Sök:

Sjuksköterskors uppfattningar kring lustgasadministrering till barn vid smärtsamma procedurer

- en kvantitativ studie


Bakgrund: Inom va?rden fo?rekommer det ofta sma?rtsamma procedurer i form av behandlingar och underso?kningar. Dessa procedurer kan vara obehagliga fo?r barn vilket go?r sma?rtlindring till en viktig del av pediatrisk va?rd. Lustgas a?r ett bra alternativ till barn pa? grund av att den har lugnande effekt, inte kra?ver na?gon ytterligare sma?rtsam procedur som na?lstick och har snabb och kortvarig effekt. Lustgasens la?mplighet inom pediatrisk va?rd kan motivera en o?kad anva?ndning. Syfte: Det huvudsakliga syftet var att underso?ka vad sjuksko?terskor pa? Akademiska barnsjukhuset med utbildning i lustgasadministrering ser fo?r mo?jligheter och hinder i att administrera lustgas till barn (0-18 a?r) vid sma?rtsamma procedurer. Ett andra syfte var att underso?ka hur dessa uppfattningar skiljer sig mellan avdelningar samt i fo?rha?llande till erfarenhet och utbildning.Metod: Studiens design var kvantitativ metod med en enka?t-tva?rsnittsstudie besta?ende av 25 fra?gor. Enka?ten besvarades av samtliga 24 tillfra?gade sjuksko?terskor pa? Akademiska barnsjukhuset med utbildning i lustgasadministrering. Resultat: Sjuksko?terskorna som deltog i studien ansa?g att lustgasadministrering a?r en bra sma?rtlindringsmetod vid de flesta sma?rtsamma procedurer och de ansa?g att de hade goda fo?rutsa?ttningar att administrera lustgas. Sjuksko?terskorna fo?resla?r lustgas generellt cirka 3-4 ga?nger per ma?nad och de sjuksko?terskor med la?ngre erfarenhet ser fler tillfa?llen till lustgas och fo?resla?r det oftare som sma?rtlindringsmetod. De uppfattade la?g a?lder som ett hinder da? de ansa?g att sma? barn har sva?rt att samarbeta vid lustgasadministrering.Slutsats: Sjuksko?terskorna upplever i stort att de har goda mo?jligheter att administrera lustgas till barn vid sma?rtsamma procedurer och att de har fa?tt tillra?cklig utbildning i a?mnet. Sjuksko?terskors insta?llning till lustgas a?r o?verva?gande positiv och de anser att lustgas a?r la?mpligt till barn o?ver fyra a?r. 

Författare

Emil Dufberg Josephine Edung

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..