Sök:

LNG - Framtidens fartygsbra?nsle

Vad a?r det som ha?mmar utvecklingen av LNG-drift i Sverige?


Sjo?farten sta?r idag info?r allt stra?ngare miljo?krav. Fo?r att uppna? miljo?va?nligare resultat har allt fler rederier bo?rjat se sig om efter ett miljo?va?nligare bra?nsle. O?stersjo?n a?r ett stort handelsomra?de da?r striktare krav fra?n SECA tra?der i kraft den 1 januari 2015. Fartyg med LNG-drift diskuteras flitigt som ett alternativt bra?nsle inom den svenska sjo?fartsna?rningen, da? utsla?ppen av NOx, svavel och partiklar a?r mindre a?n tjockoljan (HFO). Ett av problemen med LNG i Sverige a?r att det i dagsla?get inte finns ett tillra?ckligt utvecklat infrastrukturna?t fo?r flytande naturgas. I denna rapport har vi med hja?lp av kvalitativa intervjuer kartlagt svenska akto?rer inom LNGs infrastrukturutveckling och vad det a?r som ha?mmar utvecklingen.Va?r analys av intervjuerna visade att utvecklingen bromsades av att ingen va?gat ta fo?rsta steget. Hamnarna vill inte bygga terminaler om det inte finns en marknad fo?r distribution och rederierna vill inte bygga fartyg om det inte finns tillga?nglighet av LNG. Det har ocksa? framkommit att intresset fra?n den svenska staten har varit mycket svagt, na?st intill obefintligt. Det finns a?ven en del tomrum i de svenska regelverken kring hanteringen av LNG, vilket a?r en av faktorerna till att LNGs utveckling ha?mmas. 

Författare

Marcus Lindberg Per Johansson Mikael Joélius

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..