Sök:

När hämningarna är borta dansar kreativiteten på bordet

de estetiska verktygen i skolans vardag


Vårt syfte var att undersöka vad de estetiska verktygen har att erbjuda eleverna. För att komma fram till resultaten av det utvecklingsarbete vi genomfört har vi använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod som innefattade observationer, videofilmning, utvärderingssamtal samt våra egna loggböcker. Våra undersökningar genomfördes i en klass där det fanns elever från sex till tio år. Resultaten av våra undersökningar visade att de estetiska ämnena erbjuder barnen möjlighet att använda sina egna ursprungliga inlärningsmetoder. Det vi främst funnit är att de leker, imiterar, använder sig av rytm, sång och rörelse på ett spontant och naturligt sätt för att bearbeta och lära in nya färdigheter. De estetiska ämnena som verktyg för lärande har en självklar plats och stor betydelse för barns sociala och kognitiva utveckling, det har vi kunnat se i de observationer vi gjort. Det ?traditionella? skolarbetet är väl inrotat hos såväl elever som lärare och föräldrar men en ny syn på skola, lärande och undervisning har så smått börjat växa fram. Detta har flera forskare påvisat och den nya lärarutbildningen har anammat detta. Lekens betydelse är stor för barnen och deras lärande och bör därför få stor plats, främst under de första skolåren. De estetiska ämnena är utmärkta verktyg för att främja barnens lek, fantasi och kreativitet och stärker dem dessutom som individer. När man har ett estetiskt förhållningssätt är det, som vi ser det, en fördel med åldersblandade grupper då de i interaktion med varandra lär och utbyter erfarenheter utifrån de olika utvecklingszonerna de individuellt befinner sig i.

Författare

Katarina Larsson Monica Lundberg

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..