Sök:

När hela havet stormar -vem kan du då hålla i handen?

En studie i hur managementkonsulter skapar legitimitet för sina tjänster


SammanfattningManagementkonsultation är en snabbt växande världsomfattande bransch som omsätter 7 miljarder kronor i Sverige årligen. Managementkonsulters tjänstebeskrivning är ofta vag och konsulter har ofta olika expertområden vilket medför en osäkerhet för potentiella klienter. Managementindustrin har skapat en svårighet för potentiella klienter att avgöra om konsulten är rätt person för uppdraget. Osäkerheten beror på att det är inte är möjligt för klienten att utvärdera tjänstens kvalité före uppdraget är utfört. Syftet med studien är att skapa en bättre förståelse i hur managementkonsulter uppnår legitimitet för deras tjänster.Studiens utfördes genom en kvalitativ metod då fyra management konsulter har intervjuats. Empirin analyserades utifrån en analysmodell som skapats utifrån teorin om legitimitetsprocesser för managementkonsulter.Resultatet visar att alla faktorer som tas upp i teorin är förekommande när managementkonsulterna legitimiserar sin tjänst. Två faktorer visade sig vara av större vikt vid legitimitetsprocessen, nämligen legitimitet via relationer och legitimitet via erfarenhet. Slutsatsen blir därmed att managementkonsulter legitimerar sina tjänster genom relationer, konsultens varumärke och erfarenhet, samt genom att vara professionell. De främsta sättet för konsulten att legitimera sin tjänst är dock via relationer och sin personliga erfarenhet.Nyckelord: Management konsult, managementkonsultation, legitimitet, informationsassymetri, osäkerhet, förtroende

Författare

Marie El Amine Elin Bolling Malin Ducloux

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..