Sök:

Portfoliometoden Hur den fungerar som pedagogiskt verktyg och utvärderingsinstrument


Detta arbete syftar till att skildra hur portfoliometoden fungerar som pedagogiskt verktyg, hur den används i grundskolan och i vilken utsträckning det är möjligt att använda metoden som ett utvärderingsinstrument. Arbetet skildrar hur portfolio fungerar i teorin jämfört med hur den fungerar i verkligheten utifrån olika pedagogers synvinklar. Tyngdpunkten ligger på hur portfoliometoden tillämpar kunskap, utveckling och lärande utifrån LpO 94 och hur portfolio fungerar för att ge elever större kunskap om hur man kritiskt granskar och utvärderar sitt eget arbetsmaterial. Trots ordentliga förberedelser visade det sig inte vara så lätt att få pedagoger att ställa upp på min undersökning. Bortfallet blev allt för stort för att kunna dra någon riktigt slutsats genom den. Av dem som svarade var synpunkterna kring portfolio som pedagogiskt verktyg och utvärderingsinstrument uteslutande positiva. Arbetet avslutas med att jag redovisar det arbete jag och min skola har lagt ner på portfolio och hur det har fungerat i praktiken.

Författare

Helena Gustafsson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..