Sök:

Sökresultat:

732 Uppsatser om Reklam - Sida 1 av 49

Reklam och trender - en studie i hur trender påverkar och kan utnyttjas i reklam

Vi har funnit att makrotrender har en mindre direkt påverkan på den direkta utformningen av och innehållet i Reklam. Samtidigt har vi funnit att mikrotrender oftare kan utnyttjas mer konkret i Reklam. Att använda sig av trendriktig Reklam är ett strategiskt val beroende på om annonsören vill vara trendsättare eller efterföljare. trender kan användas i Reklam som koder för att bättre nå den avsedda målgruppen..

Vad menar de?: ett utvecklingsarbete om barn och reklam i
tidningar och TV

Syftet med undersökningen var att studera om undervisning skulle öka elevers förmåga till kritisk granskning och värdering av Reklam i TV och tidningar. Syftet var vidare att studera om det fanns skillnader mellan pojkars och flickors värdering av Reklam. Utvecklingsarbetet genomfördes i en femteklass i Norrbottens inland med 15 elever. Under lektionerna såg vi Reklaminslag som diskuterades och tittade på tidningsReklam utifrån ett genusperspektiv. Av resultatet kan man se att eleverna fått mer kunskap om Reklam och förstår dess budskap bättre.

Barns tolkning av reklam - en undersökning i en 6-årsgrupp

Syftet med det här arbetet är att få reda på hur 6-åringar talar om Reklam. För att försöka komma fram till syftet har vi utgått från forskningsfrågan: Hur talar 6-åringar om Reklam? Tidigare forskning har visat på att barn kan påverkas både positivt och negativ av Reklam. Reklamens positiva sida kan bidra till barns kreativa utveckling genom lek vilket kan stimulera fantasin. Den negativa sidan kan bland annat vara överdriven konsumtion och materialism.

Inte utan min tillåtelse : En studie om SMS-reklam från modeföretag ur ett konsumentperspektiv

Flertalet modeföretag använder sig idag av SMS-Reklam, en Reklamform som enligt studier uppfattas som positiv så länge som den är tillåtelsebaserad. Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall vilka skillnader som finns vad det gäller attityden till SMS-Reklam och det efterföljande köpbeteendet mellan de som anser sig ha accepterat avtalen kring SMS-Reklam och de som ej anser sig ha gett sin tillåtelse. För att uppfylla syftet fick 219 studerande vid Stockholms universitet besvara ett frågeformulär gällande deras attityd till SMS-Reklam och deras efterföljande köpbeteende. Resultaten visade, i likhet med tidigare forskning, att de studenter som var medvetna om att ha gett sin tillåtelse till att motta SMS-Reklam både hade en mer positiv attityd till SMS-Reklam och ett mer positivt köpbeteende till följd av SMS:et. De studenter som inte var medvetna om att de gett sin tillåtelse hade en mer negativ attityd till SMS-Reklam och hade ett mer negativt köpbeteende till följd av SMS:et.

Förtestning av TV-reklam

Syftet med uppsatsen är att inventera några av de vanligaste metoderna som finns på den svenska marknaden för att göra förtestning av TV-Reklam. Vi kommer även att undersöka vikten av att göra en förtest och hur pass pålitligt testresultatet är. Vi vill tillsist undersöka i vilken utsträckning företagen och kunderna är medvetna om eventuella brister i mätmetoderna. Genom kvalitativa intervjuer med undersökningsföretag, kunder och Reklambyråer inom området har vi fått information som hjälper oss att besvara vår problemställning; Vad är det man som företag får ut av att göra förtestning av sin TV-Reklam?.

Reklam för Reklam : En studie av reklambyråers marknadsföring

Vårt syfte med denna studie är att genom en undersökning av Reklambyråer få en förståelse för hur de går tillväga med sin egen marknadsföring riktad till marknaden av Reklamköpare. Vi vill därmed se om tillgänglig teori kan tillämpas på en Reklambyrås externa kommunikation. Det ingår även i vårt syfte att genom denna studie kunna förse Stigges Reklam med förslag till deras marknadsföring..

Att sticka ut i mediebruset : En studie i hur morgondagens reklam kan komma att se ut

Syftet är att redogöra och visa på vilka strategier Reklambyråer använder sig av i skapandet av Reklam och detta leder till frågan hur Reklambyråerna ser på branschens framtid.Problem: Reklam har funnits länge och är i ständig utveckling. Genom Reklam skapas livsstilar och identiteter som har sin del i den kulturella och sociala miljö vi lever i. Hur skapas Reklam och hur ser dess framtid ut?Metod: Semi-struktuerad intervju, textanalys.Resultat: Resultatet av undersökningen visar hur Reklambranschen är under ständig utveckling och att den är en del av den tekniska utvecklingen. Det fanns en nyskapande kraft inom branschen som visade att de är villiga att anpassa sig efter utvecklingen.

Maktens reklam : En jämförande studie av könsdiskriminerande reklam, utifrån Reklamombudsmannen och genus

Reklam kan ibland anses framställa kvinnor och män på ett nedvärderande sätt. I Sverige har alla rätt att anmäla den Reklam som anses vara könsdiskriminerande. Anmälan görs till Reklamombudsmannen (RO), bestående av näringslivets självreglerande system, som bedömer Reklamen utifrån Internationella Handelskammarens regler för Reklam och marknadskommunikation. Detta görs utifrån tre kriterier, vilka säger att Reklam inte får: framställa kvinnor eller män som rena sexobjekt som kan anses kränkande (sexistisk Reklam); ge en nedvärderande stereotyp bild på könsrollerna (schabloniserande Reklam); eller på något annat sätt vara uppenbart könsdiskriminerande.Denna undersökning syftar till att jämföra RO:s syn på sexobjekt, nedvärderande stereotypa könsroller och sexism, med genusteorins syn på samma begrepp, för att därigenom kartlägga och analysera en eventuell skillnad mellan dem. Utgångspunkten i genusteorierna är genusordningen.

Att rikta reklam: hur reklam för mobiltelefoner kan riktas mot gymnasieelever

Reklam kostar mer och mer pengar, vilket leder till att Reklambyråerna måste rikta Reklamen än mer för att komma åt den tänkta målgruppen. Det här arbetet gick ut på att utröna hur Reklambyråer arbetar för att reda på hur de bäst ska nå en viss målgrupp för en viss produkt. Författarna intervjuade två Reklambyråer i Norrbotten för att undersöka ämnet. Utifrån insamlad information utfördes sedan en egen undersökning i ett fiktivt fall där frågan var hur vi på bästa sätt kan nå gymnasieelever med Reklam för mobiltelefoner. Arbetet visade tydligt att det är viktigt att Reklambyrån för en diskussion med personer ur den tänkta målgruppen, för att se vad de har för värderingar och tankar angående den aktuella produkten/tjänsten för att kunna rikta Reklamen på bästa sätt..

Grafik för reklam

Under mina 10 veckor på Swiss har jag fått ta del av olika projekt som dom har jobbat med. Jag har fått arbeta med nästan alla steg i pipelinen när man framställer Reklam för TV samt print. Eftersom jag inte har haft någon huvudsaklig uppgift under denna tid tänkte jag ta reda på hur det är att jobba som generalist för ett mindre företag som jobbar med effekter för Reklam och hur det skulle vara att jobba inom ett stort företag som jobbar med långfilm..

Kreativitet till varje pris?

Reklam är idag en naturlig del av vår vardag. Investeringarna i Reklam växer för varje år som går och år 2006 investerade olika annonsörer i Sverige över 60 miljarder kronor i marknadskommunikation. Ett ständigt ökande mediebrus och ett minskat förtroende för Reklam har gjort det svårare för annonsörerna att nå fram med sitt budskap och Reklamen fungerar inte alltid som planerat, närmare bestämt 80 - 85 % av Reklamen som görs fungerar inte. Vad krävs då för att göra effektiv Reklam och vad innebär egentligen effektiv Reklam? Vilken betydelse har en Reklamtävling som 100-Wattaren för begreppet effektiv Reklam? Inom Reklambranschen så hävdas det att Reklam bör vara kreativ för att vara effektiv.

Tydlig eller Otydlig reklam - Ur ett konsumentperspektiv

Denna uppsats ämnar utreda om konsumenter orkar och vill ta del av ett budskap som är otydligt och som till en början är svårt att förstå. Den övervägande uppfattningen hos ämneskunniga är att dagens konsumenter behöver stimuleras av Reklam som innebär något som kan liknas vid en upplevelse och som består av något mer än bara tydlig information. Syftet med följande studie är att undersöka hur konsumenten upplever detta och utifrån resultaten analysera och dra slutsatser om huruvida denna allmänna konsensus stämmer..

Absolut Reklam

Människor kommer och går. Stress. Press. Glädje. Idéer föds, idéer dör.

Hur ser vi på reklam? : En kvalitativ studie om studenters relation till reklam

Utifrån de analyser vi gjort har det visat på tydliga tendensergällande studenter och vilken typ av Reklam de anser varabäst. Finess och en spännande grafisk utformning har varitåterkommande hos alla respondenter, vare sig det handlarom färg eller grafiska element bör form ses som enavgörande faktor för hur en Reklam tas emot av mottagaren.Den retoriska utformningen skall heller inte underskattasmen finns inte samspelet mellan god form och grafik har detvisat sig spela mindre roll hur fyndig den retoriska biten är.Studenterna har satt den grafiska delen i fokus och refererattill att denna del är den som först läggs märke till om någon,därav är det också i denna fas ett intresse har skapats ellerinte..

Sexuella anspelningar i TV-reklam

TV-Reklam blir allt mer utmanande för att lyckas urskilja sig från mängden och användandet av sexuella anspelningar i TV-Reklam blir allt vanligare. Syftet med denna uppsats var att belysa konsumenters uppfattning om vad som utgör en sexuell anspelning i TV-Reklam samt huruvida den är acceptabel eller inte. Vi ville också kartlägga skillnaderna mellan män och kvinnors och mäns uppfattning när det gäller dessa frågor. För att uppfylla syftet med denna uppsats genomfördes två fokusgruppintervjuer, en bestående av bara kvinnor och en bestående av bara män. Studien visade att det finns ett antal grundkriterier som kan sammanfogas på olika sätt för att skapa en sexuell anspelning i en TV-Reklam.

1 Nästa sida ->