Sök:

Stilanalys- En studie av svenska aktiefonders historiska investeringsstil


Syfte: Arbetets syfte är att utröna om informationen som fondbolagen delger i form av placeringsinriktning och jämförelseindex är tillförlitlig samt tillräcklig för en fondsparare att grunda sin investering på. Metod: För att tillgodogöra arbetets syfte har vi valt att undersöka 22 Sverigefonder med avseende på deras historiska innehåll/investeringsstil. Fondernas innehåll/investeringsstil har sedan sats i relation till den information som finns att tillgå i form av placeringsinriktning och jämförelseindex för att på så sätt utröna huruvida informationen är tillförlitlig och tillräcklig. För att kunna utföra undersökningen på ett flertal fonder har vi valt att använda oss av William F. Sharpes metod för stilanalys kallad avkastningsbaserad stilanalys. Valet av metod har dessutom medfört att vi konstruerat ett värde- och ett tillväxtindex för att kunna se om det finns några skillnader i investeringsstil vad gäller värde- och tillväxtbolag. Slutsatser: Undersökningen visar att placeringsinriktningen och jämförelseindex i den form de existerar idag inte är tillräckliga och vad gäller jämförelseindex ej heller tillförlitliga för en fondsparare att bedöma en fonds innehåll. Vidare påvisas att de av fondbolagen valda jämförelseindexen inte på ett tillräckligt och rättvisande sätt hjälper fondspararen att bedöma fondens tidigare prestation. Detta då jämförelseindexen ofta är breda och därför inte på ett korrekt sätt speglar fondförvaltarnas investeringsstil. Dessutom visade det sig att undersökningar gjorda på den amerikanska marknaden beträffande förändringar i investeringsstil som en följd av tidigare dålig avkastning eller marknadsläge även stämde på den svenska marknaden vad gäller de undersökta fonderna.

Författare

Magnus Nilsson Fredrik Niclasen

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..