliggande studien har varit att undersöka hur utrymmet för och betydelsen av Reflektion ser ut för individer med flexibelt arbete. En kvalitativ studieansats valdes och informationsmaterialet samlades in med semi-strukturerade intervjuer där de intervjuade deltagarna bestod av sex chefer inom den privata servicebranschen. Informationsmaterialet bearbetades och analyserades på kvalitativ väg och den övergripande slutsatsen som kunde dras utifrån studiens resultat var att arbetets innehåll och villkor till stor del påverkar både utrymmet för och betydelsen av Reflektion där det för denna studies respondenter företrädesvis innebar en ökad förekomst och betydelse av Reflektion på social och informell nivå..

Reflektion; En väg till yrket som sjuksköterska

Den kliniska utbildningen är en del i sjuksköterskeutbildningen vilken utförs genom övningar och examinationer på lärosätena samt som verksamhetsförlagd utbildning (Vfu). För att kunna tillgodogöra sig de kunskaper som krävs vad det gäller teori och praktik behövs reflekterande handledning. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva studenternas erfarenheter av Reflektion under sin Vfu. Studien består av tolv kvalitativa artiklar som analyserades, tre olika teman identifierades utifrån syftet med litteraturstudien. Dessa teman är; Reflektion sammanlänkar teoretisk kunskap med praktisk kunskap, Reflektion främjar personlig utveckling och Reflektion har betydelse för socialiseringen till sjuksköterskerollen.

Lärares syn på reflektion i matematik

Det övergripande syftet med vårt arbete är att ta reda på elevers möjlighet till Reflektion kring sina kunskaper i matematik. Ett problem vi ser är att Reflektion inte synliggörs och läggs mer tyngd på i skolan. Ett sociokulturellt perspektiv har genomsyrat arbetet, vilket innebär att fokus har legat på våra centrala begrepp. Vi har studerat relevant litteratur inom ämnet för att få svar på våra frågor. Vi har även intervjuat fem verksamma lärare som undervisar i matematik i de lägre årskurserna.

Reflektion vid handledning av sjuksköterskestudenter i VFU - En utmaning för sjuksköterskan : En intervjustudie

Syftet med föreliggande studie var att beskriva hur sjuksköterskor som gått en handledarutbildning upplever användandet av Reflektion när de handleder sjuksköterskestudenter i VFU. Studien hade en kvalitativ ansats med beskrivande design. Tio legitimerade sjuksköterskor som gått en handledarutbildning på minst 7,5hp och var verksamma på olika vårdavdelningar på ett sjukhus i Mellansverige deltog i studien. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer och analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Tre olika kategorier bildades vid analys och dessa var: Reflektionens användningsområden, Yttre och inre faktorer som möjliggör användandet av Reflektion och Reflektion för lärande och som del i en handledarmodell.

Ren reflektion : en studie om reflektion och lärande under en arbetsplatsträff

Uppsatsen grundar sig på en studie som genomförts på ett företag i lokalvårdsbranschen. Syftet med uppsatsen är att belysa vilka förutsättningar för lärande som kan finnas under arbetsplatsträffar. Vi frågar oss hur utformningen av arbetsplatsträffen påverkar möjligheten till Reflektion, hur Reflektion uttrycks under en arbetsplatsträff samt vilken betydelse arbetsplatsträffar har för gemensam Reflektion. Studien är avgränsad till att gälla fenomenet Reflektion som är en viktig faktor för lärande.Vi har använt oss av en kvalitativ metod med observation som huvudsaklig datainsamlingsmetod. Vi har observerat två arbetsplatsträffar i företaget.Observationerna visar att det finns flera faktorer i utformningen av mötena som kan påverka möjligheten till Reflektion för deltagarna.

Jag spelade lite som jag kände mig på riktigt : en metareflektion kring dramapedagogik

En kvalitativ etnografiinspirerad studie med hermeneutisk ansats och med syftet att underso?ka den dramapedagogiska Reflektionens sa?rdrag genom att se hur Reflektion kan komma till uttryck i dramapedagogisk verksamhet. Studien vill belysa hur begreppet Reflektion kan fo?rsta?s i en dramapedagogisk kontext och sta?ller sig fra?gan om Reflektion kan fo?rsta?s som na?got annat a?n en verbal kognitiv process. Uppsatsen behandlar teoretiska perspektiv pa? Reflektionsbegreppet och relaterar genom abduktion dessa till ett empiriskt material i fo?rsta hand besta?ende av tva? deltagande observationer.

VÄGAR TILL REFLEKTION : Avdelningschefers uppfattningar inom somatisk omvårdnad

De senaste årens strukturella förändringar i svensk hälso- och sjukvård har påverkat vårdpersonalen i det sjukvårdande arbetet såväl fysiskt och psykiskt. Kontinuerlig återkoppling genom Reflektion kan vara ett verktyg för avdelningschefen att leda utveckling, lärande och förnyelse i omvårdnadsarbetet. Studiens syfte var att genom fenomenografisk ansats beskriva avdelningschefers uppfattningar av Reflektion i omvårdnadsarbete.Analysen av 15 intervjuer resulterade i fem beskrivningskategorier av Reflektion: kunskapsintegrerande, bearbetande, utvecklande, arbetsledande och patientinriktad. Den kunskapsintegrerande Reflektionen fångar studenternas utbildning som kan användas i omvårdnadsarbetet. Genom bearbetande Reflektion skapas en fortlöpande tankeprocess av omvårdnadsarbetet.

?Annars blir de ju robotar, det går ju inte!? : ? om gymnasieelevers möjlighet till reflektion över sitt eget skapande i Bild

Syftet med uppsatsen är att undersöka om och hur gymnasieelever ges möjlighet att reflektera över sitt eget skapande i Bild. Studien har utförts inom ramen för Estetisk verksamhet då dess kursplan anger Reflektion som ett av målen för Godkänt betyg. Då det ingår i lärarens arbete attytterst ansvara för planering av kursen utifrån aktuell kursplan, utgår studien från ett lärarperspektiv. För att se hur bildundervisningen ger möjlighet till Reflektion har observationer utförts på tre gymnasieskolor med påföljande intervjuer med respektive lärare. Studien granskar nuvarande, dåvarande samt en föreslagen kursplan, för att se vilken betydelse som ges begreppet Reflektion.

Valfrihet skapar fungerande marknader inom vård och social service

De senaste årens strukturella förändringar i svensk hälso- och sjukvård har påverkat vårdpersonalen i det sjukvårdande arbetet såväl fysiskt och psykiskt. Kontinuerlig återkoppling genom Reflektion kan vara ett verktyg för avdelningschefen att leda utveckling, lärande och förnyelse i omvårdnadsarbetet. Studiens syfte var att genom fenomenografisk ansats beskriva avdelningschefers uppfattningar av Reflektion i omvårdnadsarbete.Analysen av 15 intervjuer resulterade i fem beskrivningskategorier av Reflektion: kunskapsintegrerande, bearbetande, utvecklande, arbetsledande och patientinriktad. Den kunskapsintegrerande Reflektionen fångar studenternas utbildning som kan användas i omvårdnadsarbetet. Genom bearbetande Reflektion skapas en fortlöpande tankeprocess av omvårdnadsarbetet.

Loggbok som inre samtal: en studie om loggbokens bidrag
till elevers reflektion

I denna studie görs en ansats i att analysera hur loggbok bidrar till elevers Reflektioner. Studien genomförs i en hermeneutisk anda och bygger på kvalitativ metod. Eleverna har i anslutning till en lektionsserie skrivit loggböcker utifrån frågor ställda i en låg grad av struktur. Där frågorna utgår från en grundtanke vilken berör lärande. Alexanderssons och Deweys teorier om olika nivåer och faser avseende Reflektion ligger till grund för hur elevernas texter tolkas i olika nivåer av Reflektion.

Reflektera mera: reflektionens uttryck i förskolans
pedagogiska verksamhet

Syftet med studien var att beskriva verksamma förskollärares uppfattningar om Reflektion i den pedagogiska verksamheten. Reflektion framhålls i uppsatsen som en möjlighet till ett riktat och strukturerat fokus och tänkande gentemot lärande. Den pedagogiska dokumentationen benämns som ett gemensamt Reflektionsunderlag för att synliggöra, problematisera och kritiskt granska den pedagogiska verksamheten och diskurser i riktning mot barns utveckling och lärande. Studien baserades på kvalitativa intervjuer där fem förskollärares uppfattningar om Reflektion beskrevs utifrån tre forskningsfrågor. Resultatet visar en allmän uppfattning av Reflektionen där ett fördjupat lärande och kritiskt reflekterande förhållningssätt kan möjliggöras, men som i dagsläget befinner sig på en alltför ytlig nivå.

Reflektionens betydelse för utveckling och lärande

Syftet med denna studie är söka få en bild av hur lärare i år 1-6 reflekterar kring sin verksamhet, vad Reflektionen leder till och dess betydelse för utveckling av lärandet. Studien utgår från en kvalitativ ansats, där synsättet är induktivt. Studien bygger på en fokusgrupp och enskilda intervjuer med nio lärare.Resultatet visar att:- Reflektion är en process.- lärare gör en självanalys, där de ifrågasätter sig själva.- lärare anser att pedagogiska diskussioner är betydelsefulla för att reflektera påbästa möjliga sätt.- lärare efterlyser tid och strategier för sin Reflektion.- Reflektion mynnar ut i en utveckling av lärandet.De slutsatser som framkommer är att lärares Reflektion kan ses utifrån fyra perspektiv med fokus på Reflektion-grubblerier, utveckling, självanalys och utvärdering.Under perspektivet Reflektion-grubblerier har jag funnit att lärare verkar reflektera oavbrutet och har ofta svårt att släppa tankarna. Detta upplevs som ett dilemma.Med fokus på utveckling har följande områden lyfts fram som betydelsefulla: lärares Reflektion tillsammans med andra kollegor, lärares engagemang och att de saknar strategier och tid för Reflektion.När det gäller självanalys ser jag att det handlar om att kunna spegla sig i någon annan, se sig själv utifrån och sedan revidera det som gjorts.I frågan om utvärdering finner jag att lärares och elevers Reflektion gagnar elevers lärande..

Reflektion, ett sätt att utvecklas på : En studie om några lärares relation till reflektion

Syftet med min examensuppsats är att få inblick i några lärares relation till Reflektion i det egna yrket. Reflektion har idag blivit ett brett begrepp med många tolkningar och i min undersökning tolkas begreppet bland annat på så vis att man efter gamla erfarenheter skapar nya som man sedan går ut och testar, allt för att utvecklas och komma ett steg längre i sitt läraryrke. Undersökningens fokus ligger i att ta reda på några lärares kännedom om begreppet, hur de ser på att använda det i sitt yrke, hur de ser på kollektiv Reflektion samt hur de reflekterar över sin egen verksamhet. I undersökningen intervjuades totalt sex lärare.Undersökningen visar att lärare reflekterar över sitt arbete och trots att de inte säger sig ha fått någon förklaring av begreppet har de ändå en definition av det. Samtliga lärare i undersökningen är positivt inställda till Reflektion och vill använda det som en metod att utvecklas men det som hindrar dem är tiden.

Reflektion i klinisk praktik : Handledning av sjuksköterskestudenter i sjukhusansluten vård - en litteraturstudie

Introduktion: Att handleda studenter ingår i sjuksköterskans yrkesroll. Handledning utförs med en handledningsmodell som grund där samarbetet mellan lärosätet och den kliniska verksamheten tydliggörs. Olika pedagogiska modeller finns utarbetade med syfte att stödja studenten i lärandet. Kärnan i handledning är Reflektion som möjliggör sammankoppling mellan teori och praktik. Att tydliggöra vilken betydelse Reflektion har för studentens lärande är väsentligt.  Syfte: Syftet med studien var att tydliggöra Reflektionens betydelse för studentens lärande i klinisk praktik samt att beskriva faktorer som främjar respektive hindrar Reflektion.  Metod: Systematisk litteraturstudie valdes enligt Polit & Beck.

1 Nästa sida ->