Sök:

Sökresultat:

246 Uppsatser om Portfolio - Sida 1 av 17

Portföljteorier en jämförelse

The purpose of this paper is to find out which Portfolio theory one should use during a financial crisis. We will examine two different Portfolio theorys, the Minimum Variance Portfolio and the beta Portfolio.We have chosen to study two different Portfolios, and followed their development during the financial crisis with its start in 2008 and the IT bubble with its start in the middle of 2000.The data has been collected from OMX internet database making it quantitative study. The beta Portfolio's objective is to follow the index and the Minumim Variance Portfolio´s objective is to spread the risk by investing in stocks with low volatility. By following the two different Portfolios, and compare the development to the index, we will be able to determine which theory is most suitable to use during a recession. The studyperiods we chose were both in a recession and it turned out that the most appropriate Portfolio to use was the Minimum Variance Portfolio because stock in this Portfolio tends to be less sensitive to economic fluctuations..

Portfolio Är portfolio en möjlig metod på yrkesprogram

Portfolio Är Portfolio en möjlig metod på yrkesförberedande gymnasieprogram?.

Digital portfolio i förskola: ett verktyg med möjligheter

Syftet med uppsatsen var att ta reda på hur man som pedagog kan arbeta med digital Portfolio i förskola samt hur digital Portfolio kan fungera som ett underlag till reflektion över pedagogens verksamhet samt som ett verktyg till att förändra den. I min undersökning har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med pedagoger i förskolan som arbetar med digital Portfolio. Min studie visar att pedagogerna anser att digital Portfolio är ett arbetssätt som synliggör barns lärande för pedagogerna, barnen själva samt för föräldrarna. Studien visar även att digital Portfolio används till att förstå och förändra den egna verksamheten men att pedagogerna inte på ett medvetet sätt använder digital Portfolio till det syftet. I min diskussion för jag ett resonemang om resultatet samt om möjligheterna med digital Portfolio..

Portfolio i förskolan

Portfolio är ett sätt att dokumentera och en Portfolio kan utgöras av en samling av barnets alster som visar på barnets framsteg. Vi vill med vår undersökning ta reda på hur man som pedagog kan arbeta med Portfolio i förskolan. Vi vill även ta reda på varför man som pedagog kan arbeta med Portfolio i förskolan. I vår litteraturgenomgång har vi tagit upp kort om förskolans historia, lärande, pedagogisk dokumentation och reflektion. Därefter har vi en del som behandlar Portfolio i korthet: samverkan, utformning och innehåll.

Portfolio - ett sätt att se sitt lärande

I arbetet undersöks Portfolio, som är en metod som används i skolan för att eleverna skall bli medvetna om sitt eget lärande..

En elektronisk portfolio : Designprinciper, metoder och ett förslag av en e-portfolio som komplement till CV

Denna rapport redovisar utvecklingen av en elektronisk Portfolio som är avsedd att användas av personer verksamma inom eller med inriktning mot IT-branschen, till exempel webbutvecklare. Syftet med e-Portfolion är att den skall representera en persons kunskaper och kompetens med hjälp av publicerat material som kan tänkas vara intressant för arbetsgivare. Tanken är att e-Portfolion skall fungera som komplement till CV och personligt brev. För utvecklingen av e-Portfolion har jag utnyttjat olika designprinciper och riktlinjer. Märkspråket HTML, CSS samt skriptspråken PHP och JavaScript har använts.

Analys av institutionell kapitalförvaltning: Stiftelserna som bildades ur de forna löntagarfonderna

This paper studies the research foundations created in 1994 from the former wage earners? funds out of a Portfolio management point of view. Firstly it describes the seven largest foundations and their different Portfolio management structures. Secondly it analyses the performance of these foundations measured as the intercept, Jensen?s a, in a linear regression of the excess returns of a Portfolio versus a proxy for the market, as well as the Sharpe-ratio.

Portfoliometodik: är det en metod som möjliggör för elever
att bl. a. ta ansvar, vara delaktiga och ha inflytande över
sin lärprocess?

Denna studie är en undersökning som visar på elevers syn på att arbeta med Portfolio samt lärares syn på Portfoliometodik i skolan. Studien bygger på elevenkäter och lärarintervjuer med halv strukturerade frågor. Informanterna i undersökningen bestod av elever som arbetar med Portfolio och lärare som arbetar med Portfoliometodik. Resultaten av undersökningen visade att eleverna och lärarna är nöjda med arbetet med Portfolio och med arbetssättet med Portfoliometodik. Genom att arbeta med Portfolio anser eleverna att de är aktiva och delaktiga i sin lärprocess och de tycker även att Portfolion är till stor hjälp när de ska ta ansvar för sina arbeten.

Mellan pärmarna finns jag : En kvalitativ studie om pedagogers arbete med portfolio i förskolan

Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i förskolan resonerar kring användningen av Portfolio i den praktiska verksamheten. Syftet är även att analysera vilken funktion berörda pedagoger anser att Portfolion har. I studien har vi använt oss av kvalitativ undersökning genom enkäter. Vi har utfört studien bland frivilliga förskolor som arbetar med Portfolio. I uppsatsens bakgrund behandlas litteratur som beskriver hur pedagoger kan arbeta med Portfolio, det vill säga sådant som rör Portfolions syfte, innehåll, verktyg och arbetssätt.

Private equity - styrning av tre portföljbolag; En komparativ fallstudie av ett buyout-bolags styrning av tre portföljbolag

By identifying effects that a buyout-firm has on management control systems in its Portfolio companies, the aim of this thesis is to explain how such effects differs between the companies and finally to explain why the effects differs even though the companies are owned by the same buyout-firm. The study is conducted as a qualitative case study based on interviews with representatives from the studied buyout-firm and three of its Portfolio companies.By analyzing the empirical findings with frameworks and theories within management control systems and value creation, we cannot only identify effects that are common for all Portfolio companies but we can also observe differences between the Portfolio companies.The identified effects that are common for all Portfolio companies are: increased internal reporting burden, increased perceived risk of getting laid off among managers and co-workers and replacement of the board immediately after acquisition.The effects that are observed only for two Portfolio companies are: increased focus on short-term planning, higher financial targets, replacement of company management upon acquisition and moving of decision authorities to higher organizational levels. Differences are observed although the Portfolio companies are owned by the same buyout-firm due to: differences in management and co-workers equity stake in the Portfolio companies, differences in business complexity and differences in planned exit-horizon..

Portfolions betydelse för elevers lärande: En kvalitativ studie med fyra lärare i deras arbete med portfolio

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och försöka förstå vilken betydelse lärare anser att Portfolion har för elevers lärande. I studien har jag använt mig av kvalitativa intervjuer där fyra verksamma lärare i årskurs 4 ? 6 har deltagit. Här beskrivs hur eleverna tar till sig kunskap genom att använda Portfolio, vad de lär sig med Portfoliometodiken samt varför och hur lärare motiverar sitt användande av Portfolio som ett pedagogiskt verktyg när de vill se elevers lärande. Resultatet visade att om lärare har ett liknande förhållningssätt till Portfoliometodiken, speglar det av sig på eleverna.

Ädelmetall i portföljen : En jämförande studie om ädelmetallers diversifieringsegenskaper

A comparative thesis to study precious metals impact on a Portfolio, during a long period of time, from the fourth quarter of 1986 to the third quarter of 2012. Five different Portfolios are compared; three of the Portfolios containing one of the following precious metals, gold, silver and platinum, the fourth Portfolio contain all precious metals and shares, and the fifth Portfolio containing only shares which is represented of OMXS30. This is done to determine the Portfolio that generates the most return in relation to the least risk with the help of historical prices. Sharpe ratio is used to measure the profitability of precious metals by measuring the yield relative to the total risk. The study also measures precious metals correlation with shares..

Bidrar portfolio till barns förståelse för sitt eget lärande?

Som blivande pedagoger inom förskolan fanns ett stort intresse att undersöka om Portfolio bidrar till barns förståelse för sitt eget lärande. Vi har samlat information från olika källor men även använt den kvalitativa metoden intervjuer där barn i femårsåldern har deltagit. Vår slutsats efter denna studie är att barnen till viss del förstår och ser sitt eget lärande med hjälp av Portfolio som verktyg. Barnen tycker att det är roligt att spara teckningar och foton för att kunna se tillbaka. Utifrån litteraturen vi studerat och de resultat vi fått anser vi att arbetet med Portfolio är något som har stor potential att synliggöra barns lärande och därigenom skapa en förståelse för detta.

Portföljoptimering med courtageavgifter

Ever since it was first introduced in an article in the Journal of Finance 1952, Harry Markowitz? mean - variance model for Portfolio selection has become one of the best known models in finance. The model was one of the first in the world to deal with Portfolio optimization mathematically and have directly or indirectly inspired the rest of the world to develop new Portfolio optimization methods. Although the model is one of the greatest contributions to modern Portfolio theory, critics claim that it may have practical difficulties. Partly because the Markowitz model is based on various assumptions which do not necessarily coincide with the reality.

Involvering och värdeskapande i portföljföretag : Statliga och privata venture capital-företag

The major difference between venture capital-firms and other financiers is that their business idea is not only providing capital but also knowledge in business development. The ownership structure of an venture capital-firm can be private as well as public. The Swedish government is today one of the major actors in the Swedish venture capital-industry. The purpose of this study is to shed light on how venture capital-firms involve itself in its Portfolio firm and if this contributes to an increased value of the Portfolio firm. We also try to shed light on differences in how a public and a private venture capital-firm gets involved in its Portfolio firm and if there is any difference in how they can contribute to added value.We have chosen to interview two public and two private venture capital-firms and one of their Portfolio firms.

1 Nästa sida ->