Sök:

Lärande för framgång

? En fallstudie i hur fo?retag kan la?ra sig av de processer som fo?ljer av kundmissno?je orsakat av reklam


Da? konsumenter idag a?r mer bena?gna att pa?tala brister i reklam, a?r det av intresse fo?r fo?retaget bakom den aktuella reklamen att ha?va missno?jet samt att skapa en la?ngsiktig lo?sning som fo?rebygger att missno?je a?terkommer. Syftet med denna uppsats a?r att redogo?ra fo?r hur fo?retag, med Top Toy som exempel, kan arbeta fo?r att mildra och ha?va det missno?je som ha?rro?r fra?n reklamkampanjer, samt hur fo?retag kan arbeta fo?r att la?ra sig av denna process. Detta underso?ks genom en fallstudie av leksaksfo?retaget Top Toy, som under en fyraa?rsperiod mottog klagoma?l pa? sina ko?nsstereotypa leksakskataloger och successivt arbetade fo?r att na? en lo?sning som kunde eliminera missno?jet. Fo?r att uppfylla syftet genomfo?rdes studier av sekunda?rdata samt en kvalitativ underso?kning besta?ende av en ostrukturerad samt tva? semi- strukturerade intervjuer; dels med en ansta?lld hos Reklamombudsmannen, dels med ledningsassistenten pa? Top Toy. Resultatet pa?visar en fo?retagsprocess a?syftande att ha?va samt mildra kundmissno?jet, utifra?n vilken Top Toy har la?rt sig och skapat en la?ngsiktig lo?sning i form av en ko?nsneutral leksakskatalog. Slutsatsen av uppsatsen a?r att la?rande utifra?n kundmissno?je a?r mo?jligt och kan ha en positiv inverkan pa? fo?retags verksamhet. 

Författare

Tove Mattsson Andrea Stuart

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..