Sök:

Konstinvesteringar ? sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv


Sammanfattning Uppsatsens titel: Konstinvesteringar ? sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv Seminariedatum: 2006-06-07 Ämne/Kurs: FEK582 Kandidatuppsats, Företagsekonomi, 10 poäng Författare: Gina Aspelin, Tobias Gabrielsson och Fredrik Mattsson Handledare: Tore Eriksson Fem nyckelord: Konstinvestering, avkastning, motiv, arbetsmiljö, intressentmodellen. Syfte: Denna uppsats har som syfte att kartlägga vilka motiv företag har för konstinvesteringar och om dessa är försvarbara utifrån en företagsekonomisk synvinkel samt att utreda om en konstinvestering kan vara ett alternativ till traditionella finansiella investeringar. Metod: I uppsatsen används en induktiv ansats med en kvalitativ datainsamling. Empiri: Empirin består av fyra företag, Tetra Pak, AstraZeneca, Färs och Frosta Sparbank samt Vinge. Utöver detta har en representant från den offentliga sektorn intervjuats i form av Region Skånes konstkoordinator. För att få erforderlig insikt i konstmarknaden har fyra intervjuer genomförts med aktörer inom konstmarknaden. Dessa består av en gallerist, en museichef, en konstkonsult och en auktionschef. Teoretiska perspektiv: I huvudsak används intressentmodellen och beslutsmodellen för att behandla de motiv som framkommit under intervjuerna. Resultat: En konstinvestering med motivet att uppnå finansiell avkastning är inte företagsekonomiskt försvarbar. Däremot är estetiska överväganden, samhällsengagemang och image motiv som går att använda fristående för att försvara ett företags konstinköp. Att köpa konst med motiveringen att skapa debatt och samtalsämnen eller på grund av en konstintresserad beslutsfattare är inte företagsekonomiskt försvarbart.

Författare

Tobias Gabrielsson Fredrik Mattsson Gina Aspelin

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..