Sök:

Sökresultat:

2501 Uppsatser om Teknik - Sida 1 av 167

Teknik som strävansmål : En undersökning om hur pedagoger arbetar med teknik i förskolan

Teknik är en stor del av vårt samhälle i dag och barnen behöver få med sig grundkunskap i tidig ålder. Syftet med det här examensarbetet är att ta reda på hur pedagoger arbetar med strävansmålen inom Teknik i läroplanen för förskolan.  I undersökningen har kvalitativa intervjuer med pedagoger genomförts för att få en bild av hur arbetet med strävansmålen i Teknik ser ut.Resultatet pekar på att pedagogerna är osäkra i sitt arbete med Teknik. De vet inte riktigt vad Teknik är och vad det innefattar i förskolans verksamhet. Att de önskar mer verklighetsförankrade uppgifter och reflektioner i verksamheten för att lära mer om Teknik.Resultatet visade också att bygg, konstruktion och skapande var en aktiv del av förskolans verksamhet. Medans vardagsTeknik och Teknik som en del av samhället inte arbetades lika aktivt med.   .

Förskolans möjligheter att använda teknik i verksamheten

Att Teknik finns på förskolan, det vet vi alla. Men i vilken utsträckning? Vad det är som styr hur mycket de använder sig av Teknik i den pedagogiska processen? Och finns det intresse för Teknik hos barnen?För att ta reda på just detta har jag valt att göra enkätundersökning, observationer av lokalerna, genomgång av materialet inom förskolan och en undersökning på ett bibliotek. Att barnen gillar och gärna håller på med Teknik är lärarna överens om. De flesta av förskolorna använder sig ganska lite av Teknik på sina lektioner, men anser ändå att Teknik är ett mycket viktigt ämne för barn i förskoleålder.

Barn och teknik i förskolan : - ett exempel från en mellansvensk kommun

Att Teknik finns på förskolan, det vet vi alla. Men i vilken utsträckning? Vad det är som styr hur mycket de använder sig av Teknik i den pedagogiska processen? Och finns det intresse för Teknik hos barnen?För att ta reda på just detta har jag valt att göra enkätundersökning, observationer av lokalerna, genomgång av materialet inom förskolan och en undersökning på ett bibliotek. Att barnen gillar och gärna håller på med Teknik är lärarna överens om. De flesta av förskolorna använder sig ganska lite av Teknik på sina lektioner, men anser ändå att Teknik är ett mycket viktigt ämne för barn i förskoleålder.

Det kreativa (i) rummet : En underso?kning om digital teknik och bildundervisning

Digital Teknik utgör ett obligatoriskt inslag i svensk undervisning, såväl praktiskt som i rådande kursplaner. Följande uppsats behandlar hur digital Teknik tillämpas i bildundervisningen på några grund- och gymnasieskolor, samt vad som påverkar tillämpningen. Vidare beskrivs även nårga lärares upplevda relation till anammandet av digital Teknik i bildudnervisning..

Teknik med återvunnet material i förskolan

Att Teknik finns på förskolan, det vet vi alla. Men i vilken utsträckning? Vad det är som styr hur mycket de använder sig av Teknik i den pedagogiska processen? Och finns det intresse för Teknik hos barnen?För att ta reda på just detta har jag valt att göra enkätundersökning, observationer av lokalerna, genomgång av materialet inom förskolan och en undersökning på ett bibliotek. Att barnen gillar och gärna håller på med Teknik är lärarna överens om. De flesta av förskolorna använder sig ganska lite av Teknik på sina lektioner, men anser ändå att Teknik är ett mycket viktigt ämne för barn i förskoleålder.

En textanalys ur genus perspektiv, jämställdhet i teknikläromedel

Denna textanalys är en undersökning av två läromedel i Teknik för grundskolans senare del. De läromedel jag granskade var Bonniers Teknik och Puls Teknik. Jag har undersökt hur texterna ser ut ur ett genus perspektiv. Innan undersökningen påbörjades gjorde jag en litteraturstudie kring genus, Teknik och genus-Teknik. Mitt resultat i denna undersökning visar på att Bonniers Teknik bäst anpassar sig för att inkludera båda könen i undervisningen.

Studium av teknikinnehållet i en kommuns förskolor

Syftet med den här rapporten är att jag vill ta reda på hur många förskolor det finns i en kommun som jobbar med Teknik. Sammanlagt var det 18 förskolor som deltog. Av dem var det 10 som ansåg att de jobbar med Teknik. Många av förskolorna som svarade ansåg att det var viktigt att jobba med Teknik på förskolan..

Tillämpligheten av OECD:s Riktlinjer på denfinansiella sektorn

Att Teknik finns på förskolan, det vet vi alla. Men i vilken utsträckning? Vad det är som styr hur mycket de använder sig av Teknik i den pedagogiska processen? Och finns det intresse för Teknik hos barnen?För att ta reda på just detta har jag valt att göra enkätundersökning, observationer av lokalerna, genomgång av materialet inom förskolan och en undersökning på ett bibliotek. Att barnen gillar och gärna håller på med Teknik är lärarna överens om. De flesta av förskolorna använder sig ganska lite av Teknik på sina lektioner, men anser ändå att Teknik är ett mycket viktigt ämne för barn i förskoleålder.

Pedagogers syn på naturvetenskap och teknik i förskolan

Syftet med denna studie är att redogöra hur pedagoger i förskolan tänker runt ämnena naturvetenskap och Teknik. Frågorna som undersöks ärVad anser pedagoger i förskolan att naturvetenskap och Teknik är och hur kommer naturvetenskap och Teknik till uttryck i förskolan. Studien har genomförts med kvalitativa intervjuer bland nio pedagoger på fe olika förskolor i tre olika kommuner.Resultaten av studien visar att pedagogerna har olika syn på vad naturvetenskap och Teknik är. Beroende på pedagogernas bakgrund och utbildning varierade svaren på vad ämnena innebär. Resultaten visar också på att arbetet med naturvetenskap och Teknik i förskolorna är undermåliga.

Teknik överallt och ingenstans - hur förskollärare resonerar kring att arbeta med teknik i förskolan

BakgrundTeknik i förskolan är en del av pedagogernas uppdrag utifrån läroplanen. Både internationell forskning och litteratur i ämnet visar att pedagogens kunskap återspeglas i verksamheten. Den visar samtidigt att pedagogernas kunskap och förståelse för Teknik är begränsad vilketresulterar i en osäkerhet i att arbeta med Teknik i verksamheten. Forskning och litteratur visar också att pedagogernas syn på lärande är en avgörande faktor för hur barn får möta Teknik och att pedagogerna har en viktig roll som medforskare i kunskapsskapandet.SyfteSyftet är att undersöka hur förskollärare resonerar kring att arbeta med Teknik i förskolan och att få en inblick i hur arbetet med Teknik kan yttra sig i förskolan.MetodI vår undersökning valde vi att göra en kvalitativ studie med semistrukturerad intervju som redskap. Vi intervjuade 12 förskollärare, från tio förskolor i två kommuner i västra Sverige.ResultatTrots att förskollärarna gav många exempel på hur de arbetar med Teknik i förskolan så ansåg de flesta förskollärare att de inte arbetar med Teknik i den omfattning som de borde.

Pedagogers förhållningssätt och barns möjligheter till teknik i förskolan

Syftet med studien är att undersöka vilket förhållningssätt pedagoger har till Teknik samt hur deras förhållningssätt påverkar Teknik som innehåll i förskolan. Studien är även fokuserad på vad pedagoger ser som hinder respektive möjligheter för att barn ska få uppleva Teknik i förskolan.Metoden är kvalitativa intervjuer med 10 pedagoger från 8 olika förskolor.Resultatet visar på en nyfikenhet till ämnet men samtidigt en stor osäkerhet om vad Teknik egentligen innebär eftersom Teknik inte synliggörs tillräckligt konkret i Lpfö 98 (Skolverket 2006), enligt pedagogerna. Pedagogernas brist på kunskap och intresse ses som det största hindret för att kunna erbjuda Teknik i förskolan, men även vilket material som erbjuds och hur det används är ett hinder.I diskussionen uppmärksammas vikten av pedagogens roll som medforskare samt miljöns betydelse för att barn ska kunna utforska sin omvärld..

Temarbete inom teknik: en undersökning om elevers intresse
för ämnet teknik ökar när vi arbetar temainriktat i skolan

Syftet med vårt arbete var att undersöka om man kan öka elevers intresse för ämnet Teknik då man arbetar temainriktat med VA-system i deras närmiljö. Undersökningen genomfördes med 15 elever i år nio vid Svansteins Centralskola i Övertorneå Kommun under sju veckor tid. Arbetet med eleverna omfattade ett temaarbete, med teoristudier, studiebesök och modellbygge, där de fick undersöka hur VA-systemet var uppbyggt i deras by. De mätmetoder vi använde oss av var enkäter, intervjuer samt observationer. Vår undersökning visar att ett temainriktat arbetssätt inom Teknik bidrar till att öka elevers intresse för ämnet Teknik..

"With great power comes great responsibility" : En studie av teknik och biologi i superhjältefilmer

Vår tids syn på Teknik ser vi tydliga spår av i dagens filmer, och kanske framförallt superhjältefilmer. Där använder sig både hjältar och skurkar av avancerad Teknik i sin kamp mot varandra. Men även synen på biologi avspeglas i dessa filmer, och det mest intressanta är när dessa ställs mot varandra. Vi har jämfört två av vår tids största hjältar, en som använder sig av Teknik och en som har biologiska krafter, för att se vilka likheter och skillnader som finns. Hjältarna det rör sig om är Spider-Man och Batman..

Kursen TMS, en intervjuundersökning bland lärare om kursen Teknik, Människa, Samhälle

A query using telephone interviews of technology teachers teaching the course "Teknik, Människa, Samhälle", a core course of the technique programme at the swedish gymnasium..

Teknik för yngre barn : en litteraturstudie

Studiens syfte är att belysa Teknikens mångfald samt att analysera hur man kan väcka barns intresse för Teknik och hur man kan skapa inlärningstillfällen i förskolan. Undersökningen bygger på en litteraturstudie. Forskning och Teknikprojekt har studerats. Resultatet visar att framför allt förebilder, Teknikmedvetenhet och undervisningsmetod har påverkan på barns Teknikintresse. Vidare behöver barn komma i kontakt med gammal, enkel och synlig Teknik, vilket man kan utgå ifrån vid planering av förskoleverksamheten i Teknik.

1 Nästa sida ->