Sök:

När bördan blir för tung

en litteraturstudie om kognitiv beteendeterapi eller SSRI-behandling vid depression


Bakgrund: Psykisk ohälsa är ett starkt växande folkhälsoproblemen i västvärlden. Depression klassas som en av de mest krävande sjukdomar att leva med. Behandlingar som vanligen används vid depression är kognitiv beteendeterapi och medicinering med SSRI.Syfte: Att belysa hur SSRI eller kognitiv beteendeterapi upplevs av patienter med depression utifrån ett livsvärldsperspektiv.Metod: Kvalitativ litteraturstudie med induktivt synsätt där artiklarna analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.Resultat: Rädslan av biverkningar vid medicinering med SSRI är frekvent samt förekomsten av stigmatisering. Trots detta finns också upplevelser av att medicinen räddat patienters liv. I början upplevs ofta KBT som svårt att ta till sig. Att lära sig hantera sina känslor och beteende samt genomföra hemläxor kan ses som påfrestande. Efter en tid av kognitiv beteendeterapi kan både hemläxor och nyinlärda strategier ses som hjälp mot depressionen.Slutsats: Det fanns skilda upplevelser av de två behandlingsformerna. Det visade sig att ju fler KBT-sessioner patienterna gick på desto större effekt gav terapin. SSRI ansågs hjälpa över tid trots biverkningar som i början upplevdes som ett stort lidande.

Författare

Maja Bohm Kristin Staffansdotter

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..