Sök:

Sökresultat:

7412 Uppsatser om Beroende - Sida 1 av 495

Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.

Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad i personlighet mellan Beroende människor och icke-Beroende människor. Med ?Beroende människor? menas människor som är Beroende av alkohol, narkotika eller andra kemiska substanser, eller människor som är Beroende av aktiviteter, som exempelvis spel. Studien bygger på att människan, i enlighet med trait-biologiska perspektivet, har vissa fundamentala personlighetsegenskaper som är biologiskt grundade och som påverkar människans beteende och därmed hans/hennes sätt att leva. Tanken bakom studien var att vissa personlighetsdrag kan inverka när det gäller benägenheten att utveckla ett missbruk.

Skillnader i personlighet mellan människor med och människor utan missbruksproblematik.

Syftet med undersökningen var att se om det fanns någon skillnad i personlighet mellan Beroende människor och icke-Beroende människor. Med ?Beroende människor? menas människor som är Beroende av alkohol, narkotika eller andra kemiska substanser, eller människor som är Beroende av aktiviteter, som exempelvis spel. Studien bygger på att människan, i enlighet med trait-biologiska perspektivet, har vissa fundamentala personlighetsegenskaper som är biologiskt grundade och som påverkar människans beteende och därmed hans/hennes sätt att leva. Tanken bakom studien var att vissa personlighetsdrag kan inverka när det gäller benägenheten att utveckla ett missbruk.

Att vara beroende av hjälp vid ALS : En studie av bloggar och biografier

Bakgrund: Amyotrofisk lateralskleros (ALS) är en motorneuron sjukdom som bryter ner kroppens muskler. Detta försvagar de kroppsliga funktionerna. För att klara av sin vardag ökar då Beroendet av hjälp från både hjälpmedel och människor. Syfte: Syftet var att belysa personers upplevelser av att vara Beroende av hjälp vid sjukdomen ALS. Metod: En kvalitativ innehållsanalys har använts och materialet hämtats från bloggar och biografier som beskriver personers liv med ALS.

När det sociala tar överhanden ? en explorativ studie om Facebookberoende bland gymnasieungdomar.

Facebook. Ett fenomen som på relativt kort tid fått en allt större inverkan påmänniskors liv. Men vad händer när det tar överhanden? När vad som var tänktsom en social plattform för att hålla kontakt med vänner blir till ett Beroende? Denhär explorativa studien utforskar Facebook-Beroende bland vad som enligt tidigareforskning anses vara en riskgrupp: gymnasieungdomar. Hur stor andel avgymnasieungdomarna skulle kunna vara Beroende av Facebook, och finns detaspekter av deras fritidsliv, umgängespreferenser, hälsa och Facebook-användandesom verkar kunna bidra till ett Beroende? Med hjälp av en kvantitativ ansats dären översatt version av den norska Bergen Facebook Addiction Scale har delats ut ienkätform undersöks Facebook och dess inverkan på gymnasieungdomar på enskola i Göteborgsområdet, och resultaten visar att en betydande andel avgymnasieungdomarna skulle kunna vara Beroende av Facebook.

Andlighet och beroende : en intensivstudie om andlighetens betydelse för att bryta ett beroende och kvarstå i drogfrihet

Syftet med denna studie var att få en ökad kunskap och förståelse för betydelsen av andliga upplevelser för att kunna bryta ett Beroende, samt vad andliga upplevelser betyder för att lyckas hålla sig drogfri. Den frågeställning som studien utgick ifrån var: Hur beskriver ett mindre urval av intervjupersoner sina erfarenheter av andliga upplevelser för att kunna bryta ett Beroende, samt för att kunna kvarstå i drogfrihet? Datainsamlingen bestod av fyra djupintervjuer med personer med egna erfarenheter på området andlighet och Beroende. Studien följde således en kvalitativ design och utgick från en hermeneutisk vetenskapsfilosofisk position. De viktigaste resultaten visade på att erfarenheten av andliga upplevelser hos intervjupersonerna har haft stor betydelse för att kunna bryta ett Beroende samt att kunna kvarstå i drogfrihet.

`Make the turn´: en sociologisk studie om människors tillfrisknande från missbruk och beroende

Denna uppsats handlar om människor som levt med missbruk och Beroende och tillfrisknat. Likt titeln att göra en svängom (direkt översatt från engelskans ?make the turn?) som är ett slangutryck för att sluta med droger, har avsikten varit att försöka förstå varför människor hamnar i Beroende. Med hjälp av kvalitativa data i form av intervjuer och teoretiskt lärande har uppsatsens syfte varit att belysa alkohol- och narkotikaBeroende. Resultat har framkommit med hjälp av informanternas svar och sociologiska teorier som pekar på att ökad förståelse för människor med Beroende kan tänkas ge en inblick i varför individer utför ett visst handlande som inte anses vara socialt accepterat.

?MMORPG? - en studie av dataspelsberoende

En problematik kring dataspelsBeroende växer fram allt mer i media och i denna uppsats utforskas fenomenet MMORPG (massive-multiplayer-online-roleplaying-games). Syftet är att undersöka MMORPG i förhållande till Beroende. Den empiriska datan utgörs av intervjuer med fyra personer som själva anser sig vara Beroende av MMORPG. Resultatet visade att MMORPG är utformade både i spelmekanik och i spelkultur till att bidra till en ökad konsumtion, dvs. ett ökat spelande.

Se mig, inte mitt beroende

Bakgrund: Alkoholkonsumtion ligger i topp tio av faktorer som kan orsaka olika former av funktionsnedsättning och på tredje plats av påverkbara dödsorsaker. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor var negativt inställda till att vårda personer med ett missbruk/Beroende och att patienterna som upplevt ett dåligt bemötande löper en större risk att inte fullfölja sin medicinska behandling. Forskningen visade också att det finns vårdpersonal som är positivt inställd till personer med ett missbruk/Beroende. Syfte: Att undersöka hur personer med ett alkoholmissbruk/Beroende upplevt att de blivit bemötta när det sökt vård inom somatiken. Metod: En empirisk kvalitativ intervjustudie baserad på nio intervjuer. Resultat: Det framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier. Alla informanter hade upplevt bra bemötande men det fanns även de som hade upplevt ett dåligt bemötande när de sökt vård. Faktorer som påverkade bemötandet var journalanteckningar från Beroendecentrum, hur ens eget beteende var, sjuksköterskans personliga inställning till personer med ett missbruk/Beroende, om vården söktes under påverkan eller i nyktert tillstånd..

Upplevelser av att vara beroende av vård: en litteraturstudie

Att få vara en självständig individ med bibehållen autonomi är en stark önskan hos de flesta människor. När någon drabbas av sjukdom, funktionsbortfall eller andra begränsningar, leder detta i många fall till ett Beroende av vård eller behandling i någon form. Beroendet av andra människor för att få sitt liv och sin vardag att fungera kan innebära en stor förändring i livet. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att vara Beroende av vård eller behandling. Tolv artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.

World of Warcraft -spelandets inverkan på individen och det sociala livet

I och med Internets framväxt de senaste tio åren har en ny underhållningsmarknad öppnat sig. En ny form av kommunikation och interaktion har möjliggjorts. I denna uppsats behandlar vi nätspelsfenomenet World of Warcraft. Dataspel och Beroende har blivit ett vanligt ämne i media den senaste tiden. Det finns därmed misstanke om att detta ökat den senaste tiden i och med Internets framväxt.

Tolvstegsbaserad Minnesotabehandling - för kemiskt beroende

Syftet med denna uppsats har varit att söka förståelse och få en inblick i vad en Minnesotabehandling för kemiskt Beroende innebär. Vi har sökt förklaringar på vad som menas med de begrepp man använder sig av inom tolvstegsprogrammet och inom tolvstegsbaserad behandling för att deras klienter skall kunna upprätthålla en varaktig drogfrihet och nykterhet. Vi har mött begrepp förutom Minnesotamodell, behandling och kemiskt Beroende, även begrepp såsom sjukdomsbegreppet och tillfrisknande och har försökt förstå vad innebörden och dess betydelse av dessa begrepp har för betydelse för klienter under behandling. Vi har i allmänhet sökt definitionen som beskriver för vem, vad och vilka som innefattas av begreppet kemiskt Beroende, även har vi sökt en vidare förståelse om vad som menas med sjukdomsbegreppet och hur detta kopplas till tillfrisknandebegreppet. Uppsatsen bygger på halvstrukturerade intervjuer och observationer, där metoden har varit av kvalitativ art.

Personer med njursjukdoms upplevelser av att vara beroende av hemodialysbehandling: en litteraturstudie

Dialys är en livsuppehållande behandling för personer med kronisk njursvikt. Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av att vara Beroende av hemodialysbehandling. Studien baserades på 10 internationella studier. Artiklarna analyserades med manifest kvalitativ innehållsanalys. Analysen resulterade i fem kategorier: Att det är en livlina och att man hoppas överleva: Att vara styrd av dialysmaskin, vårdgivare och av dietrestriktioner: Att vara i behov av stöd från personal, medpatienter och familj: Att trötthet leder till begränsningar och Beroende, Att vara osäker och känna rädsla inför framtiden.

Sjuksköterskors attityder till beroende : En litteraturöversikt om sjuksköterskors attityder till patienter med drogberoende

Bakgrund: Missbruk och Beroende definieras olika i samhället. Personer med missbruk och Beroende kan inom hälso- och sjukvården jämföras med att ha en hjärtsjukdom eller liknande. Attityder innefattar tre komponenter; kunskap-, tanke- och känslokomponent. Dessa påverkar hur människan skapar attityder till ett visst fenomen. Negativa attityder är vanligt förekommande bland hälso- och sjukvårds personal gällande denna patientgrupp.Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur omvårdnaden påverkades av sjuksköterskors attityder till patienter med Beroende av droger.Metod: Metoden i detta examensarbete var en litteraturöversikt som baseras på elva vetenskapliga originalartiklar hämtade från databaserna Cinahl och PubMed.

"Man vill vara som i spelet" : Hur ungdomar uppfattar MMORPG-spelande

Studiens syfte var att beskriva och analysera hur ungdomar i årskurs 8 i Växjö kommun uppfattar MMORPG-spelande och även ta reda på vilka anledningar som leder till att man börjar spela, vilka effekter som kommer av att spela samt var de kan få hjälp om de blir Beroende. I denna studie användes en kvantitativ metod där en enkätundersökning genomfördes. Studien visar att många ungdomar känner någon som spelar MMORPG-spel och att ungdomars spelande påverkar deras kompisar. Många spelar för att ha något att göra och för att det är roligt, men de flesta är också medvetna om att man kan bli aggressiv och Beroende av spelet. Ungdomarna uttryckte att de inte visste var de skulle vända sig om någon eller de själva blev Beroende.

Anställningsbarhet - har arbetssökandes kön och etnicitet betydelse?

Syftet med den här studien var att undersöka om det fanns skillnader i anställningsbarheten Beroende på arbetssökandes kön och etnicitet. I experimentet deltog 78 studenter vid Växjö Universitet som läser på programmet för Personal och Arbetsliv. Genom randomisering till fyra villkor fick respondenterna utifrån ett rekryterarperspektiv bedöma en arbetssökandes anställningsbarhet genom att läsa en personbeskrivning av den arbetssökande, samt svara på tillhörande frågor. Personbeskrivningarna var identiskt utformade förutom att namnen skiljde Beroende på kön och etnicitet. De fyra villkoren bestod av en man från Balkan, en kvinna från Balkan, en svensk man och en svensk kvinna.

1 Nästa sida ->