Sök:

Påverkar coachning upplevelsen av socialt stöd?


Det finns idag ett starkt empiriskt stöd för att socialt stöd motverkar ohälsa. Syftet med den här studien var att undersöka om coachning påverkar upplevelsen av socialt stöd. Vidare undersöks om coachningen har olika effekt på stödkategorierna emotionellt, värderande, informations- och instrumentellt stöd, samt om upplevelsen av socialt stöd till följd av coachning påverkas av om denna är självvald eller inte. Den kvantitativa enkätundersökningen besvarades av 39 personer som deltagit i en coachningsprocess. Resultaten visade på en tendens att coachning påverkar upplevelsen av emotionellt, värderande och informativt stöd. De som själva hade valt att ha en coach rapporterade i högre grad att coachningen gav värderande och informationsstöd. Det fanns igen skillnad mellan grupperna gällande emotionellt eller instrumentellt stöd. Noterbart är dock att coachning verkade påverka upplevelsen av socialt stöd även när den inte var självvald.

Författare

Cecilia Hjelte

Lärosäte och institution

Luleå/Arbetsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..